Programma 01

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2017

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

6.766

6.702

6.555

98%

-146

Lasten

10.824

10.569

10.369

98%

200

Saldo baten en lasten

-4.058

-3.867

-3.814

99%

53

Onttrekkingen aan reserves (baten)

43

65

0%

-65

Toevoegingen aan reserves (lasten)

223

-223

Saldo verrekening met reserves

43

65

-223

-345%

-288

Totaal resultaat programma 01

-4.015

-3.802

-4.037

106%

-234

  • Levenszaken

Het volume van verschillende producten van Levenszaken zijn niet met grote precisie te voorspellen. Daardoor ontstaan afwijkingen van de ramingen. Het gaat hierbij voornamelijk om:
- Reisdocumenten: lagere baten (€ 405.000) door een forse afname van het aantal aangevraagde reisdocumenten door Nederlanders in het buitenland in het laatste kwartaal. Door lagere lasten / afdracht rijksleges (€ 219.000) bedroeg het nadeel per saldo € 186.000.
- Rijbewijzen: Het aantal jongeren dat eerder een rijbewijs haalt is toegenomen. Tegenover de hogere baten (€ 165.000) stonden hogere lasten / afdracht rijksleges (€ 56.000). Het voordeel bedroeg per saldo € 109.000.
- Persoonsdocumenten: lagere inkomsten uit persoonsdocumenten (€ 82.000) worden veroorzaakt door een terugloop van het aantal verstrekte uittreksels. De vraag naar uittreksels neemt af vanwege digitale e-herkenning.
- Register niet-ingezetenen (RNI): hogere baten (€ 146.000) uit werkzaamheden voor RNI, omdat meer werknemers uit het buitenland worden ingezet in de regio.

  • Werken voor Derden

- De gerealiseerde opbrengsten van de samenwerking met de gemeente Venray in het Werkplein waren € 130.000 lager dan begroot omdat de workshops voor Venray zijn gestopt.
- Voor werken openbare ruimte zijn in 2017 meer inkomsten gegenereerd dan begroot doordat nog kosten zijn gedeclareerd bij Greenport Venlo voor werk dat in 2016 is verricht.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2017 na wijz.

Rekening 2017

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res.Reg.Samenwerkingsverbanden

65

65

223

-223

-65

-223

-288

Programma 01

65

65

223

-223

-65

-223

-288

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.