Grondexploitaties

Bijlage VIII.1a Toelichting bouwgrondexploitatie

Binnen het grondbedrijf wordt een groot aantal projecten geadministreerd. Enerzijds betreft het in voorbereiding zijnde dan wel in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten. De grondexploitatieprojecten zijn gericht op de productie van bouwrijpe grond.
Anderzijds worden grondvoorraden geadministreerd waarin de gronden worden verantwoord die eigendom zijn van het grondbedrijf maar waar (nog) geen concrete ontwikkelingen (meer) plaatsvinden.

Voor de zogenaamde in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten zijn door het college van burgemeester en wethouders exploitatieopzetten (= exploitatiebegrotingen) vastgesteld en zijn, voor de geraamde investeringen, kredieten beschikbaar gesteld door de gemeenteraad.
Deze in uitvoering zijnde grondexploitatieprojecten zijn ingedeeld in:

  • Gemeentelijke grondexploitaties (zonder overeenkomst met externe partners). De gemeente verzorgt de gehele bouwgrondproductie. In veel gevallen is wel sprake van een overeenkomst inzake toekomstige afname van bouwrijpe gronden.
  • Faciliterende grondexploitaties. Er is sprake van een exploitatie in uitvoering met een overeenkomst indien met een ontwikkelaar, naast afspraken over de afname van bouwrijpe grond, afspraken worden gemaakt over een bepaalde rolverdeling in de productie van de bouwrijpe gronden.
  • Restwerken. Indien het merendeel van de werkzaamheden is uitgevoerd en de uitvoerings- en financiële risico’s beperkt zijn, wordt de exploitatie in uitvoering omgezet in een restwerk. Kosten worden verantwoord via de Voorziening restwerken.

Voor een aantal grotere, majeure grondexploitatieprojecten wordt in deze jaarrekening de inhoudelijke en financiële voortgang in 2017 verantwoord middels bijgaande grondexploitatiestaten en de bijbehorende tekstuele toelichting. Tevens wordt voor deze projecten de laatst vastgestelde (herziene)exploitatieopzet en de meest actuele exploitatiebegroting gepresenteerd. Ook de overige grondexploitaties worden, middels een verzamelde staat-p gepresenteerd, gesplitst naar eigen exploitaties en exploitaties die op gronden van derden worden begeleid.

De resultaten conform de vastgestelde exploitatieopzet alsmede de meest actuele exploitatiebegroting zijn berekend op basis van een zogenaamde eindwaardeberekening: Het resultaat betreft het resultaat aan het einde van de exploitatieperiode van het project, conform de richtlijnen zoals vastgesteld in de Nota’s Grondbedrijf en BBV-voorschriften. Hierbij wordt rekening gehouden met prijsstijgingen en rentetoevoeging. Afhankelijk van de looptijd van het project wordt rekening gehouden met een rentepercentage van: 3,10% bij een grex in het lopend boekjaar. Contante waarde-berekeningen voor langer lopende exploitaties geschieden tegen het landelijk vastgestelde percentage van 2,0%. Prijsstijgingen met betrekking tot de kosten betreffen 3% voor 2018 en 2% voor daaropvolgende jaren. Bij opbrengsten varieert dit van 0% tot 2%.

Omdat de exploitatieresultaten van de diverse projecten een verschillende einddatum kennen, geeft het optellen van alle resultaten op eindwaarde geen juiste informatie omtrent het totaal verwachte resultaat. Door alle resultaten op eindwaarde terug te rekenen (contante waarde berekening) naar eenzelfde balansdatum (31-12-2017) wordt een sommatie van de resultaten mogelijk gemaakt. In bijgaande grondexploitatiestaten worden daarom tevens de resultaten per balansdatum gepresenteerd.

VIII2 Grondexploitatiestaten:

VENLO CENTRUM ZUID

Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-01-1992
Einddatum: 31-12-2023

Ruimtegebruik
Bruto plangebied: circa 49,4 ha.
Openbare ruimte: circa 22,6 ha.
Bouwgrond: circa 26,8 ha.

Uitvoeringsfase plan

In 2017 hebben drie voortgangsgesprekken met de ontwikkelende partijen plaatsgevonden conform de afspraak in de Raamovereenkomst. Voor drie locaties zijn ontwikkelplannen verkend. Deze worden in 2018 nader getoetst aan financiële haalbaarheid en stedenbouwkundige inpasbaarheid. Het betreft de bouwlocaties aan de Veilingstraat, Molensingel (blok achter voormalige chocoladefabriek) en het bouwblok gelegen aan de Molensingel en grenzend aan het Stadskantoor.
De bouwlocaties Weerdtoren en Nedinscoplein zijn uit de grondexploitatie gehaald. Een en ander overeenkomstig het raadsbesluit van 20 december 2017 inzake de Herprogrammering Stedelijk Centrum.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt geraamd op € 17,53 mln. nadelig op contante waarde per 31 december 2017. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.

