Inleiding

In programma 7 Sport- en Cultuurbevordering beschrijven wij de relatie tussen de gemeente en de sportieve en culturele ontplooiing van onze inwoners. Hierbij zien wij sport en cultuur als belangrijke middelen om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 9.157
realisatie
€ 9.299
afwijking
€ -142 -1.5%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 3.334
realisatie
€ 3.223
afwijking
€ 110 3.3%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Het leveren van een positieve bijdrage aan de kwaliteit van leven van onze inwoners.

Tactische doelen

 • Het bevorderen van deelname aan sport en bewegen;
 • Het behouden en waar nodig versterken van een adequate sportieve omgeving;
 • Het bevorderen van de (passieve en actieve) deelname aan kunst en cultuur.

Sportontwikkeling

In 2017 hebben we de volgende resultaten bereikt:

 • Wij hebben 89 groepsleerkrachten in het basisonderwijs ondersteund bij het bieden voldoende en kwalitatief bewegingsonderwijs.
 • Wij hebben 35 groepsleerkrachten in het basisonderwijs begeleid bij het verzorgen en ondersteunen van motorisch remedial teaching en weerbaarheidstrainingen.
 • Wij hebben 8 schoolpleinen van basisscholen beweegvriendelijk gemaakt.
 • Wij hebben 15 ondersteuningstrajecten bij sportverenigingen uitgevoerd in het kader van de versterking van het pedagogisch klimaat. Daarnaast hebben wij 20 individuele casussen (rondom kwetsbare jongeren) uitgevoerd bij sportverenigingen. In totaal zijn er 120 kaderleden geschoold en hebben 750 mensen de themabijeenkomsten bezocht in 2017.
 • Wij hebben 17 sportverenigingen en stichtingen actief ondersteund bij diverse bestuurlijke ondersteuningsvraagstukken. Daarnaast hebben we met 86 sportverenigingen minimaal één keer gesproken over het vitaliseren van hun sportvereniging.
 • Wij zijn begonnen om jonge mensen met een beperking (WAJONG-ers), middels sport, te laten participeren in de maatschappij.
 • Wij hebben via verschillende evenementen 300 mensen met een beperking in beweging gebracht (mensen met een beperking hebben deelgenomen aan hardloop/wandel/fietsevenementen zowel lokaal, regionaal als landelijk).
 • 1724 leerlingen uit het speciaal onderwijs hebben deelgenomen aan sportstimulering clinics regionaal (over de afgelopen 2 jaar in de vorm van sportstimulering clinics in Noord-Limburg). In samenwerking met JOGG (Jongeren op gezond gewicht) hebben wij 250 inactieve mensen met ene beperking vanuit zorgpartners in beweging gebracht.
 • Wij hebben de JOGG aanpak geïntensiveerd door middel van het uitbreiden van bestaande activiteiten. Wij hebben het Nijntje Beweegdiploma uitgebreid met twee scholen, drie scholen zijn begonnen met de Daily Mile, zes scholen hebben de campagne "Groente  ....zet je tanden erin" uitgevoerd, twee scholen en 16 peuterspeelzalen van Spring Kinderopvang zijn overgestapt op water drinken en hebben hier schoolbeleid van gemaakt. Wij hebben gezamenlijke activiteiten opgezet met o.a. de Venloop, VenloStormt, Kunstencentrum, Dutch Agri Foodweek en de nationale Zwem4daagse. daarnaast is het aantal JOGG scholen in 2017 uitgebreid met 2 scholen.
 • Wij hebben 18 kinderen deel laten nemen aan SHAPE.
 • In 2017 hebben 20 primair onderwijs scholen, 3 voortgezet onderwijsscholen en 3 MBO scholen het vignet gezonde School gekregen. Hiervan hebben in totaal 6 scholen specifiek het themacertificaat Sport en Bewegen gekregen.
 • Er zijn 2 fit- en gezondheidstesten georganiseerd. In Venlo-Zuid hebben 75 deelnemers de test afgenomen en in Venlo-Noord hebben 123 deelnemers de test afgenomen.
 • Wij hebben 50 kwetsbare ouderen doorverwezen middels de Beweegpas. Hiervan zijn 32 inactieve en/of chronische structureel blijven bewegen.
 • Wij hebben onze sportconsulenten in 2017 intensiever ingezet voor het activeren van kwetsbare burgers.
 • Wij hebben onze maatschappelijke partners geïnformeerd over de mogelijkheden rondom de minima regelingen.
 • De besluitvorming voor de nieuwe subsidie-opzet is niet uitgevoerd en uitgesteld naar het voorjaar van 2018.
 • Wij hebben 2 topsportverenigingen ondersteund bij diverse bestuurlijke ondersteuningsvraagstukken.
 • Het onderzoek naar een nieuwe tarievenstructuur heeft niet plaatsgevonden, maar er zijn wel de nodige voorbereidingen getroffen. De ontwikkeling van een nieuwe tarievenstructuur gaat onderdeel uitmaken van de nieuwe sportvisie die in 2018 wordt ontwikkeld. Hierbij wordt rekening gehouden met het nieuwe subsidiebeleid.

