Rechtmatigheid begrotingsafwijkingen

Uw gemeenteraad heeft het controleprotocol 2017 vastgesteld. Het uitgangspunt hierbij is dat overschrijdingen van de lasten op de totalen per programma en de algemene dekkingsmiddelen dienen te worden toegelicht. In het controleprotocol 2017 van de auditcommissie wordt naar de Kadernota rechtmatigheid 2017 van de Commissie BBV verwezen. Hierin zijn de volgende zeven “soorten” begrotingsafwijkingen benoemd:

  1. betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend;
  2. die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de onafhankelijke accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd;
  3. die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten;
  4. bij open einde (subsidie) regelingen;
  5. die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn;
  6. inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd;
  7. op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.

Tabel 6: Lasten per programma (incl. verrekeningen met reserves)

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Programma 01 Bestuur & Publieke dienstverl.

10.569

10.592

100%

-23

Programma 02 Openbare orde en Veiligheid

9.117

9.038

99%

79

Programma 03 Participatie & werkgelegenheid

81.954

82.468

101%

-515

Programma 04 Zorg en Welzijn

125.736

148.764

118%

-23.028

Programma 05 Onderwijs en Jeugd

16.147

16.077

100%

71

Programma 06 Economie en Toerisme

8.814

11.121

126%

-2.307

Programma 07 Sport- en Cultuurbevordering

9.157

9.299

102%

-142

Programma 08 Ontwikkeling Centrumstad

25.093

24.565

98%

529

Programma 09 Verkeer en Bereikbaarheid

5.997

6.013

100%

-16

Programma 10 Wonen en Leefomgeving

19.525

22.516

115%

-2.991

Totaal resultaat

390.972

425.771

109%

-34.799

Navolgend worden de in bovenstaande tabel gepresenteerde overschrijdingen, per programma, nader toegelicht.

Kostenoverschrijdingen van programma 1

Hoewel een overschrijding op het lastenbudget per definitie onrechtmatig is en daarom nader toegelicht dient te worden is voor programma 1 bewust de keuze gemaakt om geen nadere toelichting te verschaffen. De overschrijding op de lasten binnen programma 1 bedraagt namelijk € 23.000 en is het resultaat van diverse kleinere over- en onderschrijdingen op de diverse collegeproducten binnen programma 1.

Kostenoverschrijdingen van programma 3

In onderstaande tabel worden de grootste kostenoverschrijdingen in beeld gebracht met daarbij de soort overschrijding. In deze analyse wordt onderscheid gemaakt tussen onrechtmatigheden die wél, c.q. niet meetellen voor de strekking van de controleverklaring. In totaliteit overtreffen de overschrijdingen het totale programmasaldo, daarom is onderaan in de tabel de totale onderschrijding op producten in programma 3 benoemd.

Toelichting

De overschrijding op de lasten in programma 3 wordt voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding op de uitgaven aan de WSW. Daarnaast is er een overschrijding te melden op inkomensondersteuning. Dit betreft een wettelijke taak met open einde karakter. Over beide bovenstaande overschrijdingen bent u reeds in eerder stadium (VoRap en FinRap prognoses) geïnformeerd.

Kostenoverschrijdingen van programma 4

In onderstaande tabel worden de grootste kostenoverschrijdingen in beeld gebracht met daarbij de soort overschrijding. In deze analyse wordt onderscheid gemaakt tussen onrechtmatigheden die wél, c.q. niet meetellen voor de strekking van de controleverklaring. In totaliteit overtreffen de overschrijdingen het totale programmasaldo, daarom is onderaan in de tabel de totale onderschrijding op producten in programma 4 benoemd.

Toelichting

De overschrijding binnen programma 4 wordt voornamelijk veroorzaakt door een overschrijding op de uitgaven betreffende sociale wijkteams. In eerder stadium (VoRap en FinRap) bent u geïnformeerd over verwachte overschrijdingen op deze budgetten. Helaas moeten wij constateren dat deze verwachte overschrijdingen hoger zijn dan eerder voorzien als gevolg van het uitvoeren van onze wettelijke taken. Daarnaast wordt de overschrijding veroorzaakt door de ook in eerder stadium reeds gemelde overschrijding op het uitgavenbudget ten behoeve van 'Beschermd wonen'. Een wettelijke taak met open einde karakter hierdoor is de overschrijding weliswaar onrechtmatig maar telt deze niet mee voor het oordeel.

In de kadernota Rechtmatigheid 2015 van de commissie BBV geeft de commissie aan dat de wetgever in feite bepaald heeft dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen WMO geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat wij als gemeente geen zekerheid omtrent de omvang en de hoogte van de eigen bijdrage kunnen krijgen. In onze jaarrekenig is dus sprake van een onzekerheid ten aanzien van de ze eigen bijdrage, ook al ligt de oorzaak hiervan niet bij ons als gemeente.