De financiële gevolgen naar aanleiding van het schrappen van de bouwlocaties Weerdtoren en Nedinscoplein in het kader van de Herprogrammering Stedelijk Centrum zijn nu verwerkt in de grondexploitatie. Per saldo heeft dit geleid tot een geraamd resultaat dat € 0,83 mln. nadeliger wordt op eindwaarde, die daarmee uitkomt op € 19,75 mln.

Door het verminderen van het bouwprogramma wordt ook het marktrisico kleiner.
Desalniettemin wordt het belangrijkste financiële risico nog steeds gevormd door de ontwikkelingen in de markt. Dit risico bestaat enerzijds uit een prijsrisico en anderzijds uit een programmarisico. Deze kunnen afzonderlijk optreden maar ook tegelijkertijd.

CENTRUMPLAN BLERICK

Exploitatiegegevens

Startdatum: 1-1-2003

Einddatum: 31-12-2020

Ruimtegebruik

Openbare ruimte: ca. 1,0 ha.
Bouwgrond: ca. 0,8 ha.

Uitvoeringsfase plan

Het bestemmingsplan Centrum Blerick op 28 september 2016 goedgekeurd en onherroepelijk geworden.

Met betrekking tot de herontwikkeling van de locatie Laurentiusplein-Maasbreesestraat is een realisatieovereenkomst afgesloten met de firma Berden voor de verkoop van gronden, gericht op de uitbreiding van commerciële ruimte en de bouw van 25 sociale huurappartementen door Antares, alsmede de herinrichting van de openbare ruimte door de gemeente Venlo. Het bouwplan doorloopt momenteel de vergunningsprocedure.

Op 15 mei 2017 is de omgevingsvergunning verleend voor de bouwplan van Berden en Antares. De planning van de gemeente voor het bouwrijp maken, sluit aan op de planning van Berden voor zijn bouwwerkzaamheden. De Maasbreesestraat is reeds bouwrijp gemaakt in het najaar 2017 inclusief rioolverzwaring. Afhankelijk van de nieuwbouw van Berden wordt het Laurentiusplein bouwrijp gemaakt in het najaar van 2018.
Verder is Berden reeds gestart met de aanleg van de parkeerplaats op het Gommansterrein, inclusief het aanbrengen van de geluidswerende wand. Dit wordt dit voorjaar afgerond.
Het woonrijp maken van het gehele gebied staat gepland voor begin 2019.

De bouw voor het plangebied “Oude Staay’ is gestart en de oplevering van het gebouw is in mei 2018. De inrichting van het openbaar gebied volgt op het gereed komen van de bouw.

Exploitatieresultaat

De grondexploitatieberekening, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, leidt niet tot een afwijkend resultaat ten opzichte van de eerder vastgestelde berekening. Voor het geraamde tekort is eerder door u een voorziening gevormd.
De investeringen in 2017 (ca. 0,44 mln.) hebben betrekking op kosten van aanleg van de openbare ruimte en plan- en rentekosten.

De nog te realiseren gemeentelijke investeringen hebben met name betrekking op de uitwerking en uitvoering van de openbare ruimte en worden geraamd op ca. € 1,07 mln.

Q4

Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-05-2001
Einddatum: 31-12-2022

Ruimtegebruik
Uitgifte bouwgrond:
De gemeente levert, op basis van het wijkontwikkelingsplan dat in 2005 door AWG is opgesteld en gedeeltelijk aangepast naar aanleiding van het besluit in het kader van de Herprogrammering Stedelijk Centrum (hierna Herprogrammering) , grond die geschikt wordt gemaakt voor de bouw van 25 stadswoningen, 72 appartementen, 4.600 m2 culturele en ca. 1.600 m2 commerciële voorzieningen. Voor een deel van deze gronden zijn overeenkomsten gesloten met Jongen Bouwontwikkeling. Dit betreft de locaties Aan de Stadsmuur en het bouwblok aan het Helschriksel. Naar huidige inzichten en verwachtingen wordt de bouwgrond aan het Helschriksel t.b.v. de bouw van 24 appartementen in 2018 uitgegeven.
De te realiseren appartementen op de bouwlocaties Steenen Bolwerck en Helpoort zijn uit de grondexploitatie gehaald overeenkomstig de eerder genoemde Herprogrammering. Voor het Blok van Gendt is als gevolg van de Herprogrammering nu een ander programma opgenomen; maximaal 200 parkeerplaatsen in plaats van 15 grondgebonden woningen.