Sportvoorzieningen

 • Wij hebben alle basis en speciaal onderwijs scholen gefaciliteerd in voorzieningen voor het geven van bewegingsonderwijs.
 • Voorbereidingen voor het onderzoek naar mogelijkheden om voetbalvelden die 'overtollig' zijn anders in te zetten, hebben plaats gevonden en gaat onderdeel uitmaken van de nieuwe sportvisie.
 • We hebben in 2017 een gemiddelde bezettingsgraad van de door de gemeente geëxploiteerde binnensportaccommodaties bereikt van 54%, verdeeld in gymzalen (43%), sportzalen (42%) en sporthallen (62%). Dit ligt iets hoger dan in referentiegemeenten. ten opzichte van onze cijfers 2016 ligt met name het bezettingspercentage sporthallen lager (zowel onderwijs als sportbezetting daalden elk met 2%). Hierbij hebben we rekening gehouden met beschikbaarheid van de accommodaties volgens de gestandaardiseerde landelijke norm (40 weken per jaar, 7 dagen per week en 14 uur per dag).
 • Wij hebben de mogelijkheden verkend om eigendom  en/of onderhoud van buitensportaccommodaties volledig neer te leggen bij verenigingen.
 • In het kader van de bestuursopdracht 'zwembad' en conform toezegging aan de gemeenteraad is besloten het zwembad De Wisselslag niet te sluiten en een nader voorstel over nieuwbouw zwembad af te wachten, het onderhoud te continueren om het zwembad veilig en hygiënisch te kunnen blijven gebruiken binnen de beschikbare middelen van de onderhoudsvoorzieningen sportgebouwen. Gelet op de problematiek bij de exploitatie van het buitenzwembad De Wisselslag, is overdragen aan de markt of aan de samenleving geen overweging geweest.
 • Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar de wensen en behoeften van jeugd  voor speel- en sportvoorzieningen in de openbare ruimte. Daarnaast heeft een sportconsulent contact gelegd met een planoloog om te onderzoeken hoe de openbare ruimte gebruikt kan worden voor sport en bewegen. In de nieuwe sportvisie worden de mogelijkheden voor sport en bewegen in de openbare ruimte nader uitgewerkt.
 • De pilot zelfbeheer sportpark Merelweg is in september 2017 voortijdig beëindigd. Vandaar dat wij geen verdere  initiatieven hebben genomen om tot overdracht van eigendom en/of onderhoud te komen met andere gebruikers.

