Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is het vermogen van de gemeente om financiële tegenvallers op te kunnen vangen.
De ratio weerstandscapaciteit is een hulpmiddel om het weerstandsvermogen te kunnen meten en bestaat uit de relatie tussen het risicoprofiel (de benodigde weerstandscapaciteit) en de beschikbare middelen om eventuele tegenvallers op te vangen (beschikbare weerstandscapaciteit).

Bij de berekening van de ratio weerstandscapaciteit is uitgegaan van de volgende beleidsuitgangspunten:

 • De minimale omvang van de algemene reserve is vastgesteld op € 9 miljoen.
 • De beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit:
 • de algemene reserve
 • het jaarrekeningresultaat
 • de overige bestemmingsreserves
 • de post onvoorzien
 • de algemene grondreserve
 • Gestreefd wordt naar een waarde van de ratio weerstandscapaciteit van minimaal 1,0.
 • De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend door de financiële impact van het risico te vermenigvuldigen met de inschatting van de kans dat het risico zich daadwerkelijk voordoet.
 • De volgende kanspercentages worden gehanteerd bij inschattingen van risico's:

10%, 25%, 50% en 75%.

 • Risico's zijn geprioriteerd op basis van de benodigde weerstandscapaciteit.

Op basis van bovenstaande beleidsuitgangspunten is de ratio weerstandscapaciteit berekend, zie onderstaande tabel:

JRK 2016

BGR 2017

BGR 2017**

JRK 2017

Algemene reserve

10.906.169

21.118.574

-7.308.025

10.532.640

Resultaat

-23.656.314

Overige bestemmingsreserves

14.883.552

13.799.000

5.641.783

8.207.199

Post onvoorzien

5.868

538.500

434.400

434.400

Algemene grondreserve

5.912.187

6.125.000

1.052.687

4.456.760

Beschikbare weerstandscapaciteit (A)

31.707.776

41.581.074

-179.155

-25.315

Benodigde weerstandscapaciteit (B)

46.956.525

45.532.028

34.378.688

37.668.500

Ratio weerstandscapaciteit (= A / B)

0,68

0,91

-0,01

0,00

** Begroting na wijziging (na 1e begrotingswijziging december 2017, incl. verwacht tekort FinRap).

De waarde van de ratio beneden de 1 betekent dat de gemeente momenteel over onvoldoende middelen beschikt om eventuele tegenvallers op te vangen. De ratio van 0,00 is in lijn vergeleken met de waarde van de begroting 2017 na wijziging van -0,01 (zie Ibabs - presentatie sociaal domein en begrotingswijziging d.d. 4-12-2017: 3e presentatie inzake de begrotingswijziging).

Onze beschikbare weerstandscapaciteit is afgenomen ten opzichte van begroot
(-0,15 miljoen). Het risicoprofiel (de benodigde weerstandscapaciteit) is toegenomen ten opzichte van begroot (+3,3 miljoen).
De toename in benodigde weerstandscapaciteit heeft een negatief effect heeft op de ratio. De beschikbare weerstandscapaciteit is negatief waardoor de gekwantificeerde risico's niet kunnen worden opgevangen.

De toename in het risicoprofiel wordt voor een groot deel veroorzaakt door een forse toename van de financiële impact bij het risico "ondertunneling vierpaardjes". Meer onderbouwing hiervoor is te vinden bij de toelichting van dit risico in bijlage X.