Inleiding

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van een drietal gedecentraliseerde opgaven, namelijk: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. De uitvoering van de Participatiewet wordt verantwoord in het programma 3 Participatie en Werkgelegenheid. In dit programma, Zorg en Welzijn, gaan we nader in op de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet, alsmede het flankerende beleid voor de uitvoering van deze taken.
Programma Zorg en Welzijn is zowel inhoudelijk als financieel een omvangrijk programma: ongeveer een derde deel van de integrale gemeentebegroting wordt verantwoord in dit programma. In paragraaf 3.1 ‘Financiële verantwoording decentralisaties sociaal domein’ hebben wij een integrale financiële verantwoording opgenomen van dit programma en van onderdelen uit het programma Participatie en Werkgelegenheid die om financieel-technische redenen gezamenlijk worden verantwoord binnen een zogenoemd financieel kader.

De gemeente Venlo is bij de financiële afsluiting 2016 geconfronteerd met een verlies van circa 12 miljoen euro voor de uitgaven in het sociaal domein. Eind 2016 zijn al eerste maatregelen getroffen om dit verlies terug te dringen. In de tweede helft van 2017 is een Programmamanager Sociaal Domein a.i. aangesteld die na een analyse een plan van aanpak heeft opgesteld om te komen tot een duurzaam financieel evenwicht in het sociale domein. Als gevolg van de uitvoering van de maatregelen uit het plan van aanpak moet er vanaf 2020 een duurzaam (financieel) evenwicht worden bereikt: passende zorg en ondersteuning binnen financiële kaders.
Voor het terugdringen van het tekort in het sociale domein hebben wij voor 2018 en verder gekozen voor een herijking van onze koers. We hebben de inrichting van de uitvoering van de ondersteuning van onze inwoners op een andere wijze vormgegeven. Wij hebben gekozen om de methodiek van prestatiedenken te integreren in onze aanbestedingen.
Hiermee zijn wij in 2017 drukdoende geweest om tijdig de maatregelen te kunnen treffen om de toepassing van deze methodiek vanaf 2018 mogelijk te maken. Om deze reden zullen wij ons in deze jaarrekening ook dienen te beperken tot de belangrijkste resultaten die wij hebben bereikt en daar waar het van belang is een doorkijk naar 2018 en verder te geven.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 125.666
realisatie
€ 148.726
afwijking
€ -23.060 -15.5%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 8.069
realisatie
€ 8.396
afwijking
€ -327 -3.9%

Programmadoelstelling

Opmerking vooraf: wij zullen in dit programma niet per tactische doelstelling ingaan op de bereikte resultaten omdat er in veel gevallen sprake is van resultaten die een bijdrage leveren aan meerdere tactische doelstellingen in dit programma. Wij geven op een aantal hoofdproducten aan wat er in 2017 is bereikt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat maatschappelijke partners ook in belangrijke mate hebben bijgedragen aan het realiseren van de resultaten.
Sociale basisondersteuning

 • We hebben het laagdrempelige gebruik van gemeenschapsaccommodaties mogelijk gemaakt en ondersteund;
 • Er zijn integrale uitvoeringsplannen voor de Witte Kerk en de Bantuin opgesteld;
 • Er hebben meer dan 3.200 bezoekers de verschillende Informatie & Adviespunten bezocht;
 • Vrijwilligers hebben meer dan 400 huisbezoeken bij 75+’ers afgelegd;
 • Alle professionele begeleiders in de Open Inloop zijn in het bezit van een geldig BHV-diploma. In elke locatie zijn de richtlijnen voor HACCP (voedselveiligheid), de huisregels en is het calamiteiten- en agressieprotocol  bekend. En, bij elke locatie voldoet de inrichting aan de veiligheidsnormen;
 • Het gemiddeld aantal bezoekers per dag van de Open Inloop is met ongeveer 40 toegenomen;
 • In totaal hebben 144 bewonersgroepen een aanvraag voor een bijdrage uit het SAM-fonds ingediend;
 • Er is voor 2018 in totaal € 70.000 toegekend aan de wijk Vastenavondkamp voor een pilot buurtbudget.

Gezondheid van burgers

 • Mede dankzij de extra impuls van de coördinator Gezonde School werken 4 V(S)O scholen in Venlo aan het behalen van het themacertificaat ‘voeding’;
 • Eind 2017 is het lokale reanimatienetwerk in Venlo bijna 100% dekkend. Hiermee hebben we de overlevingskans bij acute hartstilstand verder vergroot.

