Derde geldstromen

In deze paragraaf wordt u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking 3egeldstromen in het jaar 2017. In onderstaande tabel staan de resultaten over 2017. Gezien het feit dat subsidietrajecten vaak een lange doorlooptijd kennen en hierbij ook verschillende stadia zijn te onderkennen, (aanvraag, toekenning, uitvoering, verantwoording, vaststelling) zijn deze stadia ook gebruikt in deze tabel. Dit onderscheid is nodig omdat bij ieder stadium de bedragen anders kunnen uitvallen waardoor het moeilijk is om hiervoor een indicator te hanteren die recht doet aan de realiteit.

Subsidies 2017

Status

Bedrag

Aangevraagd, nog niet toegekend

€2.154.220

Aangevraagd en toegekend in 2017

€16.769.218

Aangevraagd, toegekend, verantwoord en vastgesteld in 2017

€3.373.247

Lopende trajecten (ook uit vorige jaren) waarvan de uitvoering en/of afrekening nog moet plaatsvinden maar wel een toekenningsbeschikking is ontvangen

€22.666.734

Afgewezen

€2.811.007

In onderstaande tabel zijn de bovenstaande subsidiebedragen verdeeld naar subsidieverstrekker. Hierbij valt op dat veel subsidies worden aangevraagd bij de provincie. Ten aanzien van de Europese middelen dient te worden opgemerkt dat hierin ook de Europese Sociaal Fonds middelen zijn meegenomen die via het Rijk worden aangevraagd.

Verdeling naar subsidieverstrekker

Bron

Aandeel

Provinciale subsidiemiddelen

66%

Nationale subsidiemiddelen

12%

Europese subsidiemiddelen

22%