Actuele ontwikkelingen

Herziening gemeentelijk belastingstelsel
In het regeerakkoord 2017-2021 voert het kabinet een flink aantal belastinghervormingen door, die ook gericht zijn op het verlagen van de lasten op arbeid. Een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied had hieraan kunnen bijdragen. Ondanks dat het vorige kabinet bouwstenen heeft geformuleerd voor uitbreiding van het lokale belastinggebied, maken deze geen onderdeel uit van het pakket aan belastingmaatregelen. Dit betekent dat de financiële verhouding tussen Rijk en gemeenten, waarbij gemeenten voor hun inkomsten in hoge mate afhankelijk zijn van rijksuitkeringen, niet wordt hervormd door het huidige kabinet. Er komt dus geen verschuiving van rijksbelastingen naar lokale belastingen.