Sociale wijkteams

 • Wij hebben de integrale toegang tot zorg en ondersteuning vorm en inhoud gegeven met de sociale wijkteams;
 • Wij hebben op basis van een evaluatie de integrale toegang voor zorg en ondersteuning opnieuw ingericht;
 • Wij hebben de regionale toegang tot beschermd wonen en maatschappelijke opvang verzorgd;
 • Wij hebben samen met maatschappelijke partners een nieuw concept ontwikkeld voor maatschappelijk opvang: maatschappelijke opvang 2.0;
 • Wij hebben de nieuwe methodiek van prestatiedenken voor een viertal aanbestedingen toegepast;
 • Wij hebben inwoners op basis van een leefzorgplan maatwerkondersteuning en zorg geboden in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

Zelfredzaamheid van de inwoners (schaalscore)

90,00

90,00

90,00

90,00

90,00

Over 2016 zijn geen gegevens beschikbaar uit de stadspeiling.

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

Aandeel inwoners dat mantelzorg of buren-, bejaarden-, of gehandicaptenhulp verleent

50,00

51,00

51,00

51,00

51,00

Over 2016 zijn geen gegevens beschikbaar uit de stadspeiling.

Doelen & Prestaties

Sociale basisondersteuning
Wij geven in deze paragraaf op een aantal hoofdproducten aan welke inspanningen wij hebben verricht die vervolgens een bijdrage hebben aan de tactische doelstellingen van dit programma.

Gemeenschapsaccommodaties
In 2017 hebben wij het laagdrempelige gebruik van gemeenschapsaccommodaties mogelijk gemaakt en ondersteund. Wij hebben gemeenschapsaccommodaties die ons eigendom, zijn verhuurd en in stand gehouden. Ook hebben wij de voorbereidingen gedaan om de huren van de door ons verhuurde gemeenschapsaccommodaties te harmoniseren.
Wij hebben aan zeven beheersstichtingen subsidie verleend op basis van de subsidieregelingen functieverbetering en exploitatiesteun gemeenschapsaccommodaties. Daarnaast hebben we het opstellen van integrale plannen voor accommodaties met meervoudige opgaven in 2017 ter hand genomen. Eind 2017 zijn integrale plannen opgeleverd voor de Witte Kerk en de Bantuin.

In 2017 is tevens het locatieonderzoek naar de definitieve huisvesting van een aantal instellingen in Tegelen afgerond. Besluitvorming over dit onderzoek, en over het integrale plan voor de Zuidpilaar is voorzien voor 2018. Ook zijn nieuwe scenario’s voor een MFA Op de Berg in Venlo-Oost opgesteld.

Huizen van de wijk
In januari heeft het college de beleidsuitgangspunten voor de doorontwikkeling van het concept Huis van de Wijk vastgesteld. In dit kader is het van belang dat er wordt gewerkt aan het bereiken van, waar mogelijk, synergie door het combineren van het concept Huis van de Wijk met gemeenschapsaccommodaties. Hierbij zijn huizen van de wijk huurders van gemeenschaps-accommodaties. Sociale wijkteams werken zoveel mogelijk vanuit deze huizen van de wijk
Om ervoor te zorgen dat de huizen van de wijk ‘aansluiting blijven vinden’ binnen het sociaal domein, zijn we een verkenning gestart naar de positie van het huis van de wijk. Verkend wordt een positie als huis van de wijk in relatie tot ontwikkelingen binnen het sociale domein, zoals de herijking van de sociale wijkteams, de doorontwikkeling van de Open Inloop, het toepassen van de methodiek van prestatiedenken en de beperkte beschikbaarheid van financiële middelen voor huisvesting.
Informatie en advies
In 2017 hebben meer dan 3.200 bezoekers de verschillende Informatie & Adviespunten bezocht. Uit de contacten met deze inwoners bleek dat een groeiend aantal bezoekers de Nederlandse taal niet of slecht spreekt. Ook valt op dat bezoekers vaker met meerdere vragen en dat de vragen veelal van financieel- administratieve aard zijn.
Ook zijn de huisbezoeken door vrijwilligers bij 75+’ers onderdeel geworden van de Informatie & Adviespunten, evenals de informele cliëntondersteuning. Het streven is dat inwoners zoveel mogelijk gebruik gaan maken van de vrijwillige cliëntondersteuners en minder van ondersteuning door beroepskrachten. Tot slot is de integratie van het jongerenservicepunt in de Informatie & Adviesfunctie voorbereid.
Verder heeft de 2e helft van 2017 in het teken gestaan van de overgang naar de nieuwe werkwijze vanaf 2018, namelijk het werken met integrale buurtteams waarbij de Informatie & Adviesfunctie de ‘toegangspoort’ is voor inwoners voor deze algemene voorzieningen. In deze buurtteams wordt al intensief samengewerkt met het algemeen maatschappelijke werk, een andere algemene voorziening. Op de integrale buurtteams gaan wij nader in onder ‘Maatschappelijke participatie’.

