Inleiding

Met behulp van de doelenboom in de vorige paragraaf geven wij richting aan onze (beleids-)inspanningen. In dit hoofdstuk geven wij aan de hand van de drie W-vragen (WAT hebben wij bereikt, WAT hebben wij daarvoor gedaan en WAT heeft het gekost) inzicht in de resultaten die wij in 2017 hebben bereikt en de activiteiten die wij daarvoor samen met onze partners, waarvan de belangrijkste de Veiligheidsregio Limburg Noord en de politie zijn, hebben uitgevoerd.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 9.117
realisatie
€ 9.038
afwijking
€ 79 0.9%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 185
realisatie
€ 236
afwijking
€ -51 -21.7%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Zoveel mogelijk samen met de inwoners invulling geven aan de openbare orde en veiligheid (in wijken en buurten)

Tactische doelen

  • Bevorderen van (het gevoel van) veiligheid
  • Voorzien in crisisbeheersing en bestrijding van rampen
  • Voorzien in adequate brandweerzorg

Voor het programma Openbare Orde en Veiligheid is de veiligheidsmonitor een belangrijke gegevensbron voor het te voeren beleid. Deze monitor, waar ook Venlo aan deelneemt en welke eenmaal per twee jaar wordt uitgevoerd, geeft inzicht in relevante ontwikkelingen op het terrein van openbare orde en veiligheid. Het eerstvolgend moment dat gegevens over 2018 beschikbaar komen is medio 2019.
Verder vindt de uitvoering van een groot deel van het terrein van dit programma onder verantwoordelijkheid van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN) plaats. Weliswaar vult de burgemeester van Venlo het voorzitterschap in, doch als een van de 15 leden is de invloed van Venlo betrekkelijk.
In dat kader is in 2017 de stemverhouding niet binnen de VRNL ter discussie gesteld of op de bestuurlijke agenda geplaatst. Vooralsnog blijft Venlo derhalve 7% invloed houden, terwijl we circa 20% van de kosten dragen.

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

Aandeel inwoners dat preventiemaatregelen heeft genomen tegen criminaliteit (techno-preventief)

2,10

somscore van 4 maatregelen (buitenverlichting, extra veiligheidsloten, (rol)luiken, alarminstallatieBron Veiligheidsmonitor. Wordt 1 maal per 2 jaar gemeten. De veiligheidsmonitor 2016 wordt in mei/juni 2017 gepresenteerd de gehanteerde definitie is hier: deze somscore geeft het gemiddeld aantal techno preventieve maatregelen per huishouden weer waarbij het aantal maatregelen minimaal 0 en maximaal 4 is. Het betreft hier dus niet aandeel inwoners

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

Aandeel inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt

23,00

Bron: Veiligheidsmonitor. Deze monitor wordt 1 maal per 2 jaar gehouden. De realisatie 2016 wordt in mei/juni 2017 verwacht.De indicator is een samengestelde indicator en geeft de gepercipieerde kans op slachtofferschap (zakkenrollerij, beroving, woninginbraak, mishandeling). In het kader van het nieuwe Integrale Veiligheidsbeleid wordt onderzocht of voor deze indicator een ambitieniveau kan worden bepaald.

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

Aandeel inwoners dat preventiemaatregelen heeft genomen tegen criminaliteit (socio-preventief)

2,00

Bron Veiligheidsmonitor. Wordt 1 maal per 2 jaar gemeten. De veiligheidsmonitor 2016 wordt in mei/juni 2017 gepresenteerd de gehanteerde definitie is hier: deze somscore geeft het gemiddeld aantal socio preventieve maatregelen per huishouden weer waarbij het aantal maatregelen minimaal 0 en maximaal 4 is. Het betreft hier dus niet aandeel inwoners, maar een somscore..

Doelen & Prestaties

Algemeen
In maart 2016 is de geactualiseerde gemeenschappelijke regeling VRLN vastgesteld. Daarmee is tevens een nieuw kostenverdeelsysteem vastgelegd.