Openbare ruimte:
De gemeente draagt onder andere zorg voor de herinrichting van de openbare ruimte van het plangebied Q4. Begin 2017 is het woonrijpmaken van de openbare ruimte rondom het blok Jacobskapel afgerond.
De voorbereiding voor de aanleg van ’Lage Loswal en de innovatieve waterkering, is in 2017 gestart.

Uitvoeringsfase plan
In 2017 heeft de gemeente bouwgrond, gelegen aan de Bergstraat, verkocht aan Woonwenz die hier 4 woningen gaat realiseren.

De gemeente is nu zelf, in goed overleg met haar partners in het project, overgegaan tot actieve verkoop van het versnipperd vastgoed in de wijk. Huurders en gebruikers zijn hiervan op de hoogte gebracht om hun interesse hierop tijdig kenbaar te kunnen maken.

In 2015 heeft Jongen een deel van de woningen aan de Maaskade in de verkoop gezet. De verkoop verliep erg moeizaam en momenteel vindt er overleg plaats tussen betrokken partijen om binnen de juridische en financiële kaders de mogelijkheden te verkennen om het programma te wijzigen als gevolg van de gewijzigde marktomstandigheden en vraag naar woningen. Kortom, gezamenlijk proberen om binnen de vastgestelde uitgangspunten te komen tot een uitvoerbaar en marktconform plan.
Mocht dit onverhoopt niet leiden tot een uitvoeringsafspraak dan zal er een heroverweging plaatsvinden en kan de gemeente dan middels een nieuwe aanbesteding op zoek gaan naar een nieuwe ontwikkelaar voor deze locatie.

De aanpak van de Lage Loswal en de innovatieve waterkering wordt in 2017 voorbereid. Dit betreft de vernieuwing van de kademuur en aanlegsteigers, renovatie van de oude stadsmuur, vergroening van de Lage Loswal en realisatie van een nieuwe waterkering. De planning wordt afgestemd met de aanpak van de parkeerproblematiek in de binnenstad. De bestemming van de oorspronkelijk alleen voor groene herinrichting opgenomen € 0,8 mln. wordt tevens ingezet voor restauratie en herbestemming Stadsmuur Lage Loswal. De Lage Loswal en waterkering vormen een integraal plan dat momenteel wordt besproken met het Waterschap Limburg en de provincie. Een en ander conform het tussen Provincie en Gemeente overeengekomen bestuursconvenant en de daaruit volgende subsidiebeschikking met betrekking tot de stedelijke inrichting van het centrum.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt geraamd op € 9,47 mln. nadelig op contante waarde per 31-12-2017. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.

De financiële gevolgen van de Herprogrammering zijn verwerkt in de grondexploitatie. Daarnaast zijn mede als gevolg van het interne – en raadsonderzoek in 2016 en 2017 de plankosten toegenomen en heeft een vertraging in de uitgifte van vastgoed (grond en panden) geleid tot meer rentelasten en nemen ook de kosten van tijdelijk beheer toe.
Per saldo leidt dit tot een nadeel van ca. € 2,97 mln. op contante waarde wat past binnen de vastgestelde financiële kaders van de herprogrammering.

KAZERNEKWARTIER (Frederik Hendrik Kazerne)

Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2011
Einddatum: 31-12-2030

Ruimtegebruik
Openbare ruimte: 16 ha.
Bouwgrond: 6 ha.

Uitvoeringsfaseplan
Beoogd is het terrein op een duurzame manier te transformeren tot het visitekaartje van de stad met leisure als hoofdthema. De ruimtelijke en financiële kaders zijn vastgelegd in het op 25 mei 2011 door de raad vastgestelde Ontwikkelplan Kazernekwartier.

Voor de ontwikkeling van het particulier initiatief voor de invulling van het leisure en entertainmentprogramma binnen de contouren van het Fort St. Michiel sloot de gemeente in juli 2016 met de betrokken partijen (de Twister Media Group en Wyckerveste) een Uitgifteovereenkomst.(UOK). In maart 2017 werd met partijen een addendum op de UOK gesloten.

De marktpartijen hebben eind 2017 de WABO –aanvraag voor de 1e fase van het Fort van Venlo ingediend. Tevens liet het Fort van Venlo weten voornemens te zijn de aandelen van haar aandeelhouder TMG over te dragen aan een andere partij. Fort van Venlo heeft aangegeven dat de overname van aandelen gepaard zal gaan met de overname van de door TMG gegeven garanties en garantstellingen aan de gemeente. Beoordeling door de gemeente dient nog plaats te vinden. De provincie Limburg vatte de toegezegde subsidie bijdrage van € 3 miljoen voor de realisatie van ‘het rondje fort’ (uit de “Geurts-gelden’) in een definitieve beschikking.