Open inloop
In 2017 hebben wij gewerkt aan vijf speerpunten:

 1. Het verbeteren van de samenwerking tussen de sociale wijkteams en de Open Inloop en andere voorliggende voorzieningen (KanDoen, Informatie & Advies, vrijwilligersondersteuning, mantelzorgondersteuning etc.). Deze samenwerking vraagt blijvend aandacht;
 2. Het garanderen van de veiligheid: alle professionele begeleiders zijn in het bezit van een geldig BHV-diploma en in elke locatie zijn de richtlijnen voor HACCP (voedselveiligheid), de huisregels en is het calamiteiten- en agressieprotocol bekend. En, bij elke locatie voldoet de inrichting aan de veiligheidsnormen;
 3. Het verbeteren van een gebalanceerde inzet van professionals en vrijwilligers: door een evenwichtigere taakverdeling is de professioneel begeleider in staat om de doorontwikkeling van de Open Inloop mogelijk te maken en is het tekort aan professionele begeleiding opgelost;
 4. Het vervangen van een maatwerkvoorziening door de Open Inloop:

door de Open Inloop laagdrempeliger en toegankelijker te maken voor kwetsbare deelnemers is het gemiddeld aantal deelnemers per dag met circa 40 toegenomen ten opzichte van 2016. De samenvoeging van de Open Inloop met maatwerk dagbesteding heeft geleid tot twee Open Inloop+ locaties die geschikt zijn voor kwetsbaardere ouderen;

 1. Het vergroten van de bekendheid van de Open Inloop.

SAM-fonds
In 2017 zijn de middelen in het SAM-fonds wederom volledig gebruikt (€ 253.000). In totaal hebben 144 bewonersgroepen een aanvraag voor een bijdrage uit het SAM-fonds ingediend. Er zijn veel aanvragen ontvangen voor een bijdrage in het kader van Whatsapp buurtpreventie. Hiermee werd een bijdrage geleverd aan het vergroten van het gevoel van veiligheid en het versterken van de contacten op straat- en buurt niveau.
In oktober 2017 is op basis van een motie voor 2018 € 35.000 toegekend aan de wijk Vastenavondkamp voor een pilot buurtbudget. Naast deze middelen uit het SAM-fonds is voor deze pilot € 35.000 beschikbaar gesteld uit het budget Beheer Openbare Ruimte.

Maatschappelijke participatie
Uiteindelijk worden de voorgaande instrumenten ingezet om de maatschappelijke participatie van onze inwoners te behouden en daar waar mogelijk te vergroten. In het kader van de communicatie hebben wij in 2017 een bewaarboekje en nieuwe site Samen zijn wij Venlo met sociale kaart gemaakt. Deze communicatiemiddelen zijn begin 2018 gepresenteerd.
In 2017 hebben 1.873 mantelzorgers gebruik gemaakt van de waardering van de gemeente Venlo (de vouchers). Dit is een forse stijging ten opzichte van 2016 en we kunnen stellen dat we nu meer mantelzorgers in beeld hebben.
Ook hebben we de subsidieregel voor vrijwilligersorganisaties ‘Zorg voor elkaar’ aangepast op basis van de ervaringen in 2016.
Door onze nieuwe uitvraag hebben de organisaties die algemene voorzieningen aanbieden in Venlo (bewonersondersteuning, cliëntondersteuning, vrijwilligerscentrale, Informatie & Advies, mantelzorg, informele zorg en algemeen maatschappelijk werk) de handen ineen geslagen. Zij hebben samen met de gemeente fors geïnvesteerd in een nieuwe integrale aanpak. Vanaf 2018 zijn de schotten tussen deze voorzieningen weg en werken de partners actief samen in buurtteams.

