Programma 02

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2017

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

95

185

236

128%

51

Lasten

9.100

9.117

9.038

99%

79

Saldo baten en lasten

-9.006

-8.933

-8.802

99%

130

Onttrekkingen aan reserves (baten)

Toevoegingen aan reserves (lasten)

Saldo verrekening met reserves

Totaal resultaat programma 02

-9.006

-8.933

-8.802

99%

130

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2017 na wijz.

Rekening 2017

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Programma