Deze beknopte beleidssamenvatting heeft tot doel u, met een paar grote passen, inzage te geven in de belangrijkste of meest opvallende ontwikkelingen van het afgelopen jaar.

Belangrijk voor logistieke hotspot Venlo is uiteraard de economische ontwikkeling. Deze liet na de voorzichtige groeicijfers in 2016, in 2017 een robuust herstel zien met cijfers rond de 3% en een stevig door dalende werkloosheid. Die daling leidde afgelopen jaar voor het eerst weer sinds jaren tot een (lichte) afname van het bijstandsbestand. Een deel van de daling werd afgelopen jaar echter nog gedempt door de instroom van ex-ww-gerechtigden en statushouders. Het afgelopen jaar hebben wij hier, met het Aanvalsplan Arbeidsmarkt, gezamenlijk extra aandacht aan geschonken en middelen voor vrij gemaakt. We hopen u hiervan in 2018 de eerste resultaten te kunnen laten zien.

Succesvol was ook de verkoop van het gemeentelijk parkeerbedrijf aan Q-Park, waarmee we niet alleen met een eenmalige boekwinst ons eigen vermogen konden versterken, maar waarmee we daarnaast ook konden bijdragen aan de verdere versteviging van de positie van deze voor ons belangrijke lokale partner. Volledigheidhalve wordt opgemerkt dat deze transactie financieel tot uitdrukking komt in de jaarstukken 2018.

De, met deze verkoop gerealiseerde, versterking van ons eigen vermogen alleen bleek afgelopen najaar niet voldoende om de opgelopen verliezen als gevolg van de tekorten op te vangen. Daarom hebben wij u, na vaststelling van de begroting 2018, afgelopen december (1e begrotingswijziging 2018) een aanvullend pakket aan maatregelen voorgelegd om tot een in 2019 sluitend financieel meerjarenperspectief te komen. Daarbij hebben we bescheiden gas terug genomen op de ambities ten aanzien van het inlopen op achterstallig onderhoud en C2C.

Belangrijk was ook het binnenhalen van toezeggingen van het rijk en de provincie over €31,5 miljoen aan cofinanciering ten behoeve van de ondertunneling van de Vierpaardjes. In februari ondertekenden staatssecretaris Dijksma en wethouder Teeuwen daartoe een overeenkomst, waarna ook de provincie Limburg formeel toezegde aan dit project financieel bij te dragen. Daarmee lijkt er na jaren van lobby eindelijk spreekwoordelijk licht aan het einde van de tunnel. De verwachting is dat deze in 2025 gereed zal zijn.

Naast deze gunstige ontwikkelingen was 2017 ook een lastig politiek en bestuurlijk jaar. Forse tekorten in het sociaal domein en de bestuurlijke onrust die als gevolg daarvan ontstond kenmerkten het voorjaar. De twee inhoudelijke verantwoordelijk wethouders stapten op, gevolgd door het vertrek van de gemeentesecretaris. Niet alleen binnen uw raad, maar ook binnen de Venlose gemeenschap was veel discussie over de vermeende oorzaken van het tekort, de schuldvraag en de mogelijke oplossingen. Uiteindelijk leidde het debat in uw raad en een door u aangenomen motie tot het aantrekken van een interim-manager en een opdracht om de balans in het sociaal domein te herstellen. Daaraan is in de tweede helft van afgelopen jaar stevig doorgewerkt en dit heeft geleid tot een in 2020 sluitend financieel perspectief. Wij hebben u daarover -zoals afgesproken- periodiek geïnformeerd.

De demografische ontwikkeling van Venlo laat inmiddels een vertrouwd beeld zien. In 2017 nam onze bevolking opnieuw (licht) toe, met 169 naar 101.228 inwoners, zonder -zoals in het verleden- eenmalige effecten. De verwachting is dat dit aantal zich de komende jaren zal stabiliseren op dit niveau. Hoe deze bevolkingsgroei tot stand is gekomen hebben we op dit moment nog niet aan kunnen geven. In 2016 zagen we enerzijds een oplopend sterftecijfer bij een toenemend aantal buitenlandse migranten. Het is -zoals eerder aangegeven- uiteraard nog niet duidelijk hoe het saldo van deze twee ontwikkelingen zich de komende jaren precies zal ontwikkelen, maar de demografische druk blijft de komende jaren naar verwachting onverminderd groot.

Het afgelopen jaar haalde Venlo door een dodelijk schietincident in Blerick het landelijke nieuws. Een vervelend incident dat veel emoties en gevoelens van onmacht heeft losgemaakt bij hen die dit direct aangingen en wijkbewoners. En hoewel Venlo over het algemeen genomen een relatief veilige gemeente is kunnen wij ons voorstellen dat dit incident gevolgen zal hebben op het veiligheidsgevoel onder onze inwoners. In 2018 nemen wij dit opnieuw mee in stadspeiling.

In maart waren er Tweede Kamerverkiezingen en na de langste formatie uit de Nederlandse geschiedenis (225 dagen) ontstond daaruit het kabinet Rutte 3. "Vertrouwen in de Toekomst" was de titel van het regeerakkoord. Over de inhoud daarvan hebben wij u geïnformeerd bij de begrotingsbehandeling afgelopen jaar.