Gezondheid van burgers

Lokaal Gezondheidsbeleid
Het lokaal gezondheidsbeleid 2017-2020 ‘Vitaal Venlo’ is in maart vastgesteld. Het centrale uitgangspunt is het begrip Positieve Gezondheid. Daarbij gaat het over hoe je veerkrachtig en betekenisvol kunt leven, met de nadruk op gezondheid en gedrag in plaats van ziekte en zorg. Positieve Gezondheid wordt in de uitvoering consequent meegenomen in projectplannen en activiteiten.
In het gezondheidsbeleid is verder sterk geprioriteerd op de belangrijkste uitdagingen op het gebied van de volksgezondheid en op de thema’s die lokaal het meeste draagvlak hebben: dementie, bewegen, overgewicht, roken en eenzaamheid. Deze thema’s zijn in het uitvoeringsprogramma in vijf maatschappelijke bewegingen gegoten waarmee we samen met onze partners de beweging naar een Vitaal Venlo zetten:

 1. JOGG: in het derde jaar als JOGG gemeente is de beweging krachtig voortgezet. JOGG Venlo is in de regio en landelijk een voorbeeldgemeente;
 2. Dementievriendelijk Venlo:  om te komen tot een inclusieve samenleving hebben we voor mensen met dementie een maatschappelijk netwerk en een lokale werkgroep  ‘Dementievriendelijk Venlo’ geïnitieerd. Deze werkgroep vergroot de bewustwording, ontplooit allerlei activiteiten en verbindt in de wijk;
 3. Rookvrije Generatie: een Venlose initiatiefgroep heeft in oktober een brede startbijeenkomst gepresenteerd waarbij de visie en het activiteitenplan voor de komende jaren werden toegelicht;
 4. Bewegen: zowel voor jeugdigen als voor ouderen ligt de focus op het verminderen van inactiviteit, vooral onder kwetsbare groepen. Programma’s als de beweegpas en wandelvoetbal dragen hieraan bij;
 5. Tenslotte is eind 2017 het lokale reanimatienetwerk in Venlo bijna 100% dekkend. Hiermee hebben we de overlevingskans bij acute hartstilstand verder vergroot.

Het thema Eenzaamheid zal in 2018 verder worden uitgewerkt.

Een verenigingspedagoog is ingezet om verenigingen te ondersteunen bij het creëren van een veilig en plezierig (sport) klimaat voor jeugdigen. Hij verzorgt trainingen en workshops voor vrijwilligers en legt de verbinding tussen verenigingsleven en jeugdzorg.

Sociale wijkteams
In 2017 hebben wij een evaluatie uitgevoerd naar de toegang tot onze zorg en ondersteuning: de sociale wijkteams plaatsgevonden. Op basis van de bevindingen hebben wij de toegang met ingang van 2018 opnieuw ingericht. Dat betekent dat de tweede helft van 2017 veel tijd is geïnvesteerd in het verzorgen van de toegang tot zorg en ondersteuning terwijl daarnaast is gewerkt aan de voorbereiding en implementatie van de nieuwe toegang. Op basis van de evaluatie zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Het aantal sociale wijkteams wordt teruggebracht van 12 tot 6;
 • Naast de 6 sociale wijkteams wordt er een wijkteam+ ingericht voor complexe casussen waar een directe interventie nodig is, voor casussen waarbij specialistische kennis vereist is en casussen waar sprake is van een direct veiligheidsrisico;
 • De regisseursrol van de wijkteamleden is duidelijker neergezet en de rol van wijkteamleden als verbinder met verwijzers en scholen is geconcretiseerd. Wij zijn blijven werken vanuit het uitgangspunt 1Gezin1Plan1Regisseur. In dit kader heeft de Hogeschool Arnhem Nijmegen ons opnieuw ondersteund in de deskundigheidsbevordering van de wijkteamleden en het verstevigen van netwerken in de wijken.
 • Om vroegtijdig te kunnen signaleren en optimaler gebruik te kunnen maken van voorliggende en algemene voorzieningen, zijn aan het onderwijs en de huisartsen vaste wijkteamleden gekoppeld. Deze afspraken zijn ook met andere rechtstreekse verwijzers gemaakt zoals de jeugdartsen en Bureau Jeugdzorg Limburg en de William Schrikker groep;
 • We zijn gestopt met de uitvoeringsteams individuele ondersteuning en jeugd (gezinscoaches);
 • Voortaan arrangeren wijkteamleden niet meer een vastomlijnd arrangement (uren, volume en product) dat door de zorgaanbieder moet worden uitgevoerd maar wordt er een doel bepaald dat door de inzet van de zorgaanbieder moet worden bereikt: methodiek van prestatiedenken.

