Programma 03

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2017

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

46.334

48.507

48.574

100%

67

Lasten

77.865

81.321

81.672

100%

-351

Saldo baten en lasten

-31.531

-32.814

-33.098

101%

-284

Onttrekkingen aan reserves (baten)

229

708

135

19%

-573

Toevoegingen aan reserves (lasten)

632

796

126%

-164

Saldo verrekening met reserves

229

76

-661

-875%

-737

Totaal resultaat programma 03

-31.302

-32.738

-33.759

103%

-1.021

  • € 3 miljoen meer uitgaven aan WAA, dekking vanuit Budgettair Kader Sociaal Domein

De WAA heeft over 2017 een tekort. Het tekort vangt de WAA deels vanuit eigen reserves op, voor het overige deel wordt dit doorbelast naar de deelnemende gemeenten. Het aandeel van Venlo in dit tekort is € 3 miljoen. In de raming van het budgettair kader Sociaal Domein is in de Finrap 2017 rekening gehouden met een tekort € 2,8 miljoen. Er is een onvoorziene afwijking ontstaat van 1% waardoor het tekort in werkelijkheid uitkomt op € 3 miljoen. De oorzaak is een stelselwijziging waardoor de Rijksbijdrage verdeeld wordt op basis van "betalende (werk) gemeente" in plaats van de "woongemeente".

  • Armoedebeleid / bijzondere bijstand, € 0,4 miljoen

Volgens de maatregelen evenwicht sociaal domein zou € 400.000 worden bijgedragen aan het evenwicht sociaal domein. Uiteindelijk is er meer uitgegeven waardoor de bijdrage lager is. De reden hiervoor is dat de kosten bijzondere bijstand jaarlijks oplopen doordat er steeds meer mensen onder bewindvoering komen te staan. De kantonrechter beslist of er een bewind wordt toegekend. In veel gevallen worden de kosten voor bewind via de bijzondere bijstand vergoed (afhankelijk van de financiële situatie van de onder bewindgestelde). De vergoeding voor bewindvoeringskosten zijn een grote post binnen het armoedebeleid.

  • Inkomensondersteuning € 0,4 miljoen voordelig

We zien binnen de arbeidsmarktregio Noord-Limburg vanwege de aantrekkende economie kansen op werk ontstaan. We zien een groei in vacatures en werkgevers staan meer dan ooit open voor werkzoekenden met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Het bijstandsvolume is daardoor gedaald, sterker dan landelijk. Tevens is er een voorschot op het BUIG budget aangevraagd voor de verhoogde asielinstroom. Dit is in december 2017 toegekend voor een bedrag van € 610.989. Het voorschot wordt in de jaren 2019 tot en met 2026 verrekend (€ 76.374 per jaar) met het BUIG budget.
Dit heeft er voor gezorgd dat er in 2017 geen tekort meer is maar een overschot.

  • Re-integratie, € 1,5 miljoen voordelig

Binnen het budget voor re-integratie is een overschot dat te gunste van het evenwicht sociaal domein wordt ingezet. De reden van het overschot is dat voor diverse projecten gebruik gemaakt kon worden van derde geldstromen. Vanwege de economische situatie is het ook gelukt om veel mensen een plek op de arbeidsmarkt te bieden zonder inzet van middelen.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2017 na wijz.

Rekening 2017

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. Arbeidsmarktbel.regio

457

189

269

49

189

-139

-408

-408

Res.Regionaal werkbedrijf

251

251

86

43

42

-165

-43

-208

Reserve Nieuwe Venlonaren

444

-444

564

-564

-121

-121

Programma 03

708

632

76

135

796

-661

-573

-164

-737

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.