Kleinschalige culturele initiatieven

 • het kunstencentrum Venlo (KVC) heeft voor het eerst het project 'Week 3' gelanceerd, een initiatief van onze cultuurcoaches. Het promoot in een gezamenlijke campagne het aanbod culturele acitiveiten van alle cultuuraanbieders in de gemeente Venlo.
 • We hebben hebben in het voorjaar  van 2017 een nieuw uitvoeringsprogramma cultuur opgeleverd waarin we zijn ingegaan op wat we het afgelopen jaar hebben bereikt en waar onze focus het komende jaar op zal liggen.
 • In mei heeft het Grenzhopper festival plaatsgevonden in het Stadskantoor in Venlo. Het festival richt zich op amateurtheater in het Duits-Nederlandse grensgebied.
 • We hebben een regenboogzebra aangebracht  en onthuld voor het station in Venlo. De onthulling was een samenwerkingsverband tussen cultuur en LHBT.
 • In juni werd de landelijke IKTOON campagne gelanceerd, een maand lang een podium voor de culturele amateurverenigingen. Ook Venlo heeft hier weer aan meegedaan.
 • We hebben in augustus weer een Cultuurconferentie gehouden in de Bibliotheek Venlo  de grote culturele instellingen van Venlo zich konden presenteren aan de Raad en waar creatief talent een podium werd geboden.
 • In de maand september is het project ’30 dagen creatief’ door het Kunstencentrum Venlo gelanceerd waar kinderen van 14 scholen in Venlo aan mee hebben gedaan.
 • 1 van onze cultuurcoaches heeft het project ‘Pimp your classroom’ bedacht en tot uitvoering gebracht als tijdelijke oplossing voor het verouderde schoolgebouw de Velddijk in Tegelen.
 • We hebben een elektriciteitshuisje in Blerick beschilderd samen met de wijkbewoners en een lokale kunstenaar met als thema Chriet Titulaer.
 • Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurverenigingen) heeft een interview gepubliceerd over de integrale aanpak van Venlo inzake cultuur in het sociale domein.
 • Door het Rijk is aan Venlo subsidie toegekend voor de uitvoering van Cultuureducatie met Kwaliteit, door het college is het KCV aangewezen als penvoerder van de regeling. De Provincie heeft het KCV ook aangewezen als penvoerder voor de kleinere gemeenten in Noord Limburg en decentraliseert de subsidie daarvoor aan de gemeente Venlo. Vanaf het schooljaar 2017-2018 zijn onze gemeente en het KCV verantwoordelijk voor de uitvoering van cultuureducatie met kwaliteit in Noord Limburg voor een periode van 4 jaar. Het programma heeft betrekking op cultuureducatie in het primair onderwijs.
 • De De Bibliotheek Venlo krijgt toenemende betekenis in het sociaal domein. Zij fungeren als informatie en adviespunt en de functie Taalhuis is aan de bibliotheek toegevoegd. Vanuit deze functie vervult de bibliotheek een coördinerende rol in de aanpak laaggeletterdheid.

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

Aandeel inwoners dat voldoet aan de NNGB-norm

60,00

64,00

64,00

64,00

NNGB: Nederlandse norm gezond bewegen. In 2015: 56,70 %. Over 2016 zijn geen gegevens beschikbaar uit de stadspeiling.

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

Aandeel inwoners dat minder dan één keer per week contact heeft met niet-huisgenoten (vereenzaming)

4,80

Over 2016 zijn geen gegevens beschikbaar uit de stadspeiling.

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

Somscore op de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven (EQ5D)

85,80

Over 2016 zijn geen gegevens beschikbaar uit de stadspeiling.

Doelen & Prestaties

Voor het programma Sport- en Cultuurbevordering zijn de volgende drie tactische doelstellingen geformuleerd:

 • Het bevorderen van deelname aan sport en bewegen;
 • Het behouden en waar nodig versterken van een adequate sportieve omgeving;
 • Het bevorderen van de actieve en passieve deelname aan cultuur.