Opmerking: ook in 2017 heeft de gemeente deelgenomen aan het onderzoek van de Universiteit Twente en BMC naar de mogelijkheden om de draagkracht van inwoners te versterken, naast het bieden van ondersteuning bij draaglast. De ervaringen die hierbij worden opgedaan kunnen vervolgens direct weer in de praktijk worden toegepast door wijkteamleden.

Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH)
In maart 2017 is de ‘Regiovisie Bijzondere Doelgroepen 2017 – 2020’ vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de toegang tot beschermd wonen voor de regio Noord- en Midden-Limburg tot de doordecentralisatie van de taken beschermd wonen en maatschappelijke is belegd bij het ZVH. Na de doordecentralisatie van deze taken zullen de regio’s Noord-Limburg en Midden-Limburg als aparte regio’s verder gaan. Dit heeft ook consequenties voor het ZVH.

Het ZVH is in 2017 gebiedsgericht gaan werken en sluit structureel aan bij de lokale ondersteuningsstructuur van de Noord-Limburgse gemeenten. Hierdoor komt de adviserende en ondersteunende rol van het ZVH bij lokale complexe casuïstiek beter tot zijn recht. In 2017 is het ZVH verhuisd naar het UWV Werkplein.
Het vereenvoudigen van de complexe bestuurlijke ‘aansturing’ hebben we in 2017 niet kunnen realiseren. De breedte van het werkveld en het geografische werkgebied van het ZVH omvat nu eenmaal verschillende bestuurlijke overlegtafels die niet makkelijk in elkaar geschoven kunnen worden. De ambtelijke beleidsmatige sturing op het ZVH is echter wel veranderd waardoor beter een afgestemde koers kan worden gevolgd.
In 2017 heeft het ZVH expertise ontwikkeld op de thema’s radicalisering, verwarde personen en niet-uitzetbare vreemdelingen.

Inkoop maatwerkvoorzieningen 2017 en 2018
In de inleiding is reeds aangegeven dat in 2017 de start is gemaakt met de aanbesteding van de methodiek van prestatiedenken. Vanuit deze nieuwe methodiek formuleert de gemeente de WAT-vraag. Wij geven aan WAT er moet worden bereikt aan maatschappelijke effecten en doelstellingen door de ingezette ondersteuning. Deze effecten of doelstellingen worden niet geformuleerd op het niveau van een individuele burger maar op het niveau van de samenleving. De aanbieder geeft aan HOE hij een bijdrage kan leveren aan het bereiken van de maatschappelijke effecten in de vorm van prestaties. Hierbij geldt dat hij moet kunnen onderbouwen dat de voorgestelde werkwijze (bewezen) effectief is. Deze methodiek heeft uiteindelijk geleid tot een viertal ‘nieuwe’ aanbestedingen:

 • Algemeen Maatschappelijk Werk;
 • Begeleiding Individueel (Wmo);
 • Maatwerkdiensten Jeugd;
 • Beschermd Wonen en Beschermd Thuis.

Hulpmiddelen
We hebben het indicatieprotocol voor de toekenning van een hulpmiddel aangescherpt. In oktober zijn we gestart met een pilot om de samenwerking met de leverancier van de hulpmiddelen te optimaliseren, waarbij we voornamelijk werkprocessen efficiënter hebben ingericht. Uit een tussenevaluatie blijkt dat medewerkers in de toegang en de backoffice minder tijd kwijt zijn per aanvraag. Ook de leverancier ervaart voordelen.

Huishoudelijke hulp
Met ingang van 2017 zijn de uitvoeringsteams huishoudelijke hulp gestopt. De ca. 800 inwoners die voorheen ondersteuning ontvingen vanuit de uitvoeringsteams zijn begeleid naar de maatwerkvoorziening. De meeste mensen zijn terug gegaan naar hun oorspronkelijke zorgaanbieder en deze wijziging is over het algemeen goed verlopen.
Voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp heeft Venlo samen met de regiogemeenten een raamovereenkomst. Het aantal zorgaanbieders dat op grond van deze raamovereenkomst huishoudelijke hulp verleent in Venlo is in 2017 gegroeid van vier naar negen. Het totaal aantal cliënten huishoudelijke hulp evenals het gemiddeld aantal uren huishoudelijke hulp per cliënt zijn in 2017 vrijwel gelijk gebleven.

