EMU-saldo

De Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof)
De Europese eisen en afspraken over reductie van het begrotingstekort en de staatsschuld vormen de basis van de Wet Hof. De middellange termijndoelstelling voor het EMU-saldo is het op termijn verkrijgen van begrotingsevenwicht in stappen van 0,5 procent bbp per jaar. Het EMU-saldo is het vorderingensaldo van de collectieve sector op transactiebasis. Omdat ook gemeenten, provincies en waterschappen bijdragen aan het begrotingstekort van de collectieve sector, bepaalt het wetsvoorstel dat niet alleen het Rijk maar ook de decentrale overheden zich moeten houden aan de doelstellingen uit het aangescherpte Stabiliteits- en Groeipact.

Het aandeel van de decentrale overheden in het EMU-saldo is macro genormeerd. De rijksoverheid maakt daarover afspraken met het IPO, de VNG en de UvW. Na overleg met de koepelorganisaties van de decentrale overheden (VNG, IPO en UvW) is voor 2017 de EMU-tekortnorm -0,3% van het bbp en is er geen onderverdeling naar bestuurslaag (dus geen individuele referentiewaarde per gemeente). Ook volgen er geen sancties bij overschrijding van de norm.

Tot dusver heeft de Wet Hof voor Venlo geen gevolgen gehad, omdat de ontwikkeling van de EMU-saldi op macro-niveau niet hebben geleid tot overschrijdingen.

Onderstaande tabel geeft het begrote en gerealiseerde EMU-saldo voor 2017 weer. Voor 2017 was een overschrijding van € 36,6 miljoen begroot. Het gerealiseerde EMU-saldo is circa € 9 miljoen minder negatief uitgevallen dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt doordat het gerealiseerde exploitatiesaldo vóór mutatie reserves lager is dan begroot (negatief effect op EMU-saldo) en doordat er minder investeringsuitgaven hebben plaatsgevonden dan gepland (positief effect op EMU-saldo).

(Bedragen x € 1.000)

EMU saldo 2017

Van exploitatiesaldo lokale overheid naar EMU-saldo

Begroting 2017

Rekening
2017

1

Exploitatiesaldo 2017 vóór toevoeging aan-/onttrekking uit reserves

-2.408

-25.645

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

14.341

14.449

3

Bruto dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie

6.944

8.272

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

41.609

10.979

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

2.405

2.694

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

1.000

2.354

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

13.810

10.965

8

Baten bouwgrondexploitatie voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

15.536

2.796

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

19.020

11.417

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11

De verwachte boekwinst op de exploitatie bij verkoop van effecten?

671

=

Berekend EMU-saldo gemeente Venlo

-36.621

-27.770