Sportontwikkeling
Om dit inzichtelijk te maken zijn de hoofdstukken van het uitvoeringsprogramma sportvisie Venlo 2016 t/m 2018 gehanteerd. Sommige resultaten en daarvoor ondernomen activiteiten raken meerdere hoofdstukken en zijn in de onderstaande tekst benoemd bij het meest toepasselijke hoofdstuk. Sommige activiteiten vergen geen verdere uitleg en zijn hieronder niet benoemd.
Bewegingsonderwijs (H1)

 • Wij hebben groepsleerkrachten begeleid middels voorbeeldlessen om zelfstandig voldoende en kwalitatief bewegingsonderwijs te geven.
 • Wij hebben MRT screenings uitgevoerd en daarin de groepsleerkrachten begeleid.

Vitale sportverenigingen (H2)

 • Wij hebben 15 ondersteuningstrajecten bij verenigingen uitgevoerd voor het versterken van het pedagogisch klimaat. ook hebben wij 20 individuele casussen (kwetsbare jongeren) uitgevoerd. in totaal zijn 120 kaderleden geschoold en hebben 750 menden de themabijeenkomsten bezocht.
 • Via accountgesprekken worden sportverenigingen éénmaal per jaar bezocht om de voortgang te bespreken en te bekijken hoe sportverenigingen vitaler kunnen worden.

Groepen mensen waarvoor sport en bewegen minder toegankelijk is (H3)

 • Wij hebben een start gemaakt om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt middels sport opnieuw te laten participeren in de maatschappij. Hiervoor zijn alle voorbereidingen in 2017 getroffen waarbij men startklaar was om in het begin van het nieuwe jaar te starten.
 • Wij hebben dit bereikt via verschillende activiteiten. Zo nemen mensen met een beperking deel aan sportevenementen zoals Countourrun Velden, Niersdal Survival, VenloStormt en nemen ze deel aan het project X-toppers (4daagse Nijmegen). Daarnaast zijn er 82 sport stimulering clinics georganiseerd op het speciaal onderwijs. Er zijn verder 15 grote toernooien en sportdagen georganiseerd voor mensen met een beperking.Als laatste zijn er sport stimulerende activiteiten georganiseerd vanuit en samen met zorgpartners en zijn er individuele casussen behandeld door de beweegmakelaar.
 • We hebben onze sportconsulenten intensiever ingezet om sport en bewegen mogelijk te maken voor mensen met een beperking, voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor inactieve, kwetsbare en eenzame ouderen te laten participeren en te bewegen en voor mensen met een gezondheidsachterstand.

Een gezonde leefstijl (H5)

 • Wij hebben de JOGG aanpak geïntensiveerd door de met diverse partijen en netwerken de samenwerking aan te gaan. In 2017 is er een samenwerking gerealiseerd met private partners zoals ZON fruit en vegatables, Albert Heijn en PlusBenders.
 • De Gezonde School makelaar heeft scholen ondersteund bij het verkrijgen of behouden van het vignet de Gezonde School.
 • Tijdens beweegmarkten zijn er fit- en gezondheidstesten georganiseerd, waarbij bezoekers van de beweegmarkt een eigen test kunnen afnemen.
 • Samen met partners (fysiotherapeuten, huisartsen, POH) hebben wij inactieve ouderen en chronisch zieken doorverwezen naar de Beweegpas. Onze beweegcoördinator zorgt ervoor dat deelnemers middels een warme overdracht de stap maken naar ene structureel, laagdrempelig beweegaanbod.

Subsidies en tarieven (H9)

 • De besluitvorming voor de nieuwe subsidie-opzet is niet uitgevoerd en uitgesteld naar het voorjaar van 2018.
 • Het onderzoek naar een nieuw tarievenstructuur heeft niet plaatsgevonden, maar er zijn wel de nodige voorbereidingen getroffen. de ontwikkeling van ene nieuwe tarievenstructuur gaat onderdeel uitmaken van de nieuwe sportvisie die in 2018 wordt ontwikkeld.

