Conversietabel taakvelden - programma's

Realisatie 2017

bedragen x 1.000

Taakveld

Raadsprogramma

Baten

Lasten

Totaal

Bestuur

2.588

5.751

-3.164

Bestuur & Publieke dienstverl.

2.588

5.751

-3.164

Mutaties reserves

18.083

15.603

2.480

Algemene Middelen

3.568

831

2.737

Beheer openbare ruimte

1.218

175

1.044

Bestuur & Publieke dienstverl.

223

-223

Economie en Toerisme

22

5

16

Onderwijs en Jeugd

148

96

52

Ontwikkeling Centrumstad

4.861

8.690

-3.829

Participatie & werkgelegenheid

135

796

-661

Sport- en Cultuurbevordering

32

32

Verkeer en Bereikbaarheid

23

500

-476

Wonen en Leefomgeving

5.454

4.250

1.204

Zorg en Welzijn

2.622

38

2.585

Burgerzaken

3.555

3.412

142

Bestuur & Publieke dienstverl.

3.555

3.412

142

Overhead

5.656

42.961

-37.305

Algemene Middelen

5.656

42.961

-37.305

Treasury

5.103

522

4.581

Algemene Middelen

5.103

522

4.581

OZB woningen

16.920

805

16.115

Algemene Middelen

16.920

805

16.115

OZB niet-woningen

16.632

608

16.024

Algemene Middelen

16.632

608

16.024

Parkeerbelasting

6.283

6.283

Verkeer en Bereikbaarheid

6.283

6.283

Belastingen overig

1.036

233

803

Algemene Middelen

850

21

829

Ontwikkeling Centrumstad

186

212

-26

Alg.uitk. en ov.uitk.gem.fonds

213.717

213.717

Algemene Middelen

213.717

213.717

Overige baten en lasten

278

3.423

-3.145

Algemene Middelen

278

3.423

-3.145

Crisisbeheersing en brandweer

44

6.869

-6.824

Openbare orde en Veiligheid

44

6.869

-6.824

Openbare orde en veiligheid

1.021

3.761

-2.741

Bestuur & Publieke dienstverl.

51

110

-59

Ontwikkeling Centrumstad

188

188

Openbare orde en Veiligheid

191

2.169

-1.978

Wonen en Leefomgeving

590

1.482

-892

Verkeer en vervoer

521

13.173

-12.652

Beheer openbare ruimte

278

12.243

-11.965

Verkeer en Bereikbaarheid

243

930

-687

Parkeren

10

4.395

-4.385

Verkeer en Bereikbaarheid

10

4.395

-4.385

Econ. havens en waterwegen

281

189

92

Verkeer en Bereikbaarheid

281

189

92

Economische ontwikkeling

7

1.181

-1.174

Economie en Toerisme

3

775

-772

Ontwikkeling Centrumstad

4

406

-402

Fysieke bedr.infrastructuur

5.312

8.833

-3.521

Economie en Toerisme

5.312

8.833

-3.521

Bedrijvenloket en -regelingen

610

823

-213

Economie en Toerisme

375

704

-328

Ontwikkeling Centrumstad

235

119

116

Economische promotie

1.799

831

968

Algemene Middelen

1.789

29

1.760

Economie en Toerisme

2

490

-488

Ontwikkeling Centrumstad

8

312

-304

Onderwijshuisvesting

307

9.221

-8.914

Onderwijs en Jeugd

307

9.221

-8.914

Onderw.beleid en leerlingzaken

5.406

7.766

-2.361

Onderwijs en Jeugd

4.398

6.759

-2.361

Participatie & werkgelegenheid

1.007

1.007

Sportbeleid en activering

674

1.791

-1.117

Sport- en Cultuurbevordering

674

1.791

-1.117

Sportaccomodaties

2.524

6.404

-3.881

Sport- en Cultuurbevordering

2.524

6.404

-3.881

Cult.presentatie-prod-part

107

7.342

-7.236

Ontwikkeling Centrumstad

81

6.239

-6.158

Sport- en Cultuurbevordering

26

1.103

-1.078

Musea

123

1.386

-1.263

Bestuur & Publieke dienstverl.

3

677

-674

Ontwikkeling Centrumstad

120

710

-590

Cultureel erfgoed

32

590

-558

Wonen en Leefomgeving

32

590

-558

Media

1.840

-1.840

Ontwikkeling Centrumstad

1.840

-1.840

Openb.groen en openl.recreatie

570

7.145

-6.575

Beheer openbare ruimte

162

5.889

-5.727

Bestuur & Publieke dienstverl.

357

382

-25

Economie en Toerisme

2

314

-312

Wonen en Leefomgeving

49

561

-512

Samenkracht en burgerparticip

1.207

19.054

-17.847

Zorg en Welzijn

1.207

19.054

-17.847

Wijkteams

4

2.812

-2.808

Zorg en Welzijn

4

2.812

-2.808

Inkomensregelingen

46.874

55.424

-8.550

Participatie & werkgelegenheid

46.874

55.424

-8.550

Begeleide participatie

111

18.910

-18.799

Participatie & werkgelegenheid

93

17.752

-17.659

Zorg en Welzijn

18

1.158

-1.140

Arbeidsparticipatie

600

6.540

-5.939

Participatie & werkgelegenheid

600

6.540

-5.939

Maatwerkvoorzieningen WMO

39

2.819

-2.781

Zorg en Welzijn

39

2.819

-2.781

Maatw.dienstverlening 18+

1.775

25.761

-23.986

Participatie & werkgelegenheid

949

-949

Zorg en Welzijn

1.775

24.812

-23.037

Maatw.dienstverlening 18-

28.455

-28.455

Zorg en Welzijn

28.455

-28.455

Geëscaleerde zorg 18+

2.565

57.142

-54.577

Zorg en Welzijn

2.565

57.142

-54.577

Geëscaleerde zorg 18-

2.169

5.999

-3.830

Zorg en Welzijn

2.169

5.999

-3.830

Volksgezondheid

619

6.475

-5.856

Zorg en Welzijn

619

6.475

-5.856

Riolering

9.070

7.015

2.056

Beheer openbare ruimte

9.070

7.015

2.056

Afval

9.621

8.493

1.128

Beheer openbare ruimte

9.621

8.493

1.128

Milieubeheer

174

953

-779

Wonen en Leefomgeving

174

953

-779

Begraafplaatsen-crematoria

330

529

-199

Beheer openbare ruimte

328

492

-164

Bestuur & Publieke dienstverl.

2

37

-35

Ruimtelijke ordening

3

1.166

-1.164

Ontwikkeling Centrumstad

243

-243

Wonen en Leefomgeving

2

923

-921

Grondexpl.niet bedr.terrein

11.879

13.332

-1.453

Ontwikkeling Centrumstad

5.305

5.305

Wonen en Leefomgeving

6.574

8.027

-1.453

Wonen en bouwen

5.877

8.031

-2.153

Algemene Middelen

519

519

Beheer openbare ruimte

2.010

1.292

717

Ontwikkeling Centrumstad

25

488

-464

Wonen en Leefomgeving

3.324

5.731

-2.406

Eindtotaal

402.114

425.771

-23.656