Het eind 2015 vastgestelde Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 en het vastgestelde beleidsplan Veiligheidsregio Limburg Noord 2016-2019 vormden de basis voor de activiteiten in het programma Openbare Orde en Veiligheid.

Het schietincident, dat eind 2017 plaatsvond in Blerick, staat los van de uitvoering van dit programma, doch heeft wel degelijk invloed op de veiligheidsbeleving in Venlo. Nagegaan wordt op of en op welke wijze de gevolgen hiervan van invloed zijn op het integraal veiligheidsplan en de uitvoering daarvan.
Verder heeft 2017, gezien de tekorten in het sociaal domein, in het teken gestaan van het beperken van de uitgaven. Mede als gevolg van langdurige ziekte en lagere bezetting door andere oorzaken (detachering) was sprake van beperkte personele bezetting. Ook door andere oorzaken (zie financiële toelichting) zijn de uitgaven van het programma ruim € 94.000 achter gebleven bij wat voorzien was in de begroting 2017. Ruim € 50.000 daarvan was reeds aangekondigd in de VORAP 2017).
Per tactisch doel treft u hieronder aan wat we gedaan hebben.

Het bevorderen van (het gevoel van) veiligheid
De aanpak Buurt Bestuurt blijkt onder voorwaarden (vooraf duidelijk zijn wat wel en niet mogelijk is) succesvol te zijn en zal voor meer wijken in Venlo worden gehanteerd. Verder wordt de methodiek verbreed naar het gehele wijkgericht werken.
Verder hebben wij op het gebied van veiligheid aandacht geschonken aan en inzet gepleegd op de volgende onderwerpen (in willekeurige volgorde): woninginbraken (gedaald in 2016), radicalisering, fietsendiefstal (gedeprioriteerd), cameratoezicht, project Helder (voorkomen drugsgebruik bij jongeren), asielzoekerscentrum (inmiddels opgeheven), veiligheid politieke ambtsdragers en medewerkers gemeente Venlo en tot slot overlast jongeren (inzet straatcoaches).
Wat het project Helder betreft geldt dat de tweejarige provinciale subsidiëring in 2017 is afgelopen. De in het project opgedane kennis en ervaring wordt ingebed in onder andere de reguliere aanpak van jeugdoverlast.
Het voorzien in crisisbeheersing en bestrijden van rampen
De voorbereiding van onze organisatie op crises en rampen heeft onze continue aandacht. Wij doen dat door regelmatig te oefenen, waarbij de risicotypen uit het risicoprofiel leidend (zie hieronder) zijn.
Verder hebben wij ingezet op multidisciplinaire samenwerking in de voorbereiding op grootschalige evenementen (evenementen veiligheid). Ook leren wij van de ervaringen uit de praktijk, hoe negatief ook (Venlo Stormt).
Onze uitvoeringsorganisatie, de Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN), heeft in 2015 een regionaal risicoprofiel opgesteld en in 2016 vastgesteld. Een regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. Er zijn 4 groepen van crisistypen benoemd:

  • maatschappelijke continuïteit: uitval vitale infrastructuur, uitval spraak- en datacommunicatie;
  • maatschappelijke onrust: vluchtelingenstroom, terrorismedreiging, nucleaire incidenten;
  • dierziekten overdraagbaar op mens: ziektegolf, besmettingsgevaar vanuit het buitenland;
  • natuurbrandpreventie.

Het voorzien in adequate brandweerzorg

In het brandweerorganisatieplan beschrijft de VRLN brandweerzorg als
risicobeheersing en incidentbestrijding. Het plan voorziet zowel in repressieve als
preventieve maatregelen om de dekking in Limburg-Noord zo optimaal mogelijk te maken, mede in relatie tot de beschikbare financiering.

Waar nodig is de gemeente hierbij betrokken.

Financiën

Programma 02: Openbare orde en Veiligheid

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

185

236

128%

51

Lasten

9.117

9.038

99%

79

Saldo baten en lasten

-8.933

-8.802

99%

130

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Saldo verrekening met reserves

Totaal resultaat programma 02

-8.933

-8.802

99%

130

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in hoofdstuk 4.1.2.