Programma 12

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2017

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

248.372

253.141

261.464

103%

8.323

Lasten

36.096

41.456

48.889

118%

-7.433

Saldo baten en lasten

212.276

211.685

212.575

100%

890

Onttrekkingen aan reserves (baten)

1.887

4.053

3.568

88%

-485

Toevoegingen aan reserves (lasten)

1.379

906

831

92%

75

Saldo verrekening met reserves

508

3.147

2.737

87%

-410

Totaal resultaat programma 12

212.785

214.832

215.312

100%

480

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

Integr.uitkering.soc.domein

96.628

96.628

100%

Lasten

Post onvoorzien

434

0%

434

Vennootschapsbelasting

Financiering
Baten € 0,9 miljoen voordelig
Het incidenteel voordelig resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • 'Boekwinst' verkoop en aankoop participaties fonds 'Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers' (APPA) ad € 0,7 miljoen over de periode 2007 - 2017. De verkoop- aankooptransactie heeft geen nadelig effect op de waarde van het fonds en aan de transactie zijn ook geen kosten verbonden. In de prognoses van de FinRaP is dit voordeel uitgebreid toegelicht;
 • Een voordeel van € 0,2 miljoen als gevolg van hogere dividendinkomsten  aandelen Enexis en de BNG bank;
 • Een nadeel van € 0,2 miljoen als gevolg van de afwaardering deelneming Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (€ 0,1 miljoen) en liquidatie Limburgs Liquiditeitsfonds (€ 0,1 miljoen);
 • Voor 2017 heeft er een actuariële waardeberekening plaatsgevonden voor wat betreft de pensioenkosten wethouders. Op basis van deze waarderekening valt er een bedrag vrij (voordelig) van € 0,2 miljoen uit de voorziening pensioenkosten wethouders;

Lasten € 1,3 miljoen nadelig
Het incidenteel nadelig resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • minder door te belasten rente aan grondexploitaties van € 0,2 miljoen;
 • minder door te belasten rente (kapitaallasten) ad € 0,5 miljoen aan de programma's als gevolg van lagere investeringsuitgaven dan verwacht. Dit betreft een incidenteel nadeel van administratieve aard binnen dit programma omdat de lagere doorbelasting tegelijkertijd tot gevolg heeft dat er lagere rentelasten verantwoord worden op de programma’s waar de kapitaallasten tot uitdrukking komen (daar treedt een voordelig resultaat op). Per saldo gemeentebreed budgettair neutraal. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar onderdeel 4.4 Centrale toelichting kapitaallasten.
 • Het niet realiseren van bezuinigingstaakstellingen van € 0,53 miljoen. Zoals vermeld bij de prognoses in de VoRaP en FinRaP zijn de volgende bezuinigingstaakstellingen niet gerealiseerd:
  • taakstelling inkoop € 0,12 miljoen nadelig;
  • taakstelling deregulering / minder toezicht / bureaucratie € 0,25 miljoen nadelig;
  • taakstelling subsidiebeheer € 0,16 miljoen

Lokale Heffingen
Baten € 0,1 miljoen voordelig

 • Onroerend Zaak Belasting (OZB) € 0,35 miljoen nadelig: op basis van de jaarrekening 2016 (€ 0,15 miljoen nadelig) en 2017 (€ 0,2 miljoen nadelig) zijn nog enkele grote bezwaren inzake de WOZ - waarde en is de zogenaamde woondelenvrijstelling afgewikkeld (de overheveling van panden van zorginstellingen van niet - woningen naar woningen). In de FinRap is een prognose afgegeven van € 0,15 miljoen nadelig zijnde het nadeel dat betrekking had op 2016.
 • Toeristenbelasting € 0,4 miljoen voordelig: Na afloop van het 2e kwartaal 2017 zijn de definitieve overnachtingen over 2016 door de BsGW gerapporteerd. Hieruit blijkt dat het aantal werkelijke overnachtingen in 2016 fors hoger waren dan geraamd. Dit voordeel is als prognose afgegeven in de FinRaP.

Lasten € 0,1 miljoen nadelig

 • Dit nadeel wordt voornamelijk veroorzaakt door een aanzuivering van het Eigen Vermogen van de BsGW tot het niveau van het benodigde weerstandsvermogen als gevolg van de forse toename van de proceskosten de afgelopen jaren.  Proceskosten zijn door zgn. WOZ-bureaus ingediende kosten die zij conform wetgeving in rekening mogen brengen bij BsGW. Deze bureaus maken namens burgers bezwaar tegen de door BsGW vastgestelde WOZ-waarden. Dit nadeel is eerder afgegeven bij de prognose in de FinRaP

Overheadkosten
Baten € 5 miljoen voordelig en lasten € 6,5 miljoen nadelig
In 2017 was er nog geen sprake van een aparte entiteit voor wat betreft de samenwerking ICT - NML. De kosten en baten zijn verantwoord in de jaarrekening van de gemeente Venlo, het gaat hierbij om afgerond € 4,5 miljoen zowel lasten als baten.