In 2017 werd de 1e fase van de ontwikkeling bouwrijp gemaakt en gestart met de opbouw/restauratie van de fortmuur; Verder kregen de kazernegebouwen en fort formeel de status van gemeentelijk monument. De plannen voor de hoofdontsluiting, in samenhang met een ontwerp voor de herinrichting van het stationsplein Blerick liggen gereed om in uitvoering te worden genomen. De aanbestedingstukken van de kabelbaan zijn gereed gemaakt met inachtneming van de meegegeven kaders en randvoorwaarden en de consultatieronde.

Exploitatieresultaat
In het financieel raamwerk (juni 2016) is een nagenoeg sluitende grondexploitatie gepresenteerd. De grondexploitatieberekening, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, leidt niet tot een afwijkend resultaat.
De investeringen in 2017 (ca. € 2,15 mln.) hebben betrekking op kosten van planschade, tijdelijke beheer van bebouwen en terrein, explosieven- en archeologisch onderzoek, restauratie en opbouw fortmuur en de kosten van projectbegeleiding en rente.
Hiertegenover stonden inkomsten (ca € 0,25 mln.) met name samenhangende met een rijksbijdrage in de kosten van explosievenonderzoek.

TRADE PORT WEST - I

Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-01-1990
Einddatum: 31-12-2026

Ruimtegebruik
Bruto plangebied: circa 228 ha.
Openbare ruimte: circa 90 ha.
Bouwgrond: circa 130 ha.
Te handhaven: circa 8 ha.

Uitvoeringsfase plan
Van de oorspronkelijk beschikbare 130 ha uitgeefbare bouwgrond is nog circa 8,2 ha uitgeefbaar. Hiervan is ca. 1,2 hectare gelegen in het zogenaamde bedrijventerreingedeelte en de overige ca. 7 hectare is gelegen binnen het deel van Trade Port West – I dat bekend is als Ecopark.
Een groot deel van de uitgeefbare gronden aan de James Cookweg is sinds 2014 in gebruik genomen als vrachtwagenparkeerplaats.
Eind 2015 is een bestuursconvenant gesloten tussen Rijkswaterstaat, Provincie Limburg en Gemeente Venlo waarin afspraken zijn vastgelegd over de doorontwikkeling van de parkeerplaats.
In het laatste kwartaal van 2017 is de aanleg (inclusief alle benodigde voorzieningen) van de parkeerplaats afgerond en wordt deze nu door een marktpartij –na een aanbesteding- geëxploiteerd. In 2017 hebben geen grondverkopen plaatsgevonden.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat wordt thans geraamd op circa € 4,84 mln. voordelig op contante waarde per 31-12-2017.
Ten opzichte van de vorige jaarrekening is het verwachte exploitatieresultaat op eindwaarde per saldo in grote lijnen hetzelfde. Een extra opbrengst (indexering grondprijs) van de verkoop van eerder in erfpacht uitgegeven grond wordt gecompenseerd door hogere kosten als gevolg van het langer voor rekening van de gemeente exploiteren van de parkeerplaats in afwachting van een exploitant alsmede door extra aan te brengen voorzieningen voor het goed functioneren van de vrachtwagenparkeerplaats.
Het voornoemde resultaat kan nog worden beïnvloed door de snelheid waarmee de resterende bedrijfskavels kunnen worden uitgegeven, een en ander is uiteraard afhankelijk van de marktsituatie. Ook de verdere ontwikkeling en exploitatie van de vrachtwagenparkeerplaats kan het resultaat beïnvloeden.

VEEGTES

Exploitatiegegevens
Startdatum: 01-01-2006
Einddatum: 31-12-2019

Ruimtegebruik
Bruto plangebied: ca 80 ha.
Openbare ruimte: ca 6,5 ha.
Bouwgrond: ca 7,5 ha.

Uitvoeringsfase plan

De bruto oppervlakte van het uitleggebied bedraagt circa 4 ha., waarvan circa 2,5 ha uitgeefbaar als bouwgrond. In 2017 is bouwgrond verkocht ten behoeve van de komst van een grote bouwmarkt (Bauhaus). De bouwwerkzaamheden zijn in 2017 gestart en worden in 2018 afgerond. In afstemming hierop wordt ook de openbare ruimte aangepast en wordt het woonrijpmaken ter plaatse in 2018 afgerond.

De gronden op de voormalige locatie van onderwijsinstelling ’t Poortje aan de Simon Stevinstraat kunnen vooralsnog niet bouwrijp worden gemaakt, aangezien de school nog tijdelijk in gebruik is voor islamitisch onderwijs. De meest actuele verwachting is dat deze locatie medio 2018 beschikbaar komt om te worden uitgegeven als bedrijfskavel.

