Programma 09

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2017

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

7.288

6.267

6.816

109%

549

Lasten

6.887

5.497

5.513

100%

-16

Saldo baten en lasten

401

770

1.303

169%

532

Onttrekkingen aan reserves (baten)

150

23

15%

-127

Toevoegingen aan reserves (lasten)

500

500

100%

Saldo verrekening met reserves

-350

-476

136%

-127

Totaal resultaat programma 09

401

420

826

196%

406

Toelichting afwijkingen saldo baten en lasten

In 2017 is een aanzienlijk groter positief resultaat behaald dan begroot doordat de baten groter en de lasten kleiner waren dan begroot.

Hogere baten
De parkeergarages, de parkeerterreinen en het straatparkeren leverden alle drie meer inkomsten op dan begroot, terwijl in de FinRap nog werd uitgegaan van een negatief resultaat van € 200.000. Door meer bezoekers in het laatste kwartaal en een beter draaiende Roermondsepoort is het eindresultaat 75.000 hoger dan begroot. Ook is er € 430.000,- meer aan parkeergelden uit straatparkeren opgehaald. Daarnaast is er € 70.000 minder aan naheffingsaanslagen opgelegd dan begroot. In de FinRap werd een uiteindelijk voordeel uit straatparkeren verwacht van € 200.000,- Het eindresultaat is 178.000 hoger.
Lagere lasten
Er zijn minder kosten gemaakt door het later openen van het Arsenaalplein. Ook kon als gevolg van de sluiting de parkeergarages Arsenaal en Roermondsepoort het eigen personeel efficiënter worden ingezet waardoor we sommige diensten niet hoefden in te kopen. Daarnaast is er in 2017 maar een beperkt aantal maatregelen (kerstversiering) uitgevoerd ten laste van het parkeerfonds.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2017 na wijz.

Rekening 2017

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Reserve Parkeerfonds

150

500

-350

23

500

-476

-127

-127

Programma 09

150

500

-350

23

500

-476

-127

-127

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.