Inleiding

De strategische doelstelling van dit programma is “het versterken en verder ontwikkelen van het centrum ten behoeve van de (eu)regionale functie van Venlo”.
Het stedelijke centrum kent daarbij de begrenzing zoals die in de Visie Stedelijk Centrum (2012) is vastgelegd: Venlose binnenstad + Maaswaard + Kazernekwartier.

In de begroting 2017-2020 hebben wij, middels een verwijzing naar de productenraming, aangegeven welke concrete inspanningen wij in 2017 zouden leveren om een bijdrage te leveren aan de bovenstaande langere termijn-ambitie. In dit hoofdstuk kijken we terug op 2017, door in te gaan op de resultaten die wij in dat jaar hebben bereikt en de inspanningen die we daarvoor hebben geleverd.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 16.404
realisatie
€ 15.875
afwijking
€ 529 3.2%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 6.759
realisatie
€ 6.152
afwijking
€ 607 9.0%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Het versterken en verder ontwikkelen van de (eu)regionale functie van Venlo.
Voor de in 2017 bereikte effecten bij dit strategische doel staat de indicator 'waardering Venlo centrumstad door inwoners'. Deze was geraamd op rapportcijfer 6,7 maar is iets lager uitgekomen op 6,5. Vermoedelijk hebben ontwikkelingen in het centrum rond parkeren en enkel majeure projecten (Q4, Kazernekwartier/kabelbaan) hier een rol gespeeld. Het kleine verschil geeft geen aanleiding de streefcijfers voor 2018 en verder bij te stellen.
De tweede indicator, 'waardering Venlo centrumstad door bezoekers', is nog in ontwikkeling.

Tactische doelen

 • Het versterken van (groot)stedelijke functies.
 • Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het centrum.
 • Het aantrekkelijk maken van Venlo als studentenstad.

In 2017 hebben wij vanuit verschillende rollen een actieve bijdrage geleverd aan deze doelen. De belangrijkste resultaten en ontwikkelingen volgen hieronder.

Het versterken van (groot)stedelijke voorzieningen

 1. De Stichting Cultureel Platform Venlo, waarin vijf grote culterele instellingen uitvoerders zijn van acties uit de  Cultuurnota “Focus, Samenhang en Samenwerking”, heeft aangegeven dat zij de in de Cultuurnota beschreven éxtra taken er niet bij kunnen doen en zich te bezinnen op hun rol; de evaluatie volgt het eerste kwartaal van 2018.
 2. In oktober 2017 heeft de raad besloten het verzelfstandigingstraject van Museum van Bommel van Dam door te zetten en het museum te herhuisvesten in het oude postkantoor.Het huidige museum is per 1 november 2017 (fysiek) gesloten, teneinde de collectieregistratie op orde te krijgen, de nieuwe organisatie op te bouwen en de verhuizing voor te bereiden. De museumorganisatie ontwikkelt programma op tijdelijke locaties in de stad tot de opening van het nieuwe gebouw.
 3. Eind 2017 is besloten Theater De Maaspoort een structurele subsidieverhoging van  € 100.000,-  per jaar toe te kennen.
 4. Eind 2017 is het traject ‘Het businessplan op 1 A4’ voor de binnenstad van Venlo samen met stakeholders gestart. De kosten zijn betaald door gemeente,  Rabobank, VenloPartners, Venlostad.com, Antares en Venlo Onroerend Goed BV.
 5. In zowel Tegelen als Blerick zijn voor de stadsdeel-winkelcentra uitvoeringsplannen vastgesteld en Taskforces opgericht. Voor de uitvoering is voor elk stadsdeel 50.000 euro beschikbaar (Tegelen 2017, Blerick 2018).
 6. In 2017 zijn vervolgacties uitgevoerd op de in 2014 opgestelde plannen van aanpak in het kader van 'Beste Binnenstad'. Samen met VenloPartners is stevig ingezet op acquisitie-activiteiten voor de binnenstad. De acquisiteur heeft contact gehad met ruim 150 nationale en internationale bedrijven over een mogelijke vestiging in de binnenstad van Venlo. Concreet hebben zich (mede) door de inzet van de acquisiteur tien van deze formules gevestigd in Venlo.
 7. De beeldbepalende evenementen hebben alle doorgang gevonden. Veel aandacht ging uit naar VenloStormt en het tragische incident met een dodelijk ongeval. Naar aanleiding van onderzoek en evaluatie viel het besluit dit evenement voortaan enkel nog recreatief van aard te laten zijn.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de productenrealisatie van collegeproduct 8.1 'Versterken van (groot)stedelijke voorzieningen'.
Verbeteren ruimtelijke kwaliteit van het centrum