Exploitatieresultaat

Voor het plan Veegtes wordt een nadelig resultaat van de grondexploitatie van ca. € 0,31 mln. voorzien op contante waarde per 31 december 2017. Hiervoor is conform voorschriften een voorziening getroffen.
Ten opzichte van de vorige jaarrekening is het resultaat per saldo gelijk gebleven. Nadelige effecten op de grondexploitatie als gevolg van ongunstige aanbestedingen en onvoorziene meerkosten bij de uitvoering van werken werden gecompenseerd door een hogere opbrengstenraming naar aanleiding van geactualiseerde grondprijzen voor de te verkopen bedrijfskavels op basis van een recent taxatierapport.
De komende periode zullen met name de marktrisico’s nauw in de gaten worden gehouden. Met name de vraag naar bedrijfskavels vormt een wezenlijk marktrisico wat het resultaat nadelig kan beïnvloeden door vertragingen in de gronduitgifte.

MASTERPLAN ARCEN en VELDEN

Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2007
Einddatum: 31-12-2021

Ruimtegebruik
Openbare ruimte: 12,4 ha.
Bouwgrond: 8,6 ha.

Uitvoeringsfase plan
De in 2007 opgerichte VOF Masterplan Arcen, Velden, Lomm is in 2014 ontmanteld en de onderliggende projecten bv’s zijn geliquideerd. Met Bouwfonds Ontwikkeling/Nouville Ontwikkelaars, thans BPD Ontwikkeling, is in 2014 een reguliere realisatieovereenkomst gesloten.

De locaties De Vilgert in Velden en Meulenveld in Lomm zijn in ontwikkeling en voor een deel gerealiseerd. De ontwikkeling Sebastianusschool/JFK is in voorbereiding. Deze locaties worden ontwikkeld voor eigen rekening en risico van BPD.
In de Vilgert zijn inmiddels 38 woningen gerealiseerd en 7 in aanbouw. In 2018 wordt een volgende fase bouwrijp gemaakt en een 8-tal woningen gebouwd.
In het Meulenveld zijn inmiddels 14 woningen gebouwd en 1 in aanbouw. In 2018 is het streven om een 8-tal woningen in het Meulenveld te bouwen.

Voor de locaties Wijdtveldschool en Zuid-Rand West in Arcen, heeft BPD een ontwikkelrecht van 10 jaar, voor zover de ontwikkeling betrekking heeft op woningbouw.

Per 11 december 2017 heeft BPD afstand gedaan van zijn ontwikkelrecht met betrekking De Kiësstolp ten behoeve van de ontwikkeling van sociale woningbouw.

Exploitatieresultaat
De actuele berekening, die is opgesteld in het kader van deze jaarrekening, leidt niet tot een afwijkend resultaat ten opzichte van de eerder vastgestelde berekening.
De investeringen in 2017 hebben betrekking op plan- en rentekosten en kosten van sloop van de voormalige Wijdtveldschool en gymzaal in Arcen.

De risico’s beperken zich tot de kosten van planbegeleiding. De locaties waarover geen afspraken zijn gemaakt met het Bouwfonds zijn volledig afgewaardeerd. Eventuele toekomstige herontwikkeling van deze locaties biedt kansen voor verbetering van het resultaat.

OVERIGE GREXEN (Faciliterend)

De onderstaande grondexploitaties zijn in de p-staat “overige grexen faciliterend” samengevat:

Overige grexen facilitair

Geplande einddatum

Bijzonderheden

Bauhaus

2018

Bouw van de bouwmarkt is in 2017 gestart en wordt in 2018 afgerond. Evenals bouw- en woonrijpmaken.

Klein Vink

2025

Overleg over de definitieve bijdrage van de ontwikkelaar heeft geresulteerd in nieuwe afspraken. De onvoorziene onderhandeling heeft tot gevolg dat het budget plankosten wordt overschreden. De verdere uitvoering van het plan geschiedt door ontwikkelaar. De uitgifte van kavels stagneert.

Kockerseweg

2018

Betreft een anterieure overeenkomst. Gefaseerde uitvoering en betaling plan- en maakkosten. Laatste deel van 2e Fase is eind 2017 gestart en wordt in 2018 afgerond.

Kerkhofweg

2018

Met Woonwenz is een anterieure overeenkomt gesloten voor de planontwikkeling. Werk, aanleg openbare ruimte is in uitvoering. Hogere plankosten door planwijzigingen en vertragingen in planontwikkeling. Finale afrekening vindt plaats in de loop van 2018.

Maasveldstraat

2019

T.b.v. de planontwikkeling door Woonwenz is een anterieure overeenkomst gesloten. Hogere plankosten door planwijzigingen en vertragingen in planontwikkeling. Bestemmingsplanprocedure loopt en wordt –onder voorbehoud van bezwaar en beroep- in 2018 vastgesteld.

