Inleiding

De strategische doelstelling van dit programma is “het realiseren van een verkeersveilige en bereikbare stad en regio”.

In de begroting 2017-2020 hebben wij aangegeven welke concrete inspanningen wij in 2017 zouden leveren om een bijdrage te leveren aan de bovenstaande langere termijn-ambities. In dit hoofdstuk kijken we terug op het jaar 2017. Evenals in 2016 stond 'Verkeer en Bereikbaarheid' zo hoog op de bestuurlijke agenda en in de belangstelling van zoveel stake- en shareholders en niet te vergeten de media.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 5.497
realisatie
€ 5.513
afwijking
€ -16 -0.3%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 6.267
realisatie
€ 6.816
afwijking
€ -549 -8.1%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Het realiseren van een verkeersveilige en bereikbare stad en regio

Tactische doelen

 • Het bereikbaar en verkeersveilig maken en houden van de stad en regio
 • Het bereikbaar houden van de stad en regio door het aanbieden van voldoende parkeervoorzieningen

In 2017 hebben we vanuit verschillende rollen een actieve bijdrage geleverd aan de volgende resultaten:

Het bereikbaar en verkeersveilig maken en houden van de stad en regio.

 1. We hebben conform begroting de uitvoering van GVVP  jaarschijf 2017 uitgevoerd. Dit heeft onder eerste verkeersproject in Limburg opgeleverd dat de titel Green Deal GWW 2.O ontving, namelijk de C2C rotonde in Steyl.
 2. In kader van Trendsportal zijn er lokale workshops georganiseerd, heeft uitwisseling plaatsgevonden met Duitse partners  en  is  aan diverse (deels zelf georganiseerde) evenementen deelgenomen.  Bovendien is er een animatiefilm (visie) en interactieve infographic (voorlopige doelstellingen , programmalijnen en projecten) opgesteld.
 3. De (lobby) inspanningen om de multimodale ontsluiting te verbeteren zijn wederom geïntensiveerd en heeft diverse successen opgeleverd. Hierbij kan worden gedacht aan de ondertekening van de bestuursovereenkomst  Overwegproject Vierpaardjes en de opening van de vrachtwagenparkeerplaats aan de James Cookweg in Venlo.

Voor meer resultaten en een nadere toelichting op bovenstaande resultaten wordt verwezen naar de productenrealisatie collegeproduct 9.1 'Bereikbare en verkeersveilige stad en regio'.

Het bereikbaar houden van de stad en regio door het aanbieden van voldoende parkeervoorzieningen

 • Er zijn vernieuwde gastvrije parkeertarieven, belparkeren en vereenvoudigde parkeerabonnementen en –vergunningen,  een parkeerplaats voor werknemers in de binnenstad en een  parkeerfonds ingevoerd in het stedelijk centrum en blauwe zones in de centra van Blerick en Tegelen.
 • De parkeergarage Roermondsepoort is heropend en de parkeergarage Arsenaal gesloopt en vervangen door een tijdelijke parkeerplaats.
 • Er is besloten om de parkeergarages Roermondsepoort, Maaswaard en Nolensplein te verkopen aan Q-Park.

Voor meer resultaten en een nadere toelichting op bovenstaande resultaten wordt verwezen naar de productenrealisatie collegeproduct 9.2 'Parkeervoorzieningen.

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

Aantal verkeersslachtoffers

9,00

6,00

3,00

0,00

Betreft het aantal in het Bestand Geregistreerde Ongevallen in Nederland (BRON) opgenomen ernstige verkeersslachtoffers (ziekenhuisgewonden + doden) per jaar binnen gemeente Venlo. Bron: BRON. Als gevolg van grote wijzigingen in de gehanteerde rekenmethodiek zijn cijfers voor de periode 2014-2017 niet vergelijkbaar.

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

Oordeel verkeerssituatie, parkeren en parkeeroverlast inwoners

7,10

7,20

7,20

Gemiddelde rapportcijfer over beoordeling bereikbaarheid per auto en OV, verkeersveiligheid en parkeren onder inwoners Venlo. In 2015 is voor het eerst sinds 2012 een oordeel gevraagd. In beide jaren bedroeg het rapportcijfer 7,2. In 2017 is deze waardering een 7,1. Een goede score gezien de problematiek rondom de parkeergarages in de binnenstad in 2016-2017, Bron: stadspeiling

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

Oordeel verkeerssituatie, parkeren en parkeeroverlast bezoekers

7,40

7,40

7,40

7,80

Gemiddelde rapportcijfer over beoordeling bereikbaarheid (per auto en OV) en parkeren onder bezoekers van Venlo. Basis vormt het eenmalige p-onderzoek in 2015 (7,4). Voor 2016 en 2017 zijn geen cijfers beschikbaar. Er zal de komende jaren periodiek een vergelijkbaar p-onderzoek moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd om indicator te kunnen monitoren. Gezien beperkte begrotingsruimte voor GVVP vormt handhaving van huidige waardering de streefwaarde. Wel zal door de inzet van o.a. het dynamische verkeersmanagement- en informatiesysteem de doorstroming en klanttevredenheid naar verwachting op dat gebied toenemen. Gegevens voor 2016 zijn nog niet beschikbaar.

Doelen & Prestaties

Evenals voorgaande jaren hebben we zowel op lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en euregionaal niveau samengewerkt met andere overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen om onze gemeentelijke en regionale ambities en opgaven te realiseren. Onze inspanningen bestonden onder andere uit:

 • Lokale samenwerking met onze burgers en ondernemers bij diverse lobbytrajecten (bijvoorbeeld Station Greenport Venlo) en om concrete GVVP-projecten voor te bereiden en uit te voeren.
 • Regionale samenwerking met andere regiogemeenten en een groot aantal stakeholders ten behoeve van de ontwikkeling van een regionaal (en lokaal) mobiliteitsplan (Trendsportal).
 • Regionale samenwerking met andere regiogemeenten, SMART LCV, euregio rijn-maas-noord en de provincies Limburg en Gelderland in kader van diverse lobbydossiers richting Den Haag, Brussel en Berlijn.
 • Deelname aan MIRT-onderzoeken en -verkenningen, waarbij we bij het Koplopersproject Maas Venlo zelfs de regie hebben genomen.
 • Het optimaliseren van het bedrijfsproces en het plannen van een nieuwe parkeerkoers.

Financiën

Programma 09: Verkeer en Bereikbaarheid

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

6.267

6.816

109%

549

Lasten

5.497

5.513

100%

-16

Saldo baten en lasten

770

1.303

169%

532

Onttrekkingen aan reserves (baten)

150

23

15%

-127

Toevoegingen aan reserves (lasten)

500

500

100%

Saldo verrekening met reserves

-350

-476

136%

-127

Totaal resultaat programma 09

420

826

196%

406

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in hoofdstuk 4.1.9.