Kostenoverschrijdingen van programma 6
In onderstaande tabel worden de grootste kostenoverschrijdingen in beeld gebracht met daarbij de soort overschrijding. In deze analyse wordt onderscheid gemaakt tussen onrechtmatigheden die wél, c.q. niet meetellen voor de strekking van de controleverklaring. In totaliteit overtreffen de overschrijdingen het totale programmasaldo, daarom is onderaan in de tabel de totale onderschrijding op producten in programma 6 benoemd.

Toelichting

De overschrijding op 'Ontwikkelen bedrijventerreinen' doet zich voornamelijk voor binnen het product Overige bedrijventerreinen en betreft hiermee een bouwgrondexploitatie. Bouwgrondexploitaties verlopen kostenneutraal. De overschrijding op de lasten wordt hierdoor direct gecompenseerd door hogere opbrengsten waardoor deze onrechtmatigheid niet mee telt voor het oordeel. Daarnaast hebben wij de voorziening Campus Greenport dienen te verhogen naar aanleiding van de jaarstukken van de Campus Greenport. Deze ophoging van de voorziening hebben wij niet eerder kunnen voorzien. En hoewel deze jaarstukken op het moment van schrijven nog niet officieel zijn vastgesteld zijn wij toch verplicht de consequenties van deze jaarstukken te verwerken in onze eigen administratie.

Kostenoverschrijdingen van programma 7

In onderstaande tabel worden de grootste kostenoverschrijdingen in beeld gebracht met daarbij de soort overschrijding. In deze analyse wordt onderscheid gemaakt tussen onrechtmatigheden die wél, c.q. niet meetellen voor de strekking van de controleverklaring. In totaliteit overtreffen de overschrijdingen het totale programmasaldo, daarom is onderaan in de tabel de totale onderschrijding op producten in programma 7 benoemd.

Toelichting

De overschrijding op de lasten binnen programma 7 wordt voornamelijk veroorzaakt door extra kosten die zijn gemaakt om een medewerker in te huren voor de openstelling van het zwembad. Dit heeft dus geleid tot hogere kosten maar is niet eerder gedeeld of gemeld. Omdat er geen direct gerelateerde inkomsten tegenover staan kunnen we niet anders concluderen dan dat deze overschrijding van de lasten onrechtmatig is en mee telt voor het oordeel van de onafhankelijke accountant.

Kostenoverschrijdingen van programma 9

Hoewel een overschrijding op het lastenbudget per definitie onrechtmatig is en daarom nader toegelicht dient te worden is voor programma 9 bewust de keuze gemaakt om geen nadere toelichting te verschaffen. De overschrijding op de lasten binnen programma 9 bedraagt namelijk € 16.000 en is het resultaat van diverse kleinere over- en onderschrijdingen op de diverse collegeproducten binnen programma 9.

Kostenoverschrijdingen van programma 10

In onderstaande tabel worden de grootste kostenoverschrijdingen in beeld gebracht met daarbij de soort overschrijding. In deze analyse wordt onderscheid gemaakt tussen onrechtmatigheden die wél, c.q. niet meetellen voor de strekking van de controleverklaring. In totaliteit overtreffen de overschrijdingen het totale programmasaldo, daarom is onderaan in de tabel de totale onderschrijding op producten in programma 10 benoemd.

Toelichting

De overschrijding op onder andere 'Aantrekkelijke woon- en leefomgeving' doet zich voor binnen diverse posten betreffende bouwgrondexploitaties, onder andere 'overige nieuwe gebieden'. Bouwgrondexploitaties verlopen kostenneutraal. De overschrijding op de lasten wordt hierdoor direct gecompenseerd door hogere opbrengsten waardoor deze onrechtmatigheid niet mee telt voor het oordeel.

Kostenoverschrijdingen van programma 12

In onderstaande tabel worden de grootste kostenoverschrijdingen in beeld gebracht met daarbij de soort overschrijding. In deze analyse wordt onderscheid gemaakt tussen onrechtmatigheden die wél, c.q. niet meetellen voor de strekking van de controleverklaring. In totaliteit overtreffen de overschrijdingen het totale programmasaldo, daarom is onderaan in de tabel de totale onderschrijding op producten in programma 12 benoemd.

Toelichting

Reeds bij VoRap 2017 en bij FinRap 2017 bent u geïnformeerd over het niet kunnen realiseren van een aantal openstaande bezuinigingstaakstellingen. Bij jaarrekening moeten wij u melden dat het definitief niet gelukt is om alle bezuinigingstaakstellingen te realiseren. Hiermee wordt de overschrijding op de lasten van 'financiering' verklaard. De overschrijding op de lasten van 'overheadkosten' heeft een directe link met de oprichting van het SSC NML. Alle kosten van het gehele SSC zijn opgenomen in de begroting van Venlo. Daar tegenover staan ook de direct te relateren inkomsten van de overige deelnemers aan de batenkant. Hiermee is de overschrijding weliswaar onrechtmatig, maar telt deze niet mee voor het oordeel. Daarnaast hebben wij voor ongeveer € 0,5 miljoen moeten toevoegen aan de voorziening voormalig personeel. Hoewel deze verplichtingen pas in de komende jaren worden geëffectueerd zijn wij op grond van de verslaggevingsvoorschriften genoodzaakt deze voorziening bij jaarrekening 2017 te treffen.