Riolering en regenwatersystemen

De riolering en regenwatersystemen zijn onderdeel van programma 11 Beheer openbare ruimte en product Beheer en onderhoud openbare ruimte.

Actuele onderhoudstoestand:
De staat van de riolering en regenwatersystemen wordt gemonitord. Hiertoe bestaat een reiniging- en inspectiecyclus. Op basis van de analyse van de inspectieresultaten worden de noodzakelijke beheer en onderhoudsmaatregelen vastgesteld. Hierbij worden ook de landelijke richtlijnen gevolgd en rekening gehouden met de omgevingsfactoren.

Zijn de onderhoud en beheerplannen actueel:
De resultaten van het onderhoud en beheerplannen zijn verwerkt in het in december 2017 vastgestelde financiële actualisatie exploitatie GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan).

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar):
De benodigde onderhoudsbudgetten zijn weergegeven onder instandhouding en exploitatielasten in de financiële actualisatie exploitatie GRP 2017-2026 en als zodanig in de (hiertoe gewijzigde) begroting opgenomen.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten:
Jaarlijks wordt op basis van de recente inspectieresultaten vijvervalriolering een prognosematrix geactualiseerd. Op basis van de matrix wordt een prognose gemaakt voor de te verwachte uitval van de leidingen en putten. De prognose laat zien dat de eerder verwachte restlevensduur van 100 jaar niet wordt behaald. De uitval blijft op korte termijn beperkt, mede door alle instandhoudingsmaatregelen van de afgelopen periode en door de leeftijdsopbouw van het stelsel. Op de lange termijn blijkt op basis van de matrix wel meer uitval op te treden. Het verkregen beeld uit de matrixanalyse is gebruikt voor het bijstellen van de financiële reservering instandhouding. Zodra de komende jaren uit nieuwe inspectieresultaten een significante stijging van schadebeelden hier aanleiding toe geeft, zal hierop worden geanticipeerd, bij de eerstvolgende actualisatie van het GRP.

Budgettair gezien is een knelpunt ontstaan omdat sommige projecten doorgeschoven worden naar 2018. De projecten liften vaak mee en zijn hierdoor afhankelijk. Ook spelen onvoorziene wijzigingen in processen een rol, zoals:

 • De benodigde opstarttijd van de versnellingsagenda (opdrachtverstrekking, administratieve verwerking, verdeling beschikbare personele capaciteit).
 • Beschikbaarheid benodigde (tijdelijke) (extra) personele capaciteit.
 • De beëindiging van  contracten met flexibele krachten in de tweede helft van 2016. De daaruit volgende prioritering van de reguliere werkzaamheden gingen  voor.
 • Voor het alsnog realiseren van het uitvoeringsprogramma inclusief versnellingsagenda is voorzien, mede door in te zetten op de aanbesteding van ingenieursdiensten. Dit vergde in 2017 (en begin 2018)  nog de nodige personele inspanning en voorbereiding van de gemeentelijke organisatie zelf, waarvoor tijdelijk extra capaciteit benodigd is.

Het resultaat laat een extra verhoging van de egalisatievoorziening GRP zien in tegenstelling tot een in de begroting opgenomen verlaging (zie ook financiële actualisatie GRP 2017-2026 vastgesteld in de raadsvergadering van 20-12-2017 (RV 2017-75) (met name paragraaf 2.3)). Dit heeft met name te maken met:

 • De energie en telecommunicatie zijn kosten lager ten opzichte van de geraamde budgetten.
 • (onderzoek)projecten vanuit de regionale samenwerking die vertraging hebben opgelopen en daardoor later zullen starten.
 • De inkomsten uit de rioolheffing zijn hoger dan geraamd, er is o.a.  meer afvalwater geloosd via grote bedrijven.
 • Enkele geplande werkzaamheden zijn (nog) niet uitgevoerd, of waren minder omvangrijk dan geraamd.
 • Lagere kapitaallasten dan geraamd.
 • Lagere kosten op het onderdeel reiniging wegen dan in de exploitatie geraamd.
 • Onvoorziene wijzigingen in processen, waarvan de uitvoering van projecten afhankelijk zijn een rol, zoals hierboven omschreven.

Realisatie 2017:
Begin 2017 is het uitvoeringsprogramma (UVP) ter goedkeuring aan het college voorgelegd. Deze jaarlijkse operationele programma’s geven een nadere uitwerking van het GRP waarin voor het betreffende jaar concreet wordt aangegeven welke voorzieningen worden aangelegd (watertaken), welke onderzoeken worden uitgevoerd en welke instandhoudingsmaatregelen worden getroffen. In overeenstemming met het vastgestelde beleidskader is in december 2017 is de financiële exploitatie van het GRP geactualiseerd met de vaststelling van de financiële exploitatie GRP 2017-2026 door de gemeenteraad.

De benodigde onderhoudswerkzaamheden uit het uitvoeringsprogramma van 2016 zijn in 2017 ingang gezet en deels ook afgerond. Daarnaast zijn in 2017 ook werkzaamheden van de eerdere uitvoeringsprogramma’s inclusief versnellingsagenda voortgezet en zover mogelijk verder afgerond.