Programma 08

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2017

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

12.663

6.759

6.152

91%

-607

Lasten

22.116

16.404

15.875

97%

529

Saldo baten en lasten

-9.453

-9.644

-9.723

101%

-78

Onttrekkingen aan reserves (baten)

125

4.861

4.861

100%

Toevoegingen aan reserves (lasten)

4.028

8.690

8.690

100%

Saldo verrekening met reserves

-3.903

-3.829

-3.829

100%

Totaal resultaat programma 08

-13.356

-13.473

-13.551

101%

-78

  • Grondexploitaties

Er zijn budgettair neutrale afwijkingen (inclusief verrekening met reserves) met betrekking tot de grondexploitaties. De grondexploitaties zijn separaat toegelicht in bijlage VIII.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2017 na wijz.

Rekening 2017

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. Cum.afschrijving activa

125

125

125

125

Res. Kazerne vervroegde afschr

4.736

4.736

4.736

4.736

Res.Kap.lst.Kazernekwartier

8.690

-8.690

8.690

-8.690

Programma 08

4.861

8.690

-3.829

4.861

8.690

-3.829

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.