Groen- en speelvoorzieningen

Het openbaar groen en speelvoorzieningen zijn onderdeel van programma 11 Beheer openbare ruimte en product Beheer en onderhoud openbare ruimte.

Dit beheerareaal is een belangrijk onderdeel in de beleving van de openbare ruimte. In dit product wordt onderscheid gemaakt, zoals onderstaand tabel weergeeft. Ten opzichte van 2016 is het areaal vermeerderd. Dat komt door de ontwikkeling van Trade Port Noord en West (TPN en TPW). Ook zijn de aantal bomen verminderd met ca. 2000 stuk, wat het gevolg is van de vervangingsplan voor Kastanjebomen en mutatiebeheer.

areaal groen 2017

Totalen

Bomen [st]

56.280

Beplanting [m2]

2.969.633

Hagen [m]

107.289

Gras [m2]

5.282.575

Verharding [m2]

317.906

Vijvers [m2]

166.628

Speelplekken

240 locaties, 1180 speeltoestellen

Hondenpaden

140 hondenpaden, 36 uitrenplekken

Vastgesteld kwaliteitsniveau:
Voor het beheerareaal groen en speelvoorzieningen worden de in 2007 vastgestelde kwaliteitsniveaus (raadsvoorstel 31-2007) volgens de systematiek van Integraal Beheer Openbare Ruimte aangehouden. Deze kwaliteitsniveaus zijn nog steeds actueel.

Actuele onderhoudstoestand:
De uitvoering van de diverse onderhoudscontracten borgt de handhaving van de kwaliteit van het areaal groen en speelvoorzieningen op het minimumniveau volgens de vastgestelde kwaliteitsniveaus.
Daarnaast worden met name de speelvoorzieningen en de bomen ook nog op veiligheid geïnspecteerd en beheerd.
De kwaliteit van diverse boomgroepen staat onder druk, door achterstand in onderhoud, de slechte groeiplaats, maar ook door (nieuwe) plagen en ziektes.
Naast de technische onderhoudstoestand, blijkt uit de stadspeiling van eind 2017 dat de inwoners:

  • het onderhoud van perken & plantsoenen waarderen met een 5,6, wat een daling is van 0.1 t.o.v. de stadspeiling 2015.
  • het schoonhouden van de openbare ruimte (onkruid, rommel) waarderen met een 5,4, wat een daling is van 0.1 t.o.v. de stadspeiling 2015.
  • En het onderhoud van de speelvoorzieningen waarderen met een 6,1 wat gelijk is t.o.v. de stadspeiling 2015.

Deze cijfers sluiten aan bij de hiervoor genoemde borging van de kwaliteit van het areaal groen en speelvoorzieningen.
Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel:
Het groenbeleidsplan Venlo uit 1994 is verouderd en dient vervangen of geactualiseerd te worden, terwijl specifieke groenbeheerplannen ontbreken. In 2017 is de ‘nota Groen en water’ vastgesteld, ter vervanging van de verouderde beleidsplannen. In het verlengde daarvan wordt een beheerplan Openbaar Groen opgesteld.
De onderhoudscontracten zijn actueel, waarbij ruimschoots gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot inbesteding bij de WAA, C2C en duurzaamheid. Daarnaast wordt in de actualisatie van uitvoeringsplannen in toenemende mate rekening gehouden met de zelfwerkzaamheid van onze inwoners.
In 2013 is de nota “de openbare ruimte van Venlo in beweging” vastgesteld. In deze nota wordt naast spelen ook gekeken naar sport en recreëren.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar):
Ondanks dat bezuinigingen en taakstellingen in de afgelopen jaren de kwaliteitsniveaus onder druk hebben gezet, is jaarlijks voldoende onderhoudsbudget in de begroting beschikbaar, om het huidige kwaliteitsniveau vast te houden. De bezuinigingen en taakstellingen in de afgelopen jaren hebben de kwaliteitsniveaus wel onder druk gezet. Zo is het krediet voor de renovaties (vervanging van beplanting) niet gegeven. Dit kan een verklaring zijn voor de dalende belevingswaarde die bewoners geven aan het openbaar groen.
De uitwerking van inventarisaties en inspecties van de bomen, zal inzicht geven of het voorgaande ook hiervoor geldt. Vooral ziektes en plagen en de groeiplaats voor bomen vormen een reëel financieel risico en zullen hierin een belangrijk aandeel hebben.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten:
Door het verouderde beleid is op verschillende onderdelen een adequate invulling van de verschillende taken niet mogelijk. Onder andere het ontbreken van een adequaat bomen- en groenbeleidsplan leidt regelmatig tot ontevredenheid en discussie met burgers en in projecten.
Vanaf 2015 heeft een structurele bezuiniging van ruim € 0,5 miljoen plaats gevonden. Actualisatie van de beheer- en onderhoudsplannen zal uitwijzen welke consequenties dit heeft voor de kwaliteit van de bomen, het groen- en de speelvoorzieningen.
Met het krediet ‘Renovatie groen’ werden diverse locaties opnieuw aangeplant. Deze locaties waren onbeheersbaar, onveilig en/of met bewoners afgestemd. Het innemen van de kredieten Renovaties leidt ertoe dat een lijst met renovaties aan de raad te besluitvorming voorgelegd dient te worden. Dit om budget te verkrijgen voor de uitvoering. Het kan zijn dat sommige locaties onnodig duur in onderhoud zijn, onveilige situaties ontstaan en/of bewoners hierdoor ontevreden zijn.

Realisatie 2017:
In 2017 is de nota ‘Groen en water’ vastgesteld. Daarop volgend is een start gemaakt met het beheerplan groen.
Er is regulier onderhoud uitgevoerd aan een deel van het areaal bomen en het volledige openbaar groen. Voor continuering zijn nieuwe contracten onderhoud bomen en onderhoud groen (integraal bestek) opgezet en aanbesteed. Op basis van inspecties is een vervangingsplan Kastanjebomen in opgesteld en in uitvoering gebracht om de meest urgente ziekte in het beheerareaal bomen te verhelpen.
Naast het uitvoeren van het regulier onderhoud is in 2017 nadrukkelijk een nog groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de inwoners. Ook wordt in toenemende mate actief samenspraak en samenwerking gezocht met inwoners en gebruikers van de openbare ruimte. Hiertoe nemen de inwoners en gebruikers van de openbare ruimte in toenemende mate het initiatief.