 1. In 2017 is op basis van het in 2016 getekende convenant tussen gemeente en provincie over de ontwikkeling van het centrum de provinciale beschikking afgegeven waarmee Venlo € 9,85 miljoen krijgt als provinciale investerings-bijdrage in de ontwikkelingen in Q4, Keulsepoort (museum e.o.) en Kazernekwartier.
 2. In de gebiedsontwikkeling Kazernekwartier is conform het 'go' besluit van de raad (2016)  fase 1 bouwrijp gemaakt en gestart met de opbouw/restauratie van de fortmuur; de  kazernegebouwen en fort hebben de status van  gemeentelijk monument verkregen. De aanbestedingstukken van de kabelbaan zijn gereed gemaakt . Met het Fort van Venlo is een addendum op de Uitgifteovereenkomst gesloten  en door hen is de wabo –aanvraag voor fase 1 ingediend.
 3. In Q4 is begin 2017 is het woonrijp maken van de openbare ruimte rondom het blok Jacobskapel afgerond, in september werd de kapel zelf geopend als bedrijfsverzamelgebouw. De aanpak van de Lage Loswal en de innovatieve waterkering is in 2017 voorbereid. Dit betreft de vernieuwing van de kademuur en aanlegsteigers, renovatie van de oude stadsmuur, vergroening van de Lage Loswal en realisatie van een nieuwe waterkering.
 4. In Maaswaard zijn ontwikkelplannen voor drie locaties opnieuw in studie genomen; zij worden in 2018 nader getoetst aan financiële haalbaarheid en stedenbouwkundige inpasbaarheid.
 5. Eind 2017 heeft voor de deellocaties in Q4 en Maaswaard een herprogrammering plaats gevonden. De financiële gevolgen van de herprogrammering zijn verwerkt in de grondexploitatie.
 6. Het nieuwe reclamebeleid in de binnenstad, opgesteld in 2014, heeft problemen ondervonden door beperkte handhavingscapaciteit; dit heeft geleid tot een toename van ongewenste reclame-uitingen.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de productenrealisatie van collegeproduct 8.2 'Verbeteren ruimtelijke kwaliteit van het centrum', voor de majeure projecten ook naar de Rapportage (majeure) projecten.
Aantrekkelijk maken Venlo als studentenstad

 1. De lijst van mogelijke studentenpanden is in nauw overleg met de corporaties verder gescreend en geactualiseerd, en ook met particuliere initiatiefnemers zijn gesprekken voortgezet. De monitor studentenhuisvesting (website) voor het aanbod van zowel corporaties als particuliere eigenaren is in 2017 verder ingevuld.
 2. Lebe City Campus is vóór de start van het nieuwe studiejaar opgeleverd (in totaal 110 wooneenheden). Eind 2017 viel ook het besluit bij de verbouwing van de Raad van Arbeid 28 studio's voor studenten / kenniswerkers te realiseren.
 3. Aan de randvoorwaarden voor de voor de Universiteit Maastricht met haar bachelor-opleiding (University College, formeel gestart in 2016) beoogde locatie Raad van Arbeid is in 2017 voortdurend gesleuteld. Met de besluitvorming van eind dat jaar zal 2018 in het teken van verbouwing staan.
 4. Met Fontys zijn gesprekken gestart over de vraag hoe met name internationale studenten beter aan de stad verbonden kunnen worden, en hoe studieprogramma's nog beter zouden kunnen aansluiten op de economische kansen in stad en regio. Vanuit relatiebeheer zijn concreet gesprekken gevoerd met de al gevestigde HAS om hun (doorgroei)wensen in de binnenstad waar nodig en mogelijk te faciliteren.
 5. In overleg met de Onderwijsgemeenschap Venlo en Omstreken is de monitor met alle studentrelevante informatie inzake vervolgopleidingen, stagemogelijkheden en carrièreperspectieven verder uitgebouwd.De informatievoorziening richting studenten is in 2017 verder geprofessionaliseerd, onder andere door middel van het digitale studentenplatform met een app 'CheckVenlo' en een hieraan gekoppelde website.
 6. Eind 2017 is een Studentenraad ingesteld met studenten van de HAS, de Universiteit Maastricht en Fontys.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de productenrealisatie van collegeproduct 8.3 'Aantrekkelijk maken Venlo als studentenstad'.