Sportvoorzieningen

 • Wij hebben sportconsulenten ingezet om mogelijkheden te onderzoeken voor het breder in zetten van sportvoorzieningen.
 • daar waar dit niet op loopafstand mogelijk is, hebben we scholen vervoerd van en naar het bewegingsonderwijs. De campussen voor voortgezet onderwijs huren tegen kostprijs voor een belangrijk deel gemeentelijke sporthallen voor bewegingsonderwijs. de sportvoorzieningen die onderdeel uitmaken van een gemeenschapsaccommodatie hebben we in 2017 ondersteunend gefaciliteerd met een exploitatiesubsidie.
 • Binnen de pilot sportpark Merelweg is intensief gezocht naar mogelijkheden om dit binnen de juridische, fiscale en financiële regels te doen. Dit is niet gelukt. Hieromtrent heeft de gemeenteraad Rib 2017-110 ontvangen en zijn artikel 44 vragen beantwoord. De ontwikkelingen rond de pilot en de complexiteit van overdracht van beheer en onderhoudstaken van gemeente naar verenigingen heeft een ander licht geworpen op de inhoud en uitwerking van het coalitieprogramma, waarin de beheersmatige rol van de overheid zoveel als mogelijk wordt losgelaten. wat dit voor de sport en sportverenigingen betekent, wordt nader uitgewerkt en onderdeel van een nieuwe sportvisie (2019).

Kleinschalige culturele initiatieven

 • We hebben vanuit preventief jeugdbeleid wederom een bedrag van € 12.500 aan subsidie gekregen voor de inzet van cultuur als middel. KCV verzorgde de uitvoering hiervan.
 • De eerste gesprekken zijn gevoerd met een ‘vertegenwoordiger’ uit het culturele veld met als doel om de verenigingen een grotere rol te geven binnen het culturele veld.
 • Voor de digitalisering van het startdocument culturele kaart hebben we aansluiting gezocht met het project Mijn Buurtje. Hiermee maken we de culturele kaart onderdeel van een grotere sociale kaart van Venlo.
 • We hebben in samenwerking met het KCV een enquête uitgezet onder de amateurverenigingen om de bekendheid met en de behoefte aan verenigingsondersteuning te peilen.
 • We hebben aan de hand van een landelijke evaluatie ook lokaal een eerste inventarisatie gemaakt voor de evaluatie van onze cultuurcoaches en hun inzet.
 • We hebben 1 van onze cultuurcoaches actief ingezet voor adviezen en tips voor KanDoen, wat heeft geleid tot nieuwe culturele initiatieven bij KanDoen (verbinding sociale domein).
 • We doen als centrumgemeente mee aan Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK). Het KCV is aangewezen als penvoerder. De culturele omgeving van het kind is het speerpunt van het programma. Er is samenwerking gezocht met de gemeenten in Noord Limburg , die allemaal deelnemen aan het programma.
 • We zijn de samenwerking aan gegaan met het gezondheidsbeleid met als doel binnen onze theaters voorstellingen te programmeren die gaan over de speerpunten van het gezondheidsbeleid.
 • We hebben meegewerkt aan een tweejarig onderzoek van het LKCA naar de veranderingen in de lokale infrastructuur voor actieve cultuurparticipatie. Er is gekeken naar hoe amateurkunstenaars leren doen en tonen.  In 2017 zijn de resultaten hiervan gepubliceerd.
 • We hebben middels het Venlose Jeugdcultuurfonds 289 aanvragen goedgekeurd (61 meer dan in 2016).
 • De besluitvorming voor de nieuwe subsidie-opzet is niet uitgevoerd en uitgesteld naar het voorjaar van 2018.

Financiën

Programma 07: Sport- en Cultuurbevordering

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

3.334

3.223

97%

-110

Lasten

9.157

9.299

102%

-142

Saldo baten en lasten

-5.823

-6.075

104%

-252

Onttrekkingen aan reserves (baten)

32

32

100%

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Saldo verrekening met reserves

32

32

100%

Totaal resultaat programma 07

-5.792

-6.044

104%

-252

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in hoofdstuk 4.1.7.