Uitvoeringsteams individuele ondersteuning
In 2017 zijn de vier uitvoeringsteams voortgezet. Met de vier uitvoeringsteams zijn gemiddeld ruim 600 klanten per maand van ondersteuning voorzien. Daarbij handelde het om trajecten die konden variëren van ‘een vinger aan de pols houden’ (waakvlam) tot langdurige trajecten van individuele begeleiding.
In 2017 hebben we een evaluatie uitgevoerd naar de werkwijze van de uitvoeringsteams. Op basis van deze evaluatie en als gevolg van de keuze voor de methodiek van prestatiedenken hebben wij besloten om met ingang van 1 januari 2018 niet verder te gaan met het zelf leveren van zorg en ondersteuning en hebben wij de teams individuele ondersteuning ontmanteld. De ervaringen die zijn opgedaan, zijn meegenomen in de aanbesteding voor 2018 van het perceel Begeleiding Individueel. Hierbij hebben wij veel aandacht besteed aan het op een zo soepel mogelijke wijze begeleiden van inwoners naar een gecontracteerde zorgaanbieder (waar mogelijk dezelfde aanbieder) en daar waar dat mogelijk was naar het algemeen maatschappelijk werk.

Logeren/ kortdurend verblijf als respijtzorg
Kwetsbare inwoners uit de regio Noord-Limburg die tijdelijk niet thuis kunnen verblijven, willen we snel en makkelijk op een passende plek laten opnemen. Los van eerst de vraag of er een indicatie is of een vraag ten aanzien van de financiering.
Op initiatief van het Zorgkantoor en Zorgverzekeraar VGZ en de gemeente Venlo heeft in januari 2017 een bijeenkomst plaatsgevonden met vertegenwoordigers van een aantal Verzorging &Verpleeginstellingen, Cohesie en ziekenhuis Viecuri over het thema kortdurend verblijf in de regio. De problemen waar Zorgkantoor en Zorgverzekeraars (VGZ), gemeente Venlo maar ook andere aanbieders mee worden geconfronteerd werd samengevat als ‘verkeerde beddenproblematiek’.
Hierom is een speciaal ingestelde werkgroep (huisartsengroep Cohesie, ziekenhuis Viecuri, gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraar en zorgkantoor VGZ) in 2017 gestart met een project waarin de volgende hoofdactiviteiten zijn uitgevoerd:

 • De grootste groep cliënten met het grootste probleem is als eerste opgepakt: Eerste Lijns Verblijf (ELV);
 • De aanbieders in de regio die ELV bieden, hebben een inventarisatie gemaakt van de beschikbare plekken;
 • Er zal een digitaal platform komen waarop de beschikbaarheid van plekken inzichtelijk wordt gemaakt.;
 • Om voldoende voortgang te boeken is begonnen met het thema ‘actuele beddencapaciteit betaald vanuit de Zorgverzekeringswet’ (ELV). Hierna wordt het project gefaseerd uitgebreid naar de problematiek in het kader van de Wet langdurige zorg en de Wmo.

De kosten voor de ontwikkeling/aanschaf van de app zijn gegarandeerd door Zorgkantoor VGZ.

Opmerking: binnenkort komt een applicatie waarmee huisartsen in Noord- en Midden-Limburg in één oogopslag kunnen zien welke zorginstellingen een bed vrij hebben voor een spoedeisend en kortdurend verblijf. Deze applicatie moet voorkomen dat huisartsen en verpleegkundigen onnodig allerlei instellingen afbellen om hun patiënten onder te brengen.