Het verschil in de overheadkosten van per saldo € 1,5 miljoen wordt op hoofdlijn verklaard door:

 • Lagere kosten facility management ad € 0,2 miljoen inzake catering, repro, automatiseringskosten en uitbestedingen;
 • Lagere huisvestingskosten ad € 0,2 miljoen als gevolg van minder klein onderhoud en minder exploitatiekosten van de panden;
 • Per saldo een nadeel van € 0,4 miljoen op informatiemanagement o.a. als gevolg van een technische stabielere ICT omgeving voortvloeiende uit de geaccordeerde kosten toekomstvisie (begroting/kadernota) en lagere baten. Dit is onderdeel van de afgegeven prognose in de FinRaP;
 • Het restant nadeel is per saldo het gevolg van hogere personele lasten en het minder kunnen toerekenen van overheadkosten aan projecten dan verwacht. Dit nadeel is onderdeel van de totaalanalyse op de personele lasten zoals opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.  

Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten € 0,5 miljoen nadelig
Per saldo ontstaat er een incidenteel nadelig resultaat doordat er voor een bedrag van per saldo ¤ 0,4 miljoen minder verrekend wordt met de reserves ten gunste van de exploitatie. Dit wordt veroorzaakt door:

 • Reserve Individueel LoopbaanBudget (ILB) € 0,1 miljoen nadelig. Voor het jaar 2018 wordt nog een bedrag van € 0,1 miljoen beschikbaar gehouden voor kosten die in 2018 nog gemaakt gaan worden als gevolg van het naijl effect aflopende ILB verplichtingen en kosten t.a.v. het generatiepact. Daarna wordt overeenkomstig eerdere besluitvorming de reserve opgeheven;
 • Reserve reorganisatiekosten € 0,3 miljoen. Er wordt minder uit de reserve reorganisatie onttrokken omdat er voor hetzelfde bedrag minder kosten gemaakt zijn voor wat betreft uitgaven mobiliteitscentrum.  

Lasten € 0,2 miljoen voordelig

 • Dit incidentele voordeel wordt voornamelijk veroorzaakt door minder uitgaven aan het Individueel LoopbaanBudget (ILB) (per saldo € 0,7 miljoen). Bij de prognose bij de FinRaP hebben wij aangegeven dat ter dekking van de Personeelskostenbegroting wij verwachten dat een bedrag van € 0,8 miljoen zou kunnen vrijvallen op basis van de verwachte aanwending van het budget voor berekening van het generatiepact en voor ontwikkelingsgerichte opleidingen van de medewerkers. Daarnaast hebben wij voor ongeveer € 0,5 miljoen (nadelig resultaat) moeten toevoegen aan de voorziening voormalig personeel. Hoewel deze verplichtingen pas in de komende jaren worden geëffectueerd zijn wij op grond van de verslaggevingsvoorschriften genoodzaakt deze voorziening bij jaarrekening 2017 te treffen.

Uitkeringen gemeentefonds
Baten € 2,2 miljoen voordelig
De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn doorgerekend op basis van de mei-, september- en decembercirculaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het voordeel wordt grotendeels veroorzaakt door:

 • € 1,9 miljoen voordelig als gevolg van een hoger accres. Accres is de koppeling van de uitkeringen aan de hoogte van de rijksuitgaven, het zogenaamde "Samen de trap op en samen de trap af met het Rijk". Dit voordeel van € 1,9 miljoen is eerder gerapporteerd als prognose.
 • € 0,3 miljoen als gevolg van wijzigingen in hoeveelheden op maatstaven en compensatie van kosten voor verhoogde asielinstroom. Tegenover dit laatste voordeel staan ook kosten verantwoord elders in de jaarrekening.

Onvoorzien
Lasten € 0,4 miljoen voordelig
De post onvoorzien bedraagt jaarlijks € 0,5 miljoen. Per saldo is er voor € 0,1 miljoen aanspraak gemaakt op de post onvoorzien waardoor er een voordeel optreedt van € 0,4 miljoen. Dit is een incidenteel voordeel ten opzichte van de prognose in de FinRaP.

Onderstaand de specificatie van de aanwending van de post onvoorzien:

Raadsver-

Besluit

Omschrijving

Programma

Bedrag

gadering

10-11-2017

RB 2017-48

Aanschaf 3 flexibele camera's (uitbreiding)

2

€ 15.000

(303 Voortgangsrapportage 2017)

10-11-2017

RB 2017-48

Vooronderzoek raad Q4

1

€ 89.100

(323 Voortgangsrapportage 2017)

Totaal

€ 104.100

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2017 na wijz.

Rekening 2017

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Algemene Reserve

1.170

796

374

1.170

796

374

Res. Bodemkwaliteit

125

125

125

125

Res. Cum.afschrijving activa

14

14

14

14

Res. Expeditie Venlo

75

75

-75

75

Res. Kapitaallasten Stadskant.

1.166

1.166

1.166

1.166

Res. Reorganisatiekosten

405

35

370

94

35

59

-310

-310

Res.Individueel loopbaanbudget

1.099

1.099

999

999

-100

-100

Programma 12

4.053

906

3.147

3.568

831

2.737

-485

75

-410

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.