Kostendekkendheid

Zoals hiervoor vermeld wordt bij de lokale heffingen en leges gestreefd naar tarieven die 100% kostendekkend zijn. In de eerste tabel worden de totalen en de dekkingsgraad per soort heffing en in de tweede tabel per soort leges weergegeven.

Toerekening overhead
Met ingang van 2017 wordt de totale gemeentelijke overhead centraal begroot binnen programma 12. In de kostendekkende tarieven wordt een opslag voor overhead meegenomen. Voor 2017 geldt, conform uitgangspunt in de Programmabegroting 2017-2020, dat de overheadopslag gerelateerd wordt aan de totale personele lasten per taakveld en aan de totale omvang (lasten) per taakveld in de verhouding 80:20.
Deze overheadopslag wordt alleen voorcalculatorisch, dus bij vaststelling van de begroting, berekend. Voor de jaarrekening gaan we uit van dezelfde opslag als bij de begroting.

Kostendekkendheid

bedragen x € 1000

Totale

Overige

Totale

Kostendek-

Heffing

Lasten

Overhead

BTW

lasten

inkomsten

Heffing

baten

kendheid

Afvalstoffenheffing

8.585

810

1.474

10.869

3.233

7.359

10.592

97%

Rioolheffing

7.167

975

1.166

9.308

9.053

9.053

97%

Lijkbezorging

533

97

630

1

328

329

52%

Haven- en opslaggelden

165

72

9

246

6

228

234

95%

Marktgelden

207

48

255

281

281

110%

Totaal heffing

16.657

2.002

2.649

21.308

3.240

17.249

20.489

96%

bedragen x € 1.000

Totale

Overige

Totale

Kostendek-

Leges

Lasten

Overhead

BTW

lasten

inkomsten

Heffing

baten

kendheid*

Titel 1:

Burgerlijke stand

138

47

3

188

147

147

78%

Reisdocumenten

1.570

515

8

2.093

1.978

1.978

95%

Rijbewijzen

439

84

523

509

509

97%

Persoonsdocumenten en Basisregistratie personen

280

84

7

371

144

144

39%

Gemeentearchief

4

4

8

1

2

3

44%

Naturalisaties

118

30

148

107

107

72%

Winkeltijdenwet

82%

Kansspelen

3

1

4

2

2

46%

Overige leges

82%

Totaal titel 1

2.552

765

18

3.335

1

2.889

2.890

87%

bedragen x € 1.000

Totale

Overige

Totale

Kostendek-

Leges

Lasten

Overhead

BTW

lasten

inkomsten

Heffing

baten

kendheid*

Titel 2:

Omgevingsvergunning

2.022

1.192

44

3.258

18

3.171

3.189

98%

Totaal titel 2

2.022

1.192

44

3.258

18

3.171

3.189

98%

Titel 3:

Drank en horecawet

24

8

32

26

26

83%

Evenementen

108

75

183

22

22

12%

Sexinrichtingen/escort

0%

Totaal titel 3

132

83

215

48

48

22%

Totaal titel 1 t/m 3

4.705

2.040

62

6.808

19

6.108

6.127

90%

Beleidsuitgangspunten
Heffingen:

 • Afvalstoffenheffing
  Conform het coalitieprogramma 2015-2018 en de uitgangspunten in de kadernota 2017 is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid.
 • Rioolheffing
  Conform het coalitieprogramma 2015-2018 en de uitgangspunten in de kadernota 2017 is het uitgangspunt 100% kostendekkendheid.
 • Lijkbezorging
  Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. De inkomsten kant laat de laatste jaren een dalende tendens zien als gevolg van een afname van het aantal nieuwe graven en (contract) verlengingen. In 2017 was er naast een lichte stijging van de kosten eveneens sprake van een forse daling van de inkomsten ten opzichte van de begroting.
 • Marktgelden
  Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Deze wordt de laatste jaren (nagenoeg) gerealiseerd. Zowel de kosten als de inkomsten laten een stabiele ontwikkeling zien.
 • Haven- opslaggelden
  Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Deze wordt de laatste jaren (nagenoeg) gerealiseerd.In 2017 was er sprake van een lichte daling van de kosten en lichte stijging van de baten.