Toezicht en handhaving in de Wmo
In 2017 hebben de 7 gemeenten in de regio Noord-Limburg de functie Toezichthouder Wmo gezamenlijk ingevuld. De inzet van de toezichthouder is door centrumgemeente Venlo uitgebreid met de taak toezicht houden beschermd wonen voor de regio Noord- en Midden-Limburg. Deze toezichthouder heeft enerzijds meldingen van incidenten en calamiteiten volgens protocol opgepakt, maar heeft ook proactief onderzoek gedaan naar aanbieders waarover signalen waren gemeld.
In totaal hebben zorgaanbieders 7meldingen gedaan bij de toezichthouder. Deze meldingen zijn gevolgd door maatregelen en/of vervolgacties. In 2017 is tweemaal een risico-gestuurd onderzoek uitgevoerd door de toezichthouder, gevolgd door maatregelen, een onverwacht bezoek of een gesprek met een medewerker. De betrokken aanbieders hebben de adviezen overgenomen en geïmplementeerd in hun organisatie.
De samenwerking met de wijkteams en de sociale recherche is verder vormgegeven. In het eerste halfjaar van 2018 wordt in het kader van een regionale aanpak verder invulling gegeven aan de rol van de sociale recherche in de Wmo. En dit in samenhang en afstemming met de rol van de toezichthouder Wmo.

Maatwerkvoorzieningen jeugd
We hebben ingezet op het sluitend krijgen van de keten rondom jeugdigen en het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende maatschappelijke partners . Hierbij is de verdere verbinding gezocht met o.a. huisartsen, gecertificeerde instellingen (Bureau Jeugdzorg en de William Schrikker Groep), de Raad voor de Kinderbescherming en het onderwijs. Daarnaast is met deze partners gekeken hoe de integrale toegang (sociale wijkteams) efficiënter en beter georganiseerd en ingericht kan worden. Deze bevindingen zijn meegenomen bij de evaluatie en herinrichting van de toegang zoals is aangegeven onder ‘sociale wijkteams’.
Daarnaast zijn de ervaringen met betrekking tot de maatwerkdiensten Jeugd uit de afgelopen jaren meegenomen bij het toepassen van de methodiek van prestatiedenken voor de aanbesteding van de maatwerkdiensten jeugd. Daarnaast hebben wij een aantal interne controles verder aangescherpt zoals het toepassen van het woonplaatsbeginsel en het onderzoeken van de mogelijkheden van voorliggende voorzieningen.
Regionaal is gewerkt aan het doorontwikkelen van de toegang tot de crisishulpverlening. De definitieve inrichting van deze toegang wordt in 2018 met onder andere de betrokken aanbieders verder vormgegeven.

Maatschappelijke Opvang
Op basis van de uitgangspunten die zijn benoemd in de Regiovisie bijzondere doelgroepen 2017-2020 hebben wij in nauwe samenwerking met de regiogemeenten en de zorginstellingen in 2017 gewerkt aan de nieuwe aanpak maatschappelijke opvang Noord-Limburg. Vanaf 2018 gaan Moveoo, het Zelfregiecentrum, het Leger des Heils, Rendiz en Vincent van Gogh starten met een kleinschalig opvangconcept waarin (dreigend) dakloze inwoners intensief worden begeleid om zo snel mogelijk weer een eigen dak boven hun hoofd te krijgen. Door deze nieuwe aanpak kan in de loop van 2018 de centrale nachtopvang in Venlo worden gesloten.
Er zijn ook grote stappen gezet om de toegang tot maatschappelijke opvang te verbeteren. Uit een evaluatie is gebleken dat de toegang tot deze zorg te versnipperd was georganiseerd. In 2017 heeft het Centraal Meld- en Actiepunt nog regie op de in-, door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang in Noord- en Midden-Limburg gevoerd. De toegang kan echter efficiënter en effectiever worden georganiseerd door de regie op deze doelgroep lokaal te beleggen in het wijkteam+. Dit wordt vanaf 2018 geëffectueerd.

Vrouwenopvang
Wij hebben ook in 2017 de vrouwenopvang voor de regio Noord- en Midden-Limburg door de Mutsaersstichting laten verzorgen. In het kader van de vrouwenopvang zijn in de regio 18 bedden beschikbaar voor vrouwen, aangevuld met de eventueel meekomende kinderen. In 2017 hebben 51 vrouwen en 49 kinderen gebruik gemaakt van de vrouwenopvang. Ongeveer 65% van deze vrouwen was afkomstig uit de regio Noord- en Midden-Limburg. De overige vrouwen kwamen elders uit het land. Voor de vrouwenopvang hanteren wij de vuistregel dat vrouwen 3 maanden in deze opvang verblijven. In bijna 80% van de gevallen is dit gelukt. Bij de overige gevallen is deze termijn fors overschreden. Voornamelijk omdat er in aansluiting op de opvang geen passende huisvesting beschikbaar was.

