Kort investeringsoverzicht

In bijlage III van deze jaarrekening presenteren wij een overzicht van alle in 2017 afgesloten investeringen en een overzicht met de per eind 2017 lopende investeringen.

Het verloop van het totaal van alle kredieten is in onderstaand overzicht samengevat.

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Oorspronkelijk kredietbedrag

Realisatie t/m 2017

Restantkrediet 31-12-2017

Totaal kredieten

340.418

205.262

135.156

Omschrijving

Oorspronkelijk kredietbedrag

Realisatie t/m 2017

Resultaat afgeronde investeringen 31-12-2017

Afgeronde kredieten

64.455

61.630

2.825

Omschrijving

Oorspronkelijk kredietbedrag

Realisatie t/m 2017

Restantkrediet 31-12-2017

Lopende kredieten

275.963

143.632

132.331

De afgeronde kredieten in het jaar 2017 hebben een onderschrijding ten opzichte van het oorspronkelijk krediet van € 2,8 miljoen. De wijziging in kapitaallasten als gevolg van de totale krediet onderschrijding van € 2,8 miljoen wordt in de meerjarenbegroting en via de voortgangsrapportage 2018 verwerkt, waarbij ook verdere invulling wordt gegeven aan de in 2019 openstaande taakstelling op de kapitaallasten.

Bij deze jaarrekening zijn 35 kredieten van vóór 2016 afgesloten en 19 kredieten met kredietvotering in 2016 en 2017.

Op 31-12-2017 is het restantkrediet € 132,3 miljoen, waarvan € 117,7 miljoen van de lopende kredieten gereed zal komen in de jaren 2019 en verder.

(Bedragen x € 1.000)

Jaar verwacht gereed

Krediet

Realisatie

Restant Krediet

2018

51.813

37.174

14.639

2019

119.320

88.692

30.628

2020

31.599

13.857

17.742

2021

18.415

3.328

15.087

2022

45.000

45.000

2025*

9.816

581

9.235

Totaal

275.963

143.632

132.331

* Dit betreft het planmatig onderhoud gebouwen van 2017 t/m 2025.

Vergeleken met de stand van 31-12-2016 (€ 71,5 miljoen) zien we een stijging in de hoogte van de restantkredieten. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de votering in 2017 van de kredieten Ondertunneling Vierpaardjes (€ 45 miljoen), Overdracht voormalig gebouw Raad van Arbeid (3 miljoen) en Verbetermaatregelen gebouw Museum van Bommel van Dam (6,8 miljoen).

In 2019 is o.a. de gereed melding van de projecten Velddijk vervangende nieuwbouw (10 miljoen), Multimodale ontwikkeling Industriehaven (4,3 miljoen) en Railterminal ( 2,6 miljoen) en Uitbreiding VSO -LZ De wijnberg ( 3,5 miljoen) gepland.
In 2020 wordt verwacht dat de projecten FHK infrastructuur (9,6 miljoen), Geluidwerende maatregelen A73/A74 (5,6 miljoen) en herinrichting woonwagenlocaties ( 2 miljoen) afgerond gaan worden.
En in 2021 staat gepland dat de projecten Kazernekwartier OR 1e fase (7,7 miljoen) en verbetermaatregelen MvBvD (6,8 miljoen) gereed komen. De Ondertunneling Vierpaardjes staat gepland voor 2022 (45 miljoen).

Indien er zich bij de lopende investeringen overschrijdingen aandienen dan zullen deze middels de hiervoor bestemde P&C instrumenten, inclusief dekkingsvoorstel, kenbaar worden gemaakt.