Leges:

Titel 1. (algemene dienstverlening)

 • Burgerlijke stand
  Aangiftes (beheer en bewerking) burgerlijke stand zijn legesvrij.  (zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding). Leges voor afschriften worden geheven overeenkomstig Legesbesluit akten Burgerlijke stand (wettelijk tarief). Werkzaamheden voor kosteloze huwelijken e.d. worden niet toegerekend. (wettelijke plicht). Voor leges huwelijken e.d. geldt een differentiatie. De tariefdifferentiatie is conform collegebesluit 14-10 925, actueel prijspeil.
 • Reisdocumenten
  Voor paspoorten en NL identiteitskaarten stelt het ministerie BZK jaarlijks de hoogte van rijksleges vast. Daarnaast geldt een tariefplafond voor de verschillende producten. Kosten worden toegerekend binnen het wettelijk kader. Niet alle kosten (kunnen) worden verhaald in het hoofdstuk. Vermissingskosten  mogen niet verhaald worden, terwijl daar wel lasten tegenover staan.De wettelijke (tarief)differentiaties worden gevolgd, zoals lagere leges niet-volwassenen.
 • Rijbewijzen
  Voor rijbewijzen stelt het ministerie voor infrastructuur en milieu  jaarlijks de hoogte van rijksleges (afdracht/ inkoop) vast. Daarnaast geldt een tariefplafond. Kosten worden toegerekend binnen het wettelijk kader. De geraamde inspanning (lasten) en opbrengsten zijn vrijwel in evenwicht. De wettelijke leges worden gevolgd. Als extra service worden gezondheidsverklaringen aan de balie (opslag kantoorkosten) verstrekt. De opbrengsten zijn toegenomen. Meer jongeren halen eerder een rijbewijs en het aantal houders van motorfietsen is toegenomen.
 • Persoonsdocumenten en basisregistratie  personen
  Lasten BRP, persoonsdocumenten en rijksleges worden toegerekend. Beheer en bewerking Basisregistratie personen is legesvrij. (o.a. mutaties verhuizing, correcties BRP, audit BRP, adresonderzoeken). Leges persoonsdocumenten (uittreksels BRP, VOG) worden geheven. Door veranderende wetgeving en doordat instanties rechtstreekse inzage hebben in de BRP, loopt het aantal opgevraagde uittreksels (via de gemeente) terug. De opbrengsten zijn afgenomen.
 • Gemeentearchief
  Als gevolg van de Wet hergebruik van overheidsinformatie(Wet ho) kunnen gemeentelijke archieven niet meer dan beperkt leges heffen. De lasten voor beheer en archief wijzigen niet. Kosten die gemaakt worden voor de aanvraag worden in beperkte mate verwerkt in de leges (marginale kosten). De opbrengst is afgenomen.
 • Naturalisaties
  Voor naturalisaties en opties stelt het ministerie voor Veiligheid en Justitie  jaarlijks de wettelijke tarieven en rijksleges vast. Daarnaast geldt een tariefplafond. Kosten worden toegerekend binnen het wettelijk kader. Niet alle kosten (kunnen) worden verhaald in het hoofdstuk. De gemeente besteed relatief veel tijd aan informatieverstrekking. (verplicht: informatie verstrekken kom-ik-al-in-aanmerking) voor naturalisatie of optie. De wettelijke (tarief)differentiaties worden gevolgd (optie minderjarige- lager tarief dan regulier). De opbrengsten zijn toegenomen.
 • Winkeltijdenwet
  De kosten en baten (< € 200) zijn dermate gering dat hier geen specifiek beleid op wordt gevoerd.
 • Kansspelen
  Leges zijn conform de wettelijke tarieven speelautomatenbesluit (kansspelen). Voor de aanvraag loterijvergunning worden de lasten volledig toegerekend in de leges.
 • Overige leges
  Voor een aantal producten (uittreksels BRP), geldt dat deze digitaal aangevraagd kunnen worden. Hier geldt een korting voor in de digitale portal. Ter promotie van het digitaal kanaal.

Titel 2. (dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning)

 • Omgevingsvergunningen
  Uitgangspunt is 100% kostendekkendheid. Hiervoor wordt met ingang van 2017 een nieuwe methodiek toegepast voor bepaling van kostendekkende bouwleges toegepast  (RIB 2016-125). Uitganspunt hierbij is dat het legespercentage wordt gekoppeld aan de bouwkosten.

Titel 3. (dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn)

 • Drank- en horecawet
  Drank-en-horeca-Vergunningsplicht op basis van Drank- en horecawet. Op basis van de APV exploitatievergunningsplicht. Bij samenloop (dhw en exploitatievergunning) wordt vanaf 2013 een vrijstelling gegeven op leges exploitatievergunning. De opbrengst is afgenomen.
 • Evenementen
  Voor noodwinkels, samplingacties enzovoort worden kostendekkende leges gehanteerd. Dat geldt niet voor evenementen. Voor het organiseren van evenementen is een APV vergunning vereist. Uitgezonderd zijn kleinere evenementen, waarvoor een melding volstaat. (raadsbesluit 04-25478) Kosten voor evenementenmeldingen noch kosten voor handhaving worden toegerekend aan de leges, behoudens de eerste controle. Voor evenementen geldt een gedifferentieerd tarief afhankelijk van het aantal bezoekers. Tariefdifferentiatie op basis van aantallen bezoekers (raadsbesluit dec. 2012). De evenementenleges zijn van oudsher niet kostendekkend. Een percentage is voor zover bekend niet vastgelegd.