Raaieinde CVI

2018

Voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Raaieinde CVI van de gemeente Horst en de Maas is voor de noodzakelijke aanpassing van de infrastructuur op het grondgebied van de gemeente Venlo een overeenkomst gesloten tussen Horst aan de Maas en Venlo.
Nader onderzoek vindt plaats naar een alternatief plan.

Vilgert 43

2020

In 2014 is een anterieure overeenkomst gesloten met ontwikkelaar gericht op het bouw- en woonrijpmaken van het gebied voor 5 woningen. Het bestemmingsplan is in februari 2016 vastgesteld.

’t Ven Oost

2026

Er is een intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer Stichting Het Venster/VOG. Structuurvisie is i.v.m. zienswijzen niet vastgesteld. In overleg met de initiatiefnemer wordt gekeken naar andere ontwikkelingsmogelijkheden.

Windenergie

2020

In februari 2016 hebben Provincie Limburg, gemeenten Venlo en Horst ad Maas en Etriplus een intentieovereenkomst gesloten betreffende de ontwikkeling van Windpark Greenport Venlo.
Met de planologische voorbereidingen is gestart. Gepland is om in kwartaal 1 van 2018 de bestemmingsplannen vast te stellen, uiteindelijke realisatie van de molens is voorzien in 2019/2020. In januari 2018 is de anterieure overeenkomst vastgesteld en het krediet verhoogd, middels een collegebesluit.

Martinushof

2020

Er is een voorovereenkomst gesloten tussen Martinushof BV (Jan Linders) en Venlo. De voorbereiding voor de planontwikkeling is inmiddels gestart. De sloopwerkzaamheden m.b.t. Martinushof worden in de loop van 2018 afgerond. T.b.v. de planontwikkeling door Martinushof BV dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten. Daaropvolgend kan de bestemmingsplanprocedure starten. Een en ander heeft vertraging opgelopen ivm beleid omtrent detailhandel in Tegelen.

‘t Ven Noord C2C woningen

2023

Voorbereidingskrediet is gevoteerd. Anterieure overeenkomst is in voorbereiding en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal 2018 gesloten.

De Vaert fase 2

Fase 2 de Vaert omvat evenals 1 de bouw van 17 grondgebonden woningen. De anterieure overeenkomst is in 2017 gesloten.

Teuniswijk herontwikkeling

2021

Tussen Woonwenz en gemeente is eind 2017 een anterieure overeenkomst gesloten tbv de beoogde planontwikkeling. Tevens bijbehorende grondexploitatieopzet en krediet vastgesteld.

Rummerkampstraat

2019

Tussen Woonwenz en gemeente is eind 2017 een anterieure overeenkomst gesloten tbv de beoogde planontwikkeling. In 2018 worden 12 sociale woningen gerealiseerd en wordt de openbare ruimte aangepast.

De Vaert fase 1

2020

Fase 1 omvat de bouw van 17 grondgebonden woningen.

OVERIGE GREXEN (Gemeente)

De onderstaande grondexploitaties zijn in de p-staat “overige grexen gemeente” samengevat:

Overige grexen gemeente

Geplande einddatum

Bijzonderheden

Helmusweg

2018

Het project bevindt zich in de afrondende fase. De vrije sector kavels zijn nog in afwachting van potentiële kopers. Ontwikkelaar dient nog een deel van de openbare ruimte aan te leggen. Financiële risico's liggen bij de ontwikkelaar.

Kloosterstraat Velden

2017

Project is in 2017 administratief afgesloten.

Hoogwatergeul Lomm

2017

Project is in 2017 administratief afgesloten. Budget blijft beschikbaar voor uitvoering van afspraken met Lomm.

Maasdal Velden

2025

De uitvoering geschiedt binnen de vastgestelde financiële kaders.

Van Cranenbroek

2021

Met initiatiefnemer zal begin 2018 de gesloten voorovereenkomst worden verlengd tot 1.1.2020. De bestemmingsplanprocedure zal in de loop van 2018 worden gestart.
Tenslotte zal naar verwachting in 2018 een integrale grondexploitatieopzet ter vaststelling worden opgesteld waarin ook de nabij gelegen gemeentelijke bedrijfsgronden aan de Keulse Barrière deel van uitmaken.

A.Flemingstraat

2017

Project is in 2017 administratief afgesloten.

Moskee Hagerhofweg

2018

De bouw wordt in 2018 afgerond en alsdan kan de moskee in gebruik worden genomen. In afstemming hierop zal het woonrijpmaken (openbare ruimte) worden afgerond.

Holland Casino

2019

Grond is inmiddels verkocht aan Holland Casino. Zodra omgevingsvergunning is verleend kan worden gestart met de bouw.

