Vastgoed

Vastgesteld kwaliteitsniveau:

Uitgangspunten uit 2006

  • Gebouwen zoals het stadhuis passen binnen het kwaliteitsniveau I
  • Gebouwen zoals kantoren, archief, musea en gemeenschapshuizen passen binnen het kwaliteitsniveau II
  • Gebouwen zoals binnensportaccommodaties, nieuwe buitensportaccommodaties en woningen, passen binnen het kwaliteitsniveau III.
  • Gebouwen zoals noodlokalen en loodsen passen binnen het kwaliteitsniveau IV
  • Gebouwen die aangekocht zijn voor amovatie of soortgelijke op te heffen gebouwen passen binnen het kwaliteitsniveau V

Actuele onderhoudstoestand:
Conform besluitvorming in 2015 is de actuele onderhoudstoestand kwaliteitsniveau 3 over periode 2016-2018 (mindere uitstraling, eenvoudige toepassing materialen, redelijk afwerking niveau).
Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel?
Eind 2015 heeft de raad het meerjarenplan onderhoud gebouwen 2016-2025 geaccordeerd. De raad heeft ingestemd met een kwaliteitsniveau 3.
Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar)?
Hierbij wordt verwezen naar de staat van reserves en voorzieningen. Het betreft de onderstaande voorzieningen:

Voorziening groot onderhoud Sportgebouwen

Voorziening groot onderhoud Ambtelijke gebouwen

Voorziening groot onderhoud Parkeergarages

De stand van de voorzieningen wordt op peil gehouden door een jaarlijkse vaste dotatie van de gebruikers (beleidsproducten) die er gehuisvest zijn (vastgesteld door de raad door goedkeuring van het meerjarenplan onderhoud gebouwen). Jaarlijks wordt aan het College gevraagd de uitgaven voor het onderhoud uit de voorziening te mogen bekostigen. Naast deze voorziening wordt jaarlijks levensduur verlengend onderhoud bekostigd uit investeringskredieten. Eind 2015 heeft de raad het meerjarenplan onderhoud gebouwen 2016-2025 geaccordeerd.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten?
Nee. De stand van de voorzieningen sluit aan bij het onderhoudsplan. Met deze middelen kan worden voldaan aan de onderhoudsopgave.

Realisatie 2017:

Hoewel het vereiste onderhoudsniveau gehandhaafd is in 2017 zijn niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd en daardoor niet alle beschikbare middelen aangesproken. Een deel van de werkzaamheden loopt door in 2018. In 2017 zijn de investeringskredieten eveneens niet geheel aangesproken en ingezet. Een deel zal nog worden uitgevoerd en enkele kredieten zullen door fluctuatie (verkoop, sloop of functiewijziging) in de vastgoedportefeuille niet meer nodig zijn.