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

Waardering Venlo centrumstad (inwoners)

6,50

6,70

7,00

7,00

7,00

Gemiddeld rapportcijfer over drie afzonderlijk bevraagde aspecten van Venlo: als winkelstad, als cultuurstad, en als toeristenstad (stadspeiling, tweejaarlijks). Voor 2015 oorspronkelijk 6,50 beoogd, de ambitie is dus behaald. Streefcijfers 2018-2021 afhankelijk van (tempo) investeringen op basis van Campusontwikkeling, spoor 3.b. Faciliteiten. Over 2016 is niet gemeten (geen stadspeiling).

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

Waardering Venlo centrumstad (bezoekers)

Gemiddeld rapportcijfer over drie afzonderlijk bevraagde aspecten van Venlo: als winkelstad, als cultuurstad, en als toeristenstad (jaarlijks). De Indicator moet nog ontwikkeld worden. Pas na nulmeting kunnen streefcijfers worden gegeven.

Doelen & Prestaties

In dit raadsprogramma gaat het relatief weinig om wettelijke verplichtingen c.q. 'regulier werk', in hoge mate om het realiseren van eigen beleidsintenties en -ambities waarvoor wij mede, soms zelfs sterk, afhankelijk zijn van externe partners. Het betreft daarom heel vaak intensieve overleg- en afstemmingsprocessen. Naast de feitelijke opleveringen en resultaten verdienen daarom de volgende zaken melding.

 • Voor alle majeure projecten geldt dat, in nauw overleg met stakeholders c.q. initiatiefnemers, intensief is verder gewerkt richting concrete uitvoering en resultaten. In Q4 betrof het een mix van bouwvoorbereiding en -uitvoering, maar nadrukkelijk ook overleg met bewoners en andere direct belanghebbenden (twee werkconferenties en het traject BuurtBestuurt).
 • We hebben zeer intensieve besprekingen gevoerd met de provincie over de inzet van de provinciale (impuls)investeringen in het centrum en de vorderingen van projecten die mede daaruit gefinancierd worden. De programmering van majeure projecten is versterkt in relatie tot ‘Venlo kennisstad’ (met versnelling van de gebiedsontwikkeling rond de Keulsepoort, en nieuwe kansen voor studenten- en onderwijshuisvesting).
 • De al lopende gesprekken met partners rond ‘Venlo studentenstad’ zijn mede in het licht van het voorgaande punt geïntensiveerd, met name met de provincie en de Universiteit Maastricht over huisvesting van de UM in het centrum (culminerend in de besluitvorming over het Raad van Arbeid-gebouw.
 • Venlo Partners en de grote culturele instellingen zijn als vanouds voorzien van middelen c.q. subsidie om de met hen gemaakte (prestatie)afspraken te kunnen waarmaken.
 • Mede ter invulling van onze rol als centrumgemeente is de regionale samenwerking geïntensiveerd, zowel op ambtelijk niveau als in colleges en raden, ook in het kader van de uitwerkingen van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, vastgesteld in 2014.

Financiën

Programma 08: Ontwikkeling Centrumstad

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

6.759

6.152

91%

-607

Lasten

16.404

15.875

97%

529

Saldo baten en lasten

-9.644

-9.723

101%

-78

Onttrekkingen aan reserves (baten)

4.861

4.861

100%

Toevoegingen aan reserves (lasten)

8.690

8.690

100%

Saldo verrekening met reserves

-3.829

-3.829

100%

Totaal resultaat programma 08

-13.473

-13.551

101%

-78

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in hoofdstuk 4.1.8.