Herinrichting AZC-terrein

2018

In opdracht van de gemeente zorgt St. Limburgs Landschap (SLL) voor de herinrichting van het terrein. Het terrein van het voormalige AZC krijgt de bestemming natuur en zal ook als zodanig worden ingericht. In 2018 zal de herinrichting worden afgerond en zal de grond naar alle waarschijnlijkheid worden uitgegeven aan SLL.

Dautzenbergstraat

2023

Woonwenz heeft op een tweetal woningbouwlocaties aan de Dautzenbergstraat - Stadhouderstraat de gestapelde opstallen gesloopt. Deze locaties worden opnieuw ontwikkeld als woningbouwlocatie. In verband met grondlevering en werkzaamheden in de openbare ruimte is een 2017 een overeenkomst gesloten met Woonwenz.

IJsvogelstraat-Karbindersstraat herontwikkeling

2020

In 2017 zijn anterieure overeenkomsten gesloten met Woonwenz voor de planontwikkeling (realisatie sociale woningbouw) en zijn ook de bijbehorende grondexploitatieopzetten en kredieten vastgesteld.
De bestemmingsplanprocedures worden in 2018 gestart.

Arsenaal herontwikkeling locatie

2022

In 2018 worden de aanbestedingsdocumenten gereed gemaakt ter voorbereiding op de aanbesteding voor de uitgifte van de gemeentelijke grond t.b.v. de realisatie van een parkeergarage c.a. Een en ander wordt voorzien in de loop van 2018.

OVERIGE GREXEN

De onderstaande grondexploitaties zijn in de p-staat “overige grexen” samengevat:

Overige grexen

Geplande einddatum

Bijzonderheden

Bauhaus

2017

Bestemmingsplan is nu onherroepelijk. Procedure omgevingsvergunning loopt. Grondverkoop en start werkzaamheden zijn hiervan afhankelijk. Naar verwachting zal dit in de loop van 2016 kunnen plaatsvinden.

BMV Velden grex

2015

Het gebouw en de buitenruimte zijn opgeleverd. De Grex is afgesloten.

Van Cranenbroek

2018

Met initiatiefnemer wordt de gesloten voorovereenkomst verlengd. Gekeken wordt naar een andere stedenbouwkundige invulling, dit n.a.v. eigendomsverhoudingen.

De Vaert

2019

Het bestemmingsplan is onherroepelijk, start werkzaamheden en bouw in afwachting van voldoende kopers, financiële risico's liggen bij ontwikkelaar. Inmiddels zijn de kas en varkensstal gesloopt als compensatieverplichting. Tevens is één vrije kavel bebouwd.

A.Flemingstraat

2017

Gemeente is in overleg met initiatiefnemer over het stedenbouwkundig plan dat voorziet in 2 woningen en garageboxen. T.b.v. deze planontwikkeling dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten ivm kostenverhaal.

Gieterijwegje

2018

In onderhandeling i.h.k.v. ontwikkelingen dijkverzwaring en locatie Gijzenstraat/Pontanusstraat in Blerick.

Helmusweg

2016

Het project bevindt zich in de afrondende fase. De vrije sector kavels zijn nog in afwachting van potentiële kopers. Ontwikkelaar dient nog een deel van de openbare ruimte aan te leggen. Financiële risico's liggen bij de ontwikkelaar.

Kerkhofweg

2017

Met Woonwenz is een anterieure overeenkomt gesloten voor de planontwikkeling. Deze zal naar verwachting eind 2015/ begin 2016 worden opgepakt door Woonwenz.

Hoogwatergeul Lomm

2020

Betreft optimalisatie van de hoogwatergeul, start uitvoering is voorzien in 2015, e.e.a. binnen de vastgestelde financiële kaders. De uitgebreide voorbereiding heeft geleid tot een overschrijding van het budget plankosten.

Klein Vink

2025

Overleg over de definitieve bijdrage van de ontwikkelaar heeft geresulteerd in nieuwe afspraken. De onvoorziene onderhandeling heeft tot gevolg dat het budget plankosten wordt overschreden. De verdere uitvoering van het plan geschiedt door ontwikkelaar. De uitgifte van kavels stagneert.

Kloosterstraat Velden

2017

De gymzaal is in 2015 gesloopt in afwachting van evt. toekomstige herontwikkeling van het gebied.

Kockerseweg

2017

Betreft een anterieure overeenkomst. Gefaseerde uitvoering en betaling plan- en maakkosten.1e Fase (4 woningen) is gestart. 2e Fase naar verwachting in 2016 afhankelijk van de vraag vanuit de markt.

Leisure Center

2016

In afwachting van het onherroepelijk worden bestemmingsplan.

