Sportvoorzieningen

De gemeente Venlo beheert en exploiteert zelf of via anderen de volgende kapitaalgoederen:

  • Een gemeentelijk zwembad (De Wisselslag) en een buitenbad (verhuurd ter exploitatie aan een stichting);
  • Zeven gemeentelijke sporthallen (waarvan één verhuurd ter exploitatie aan een stichting);
  • Eén gemeentelijke sportzaal;
  • Zestien gemeentelijke gymzalen;
  • Veertien gemeentelijke buitensportaccommodaties.

Vastgesteld kwaliteitsniveau;
Het kwaliteitsniveau wordt in belangrijke mate bepaald door representativiteit van een gebouw en de activiteiten die daarin plaatsvinden.
De gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties zijn conform besluitvorming door de raad eind 2015 (zoals alle gemeentelijke gebouwen) onderhouden op kwaliteitsniveau 3 over periode 2016-2018 (mindere uitstraling, eenvoudige toepassing materialen, redelijk afwerking niveau). De conditiemeting is een beoordeling van een gebouw op basis van de toestand waarin de gebouwelementen zich bevinden. Conditieniveau 2 is goed, 3 is redelijk, 4 is matig.
Er is een conditiecatalogus opgesteld waarmee de kwaliteit van de velden, de inrichtingselementen, de verhardingen en de beplanting inzichtelijk kan worden gemaakt. De kaders sluiten aan bij de betreffende normen voor velden (NOC*NSF) en inrichting (CROW). Deze normen zijn reeds vastgelegd en landelijk geaccepteerd.

Actuele onderhoudstoestand;
De staat van onderhoud van de gemeentelijke gebouwen in de sportsector is in het algemeen goed te noemen. Het gemeentelijke zwembad De Wisselslag is qua onderhoud niet meer actueel. Er zijn nog enkele buitensportaccommodaties die tussen nu en 3 jaar zijn afgeschreven. De conditie van deze gebouwen is matig en ze hebben een mindere tot geen uitstraling. De kwaliteit van de sportvelden en overige inrichtingselementen binnen de gemeente Venlo is conform de normering van NOC*NSF en de aangesloten bonden.

Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel;
Voor alle sportgebouwen ligt er een Meerjaren Jaren Onderhoud Plan. De raad heeft dat plan eind 2015 goedgekeurd. Er ligt een actueel Meerjaren Onderhoud Plan voor de groene en niet groene sportparken binnen de gemeente Venlo.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar);
De onderhoudsmiddelen voor het planmatig onderhoud van gemeentelijke sportgebouwen staan vermeld in de voorziening “Groot onderhoud sportgebouwen” (toevoegingen en onttrekkingen).
De onderhoudsgelden voor planmatig levensduur verlengend onderhoud van de groene en niet groene sportparken staan (vooralsnog) als structurele post (€ 280.000) op het investeringsplan en worden na realisatie in de vorm van kapitaallasten in de begroting verwerkt.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten;
Sinds een aantal jaar staat in de planning het gemeentelijke zwembad te privatiseren. Definitieve besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden. Wel zijn alle investerings- en onderhoudsplannen aangepast aan het beëindigen van de zwembadfunctie op korte termijn. Elk jaar wordt het bedrijfsrisico het zwembad operationeel te houden steeds groter omdat grote renovaties en investeringen voor het gebouw niet meer gepland worden. Het onderhoud van het zwembad baseert zich op de termen 'veilig en hygiënisch'.
In 2017 is geprobeerd in de vorm van een pilot de exploitatie (onderhoud en beheer) van een van de sportparken neer te leggen bij een coöperatieve vereniging. Dit is niet gelukt vanwege terugtreden van de bestuurders van de coöperatie in oprichting en omdat er nogal wat wordt verwacht van vrijwilligers bij het overhevelen van de exploitatie van gemeentelijke sportparken.