Gewaarborgde geldleningen

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving onderdeel

Oorspronkelijke hoofdsom gewaarborgde geldlening

Restantbedrag van de gewaarborgde geldlening aan het begin van dienstjaar 2017

Bedrag van de

Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing

Restantbedrag gewaarborgde geldlening ultimo 2017 (Totaal 2+3-4)

in de loop van

het dienstjaar

te waarbor-

gen / gewaar-

borgde geld-

leningen

1

2

3

4

5

Overige (door de gemeente gesubsidieerde instellingen)

15.255

9.636

2.770

628

11.778

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

OLO (borging direct bij WSW)

386.831

375.989

14.000

28.498

361.491

RPF (vrijwaringsleningen)

36.170

20.797

0

1.280

19.517

Waarborgfonds Eigen Woning (WEW)

PM *

12.304

0

2.284

10.020

TOTAAL GENERAAL

438.256

418.726

16.770

32.690

402.806

Het bedrag van de oorspronkelijke hoofdsom Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) is niet bekend derhalve is ervoor gekozen om hier PM in te vullen.