Maasdal Velden

2025

De uitvoering geschiedt binnen de vastgestelde financiële kaders.

Maasveldstraat

2017

Er is een voorovereenkomst gesloten tussen Woonwenz en Venlo. T.b.v. de planontwikkeling door Woonwenz dient een anterieure overeenkomst te worden gesloten.

MFA Arcen grex

2016

De uitvoering is gestart en vindt plaats binnen de vastgestelde financiële kaders. De oplevering van de openbare ruimte rond het gebouw vindt naar verwachting plaats in 2016.

Moskee Hagerhofweg

2018

Met de Islamtische Stichting Nederland, Tehvit Venlo, is in 2014 een overeenkomst gesloten voor de verkoop van gemeentegrond t.b.v. de bouw van een moskee. De bestemmingsplanprocedure wordt naar verwachting in 2016 afgerond en daaropvolgend zal ook de grond worden geleverd.

Park Zaarderheiken

2015

Gronden zijn verkocht aan DCGV; gefaseerde betaling koopsom. Conform afspraak stelt Venlo bestemmingsplan op c.q. laat dit opstellen tbv recreatieve ontwikkeling (golfbaan).

Raaieinde CVI

2016

Voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Raaieinde CVI van de gemeente Horst en de Maas is voor de noodzakelijke aanpassing van de infrastructuur op het grondgebied van de gemeente Venlo een overeenkomst opgesteld tussen Horst aan de Maas en Venlo. Deze wordt in de loop van 2016 door beide colleges vastgesteld.

Ubroek restexploitatie

2016

Er zijn nog slechts enkele kavels uitgeefbaar. Nog uit te voeren werkzaamheden: terrein ophogen, aanleggen riooluitleggers en inritten.

Venlo Noord fase 2

2016

Het project wordt in 2016 afgerond.

Vie Curi

2015

Het project is administratief afgesloten.

Vilgert 43

2020

In 2014 is een anterieure overeenkomst gesloten met ontwikkelaar gericht op het bouw- en woonrijpmaken van het gebied voor 5 woningen. Het bestemmingsplan is in februari 2016 vastgesteld.

Vossener Supermarkt

2015

Het project is opgeleverd en afgesloten.

Holland Casino

2017

Planologisch juridische procedure loopt nog. Provincie heeft bedenkingen over de locatie (zichtlocatie Trade Port Oost). Met Holland Casino is een principe- overeenstemming bereikt over de grondprijs.

’t Ven Oost

2026

Er is een intentieovereenkomst gesloten met de initiatiefnemer Stichting Het Venster/VOG. Structuurvisie is in concept gereed. Anterieure overeenkomst voor de planontwikkeling wordt in de loop van 2016 verwacht.

Lambertuskerk

2016

De verbouwwerkzaamheden van de kerk lopen. Met initiatiefnemer is overeengekomen dat het parkeerterrein wordt aangepast. De kosten die hiermee gepaard gaan zijn betaald door initiatiefnemer. Uitvoering hiervan vindt plaats eerste helft 2016. Opening van de Ahoed (Apothekers en huisartsen onder een dak) is ook rond die tijd gepland.

VIII.5 Afgesloten grondexploitaties 2017

De grondexploitaties (grexen) in bovenstaand overzicht zijn per 31 december 2017 administratief afgesloten.

Afgesloten grexen worden jaarlijks door de raad vastgesteld als onderdeel van de jaarrekening. Volgens bestendig beleid worden de positieve en negatieve resultaten van afgesloten grexen toegevoegd aan de Algemene Grondreserve (AGR) of, voor zover reeds gereserveerd, onttrokken aan de voorziening nadelige exploitatieresultaten Grondbedrijf. Met het behaalde resultaat is ook rekening gehouden in het weerstandsvermogen van het grondbedrijf. In het geval Hoogwatergeul Lomm is afgesproken met het dorp Lomm (en ook vastgelegd) dat het resterend saldo kan worden ingezet voor investeringen in of direct in de nabijheid van het projectgebied.

N.B.
Een krediet voor een grondexploitatie kent geen kapitaallasten (rente en afschrijving) als afgeleide van de investering. De kosten van de grex worden immers gedekt door de opbrengst van de grondverkoop en overige bijdragen. Nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd en door de projectleider zijn goedgekeurd, wordt een nacalculatie opgesteld en wordt de desbetreffende opdracht beëindigd. De bijbehorende (opdracht)budgetten worden in de administratie afgesloten.

Dit verschilt met een krediet voor een opstalontwikkeling. Na oplevering van het opstal wordt er nog 50 jaren rente betaald en afgeschreven op basis van de investering. Bij uitstel of afstel van de bouw van een opstal kunnen de bijbehorende kapitaallasten in de begroting vrijvallen.