Ook hebben wij in 2017 het gebruik van Aware gefaciliteerd. Aware is een alarmeringssysteem dat vooral gebruikt wordt bij stalking. Met de inzet van Aware kan in sommige gevallen vrouwenopvang worden voorkomen. In 2017 hebben 39 personen van dit systeem gebruik gemaakt.

Veilig Thuis
In 2017 heeft veilig Thuis 7.440 nieuwe casussen opgepakt. Een aanzienlijk gedeelte hiervan, namelijk 1.966 casussen, was afkomstig uit Venlo. In 109 van deze casussen was de situatie zo onveilig dat Veilig Thuis een onderzoek heeft uitgevoerd.
Naast het aannemen en afhandelen van meldingen en het geven van adviezen heeft Veilig Thuis in 2017 ingezet op het scholen van medewerkers van de lokale teams. In totaal zijn 550 professionals uit de regio Noord- en Midden-Limburg getraind in het werken met de Meldcode en het bespreekbaar maken van signalen. Hiervan waren bijna 200 professionals werkzaam bij de gemeente Venlo: medewerkers gezinscoachteams, uitvoeringsteams, schuldhulpverleners, Lokaal InterventieTeam, leerplicht en het jongerenteam.
Veilig Thuis wil expert zijn in de brede aanpak van huiselijk geweld en heeft veel geïnvesteerd in het verbreden en verdiepen van kennis op het gebied van ouderenmishandeling en financiële uitbuiting, loverboyproblematiek en het bieden van ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Hiervoor zijn ook de relevante netwerken voor het kunnen adviseren over deze doelgroepen versterkt. Bijzondere aandacht is hierbij uitgegaan naar het optimaliseren van de samenwerking met de justitiële keten. Veilig Thuis is hier landelijk best-practice in geworden.

Beschermd wonen
De Regiovisie bijzondere doelgroepen is gericht op normalisatie van de doelgroep. We streven naar een inclusieve samenleving waarin de doelgroep beschermd wonen een plek heeft. Niet naast, maar tussen de andere inwoners van onze stad.
Ook voor beschermd wonen zijn in 2017 alle voorbereidingen getroffen om met behulp van de methodiek prestatiedenken de nieuwe aanbesteding vorm en inhoud te geven. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de diensten beschermd wonen en beschermd thuis. Beschermd wonen is begeleiding van cliënten vanuit een intramurale woonvoorziening met 24-uurs aanwezigheid van ondersteuning en begeleiding en toezicht door professionals in de directe omgeving. Een inwoner met beschermd thuis woont zelfstandig en ontvangt planbare en niet planbare zorg en ondersteuning, veelal in zijn eigen woning. Er wordt 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid geboden door een professional in de nabijheid.

In 2017 is het relatiemanagement ook op het gebied van beschermd wonen nader vorm en inhoud gegeven en is er fors geïnvesteerd in het versterken van de relatie met de aanbieders. Het resultaat van de aanbesteding van de methodiek van prestatiedenken met effect in 2018 was dat het aantal gecontracteerde zorgaanbieders voor beschermd wonen en beschermd thuis is verminderd van 36 naar 22.
Daarnaast hebben wij de monitoring van beschermd wonen verder verbeterd omdat we ook willen kunnen meten of we de verwachte transformatie c.q. verschuiving van beschermd wonen naar beschermd thuis realiseren. Om deze transformatie mogelijk te maken hebben wij de relatie met de woningbouwcorporaties verstevigd en dit heeft geresulteerd in het feit dat de doorstroom beschermd wonen is opgenomen in de prestatieafspraken 2018. In dit kader hebben wij ook intensief samengewerkt met de 13 regiogemeenten op de beleidsterreinen huisvesting, productontwikkeling, doorstroom en doordecentralisatie van middelen.
Tenslotte kunnen we melden dat de afspraken over de landelijke toegankelijkheid zijn verbeterd.

Financiën

Programma 04: Zorg en Welzijn

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

8.069

8.396

104%

327

Lasten

125.666

148.726

118%

-23.060

Saldo baten en lasten

-117.597

-140.330

119%

-22.734

Onttrekkingen aan reserves (baten)

2.639

2.622

99%

-17

Toevoegingen aan reserves (lasten)

70

38

54%

32

Saldo verrekening met reserves

2.569

2.585

101%

16

Totaal resultaat programma 04

-115.028

-137.746

120%

-22.718

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in de paragraaf sociaal domein (hfst. 3.1)