Inleiding

De strategische doelstelling van dit programma is "het instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving".

In de begroting 2017-2020 hebben wij aangegeven welke concrete inspanningen wij in 2017 zouden leveren om een bijdragen te leveren aan de bovenstaande langere termijn ambities. In dit hoofdstuk kijken we terug op het jaar 2017 en geven we inzicht in verschillende bereikte resultaten en doelstellingen.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 36.501
realisatie
€ 35.424
afwijking
€ 1.077 3.0%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 21.251
realisatie
€ 21.469
afwijking
€ -218 -1.0%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Het instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving.

Tactische doelen
In de begroting 2017 - 2019 zijn onderstaande tactische doelstellingen en ambities opgenomen. Voor het programma "Beheer openbare ruimte" zijn dat:

 • Het beheren en instandhouden van een aantrekkelijke, hele en veilige leefomgeving.
 • Het inwinnen, registreren en beschikbaar stellen van gegevens over de openbare ruimte.
 • Het beheren en instandhouden van het gemeentelijk vastgoed voor een aantrekkelijke woonomgeving.

Beheer Openbare Ruimte
Met betrekking tot de doelen en ambities op strategische en tactische niveau zijn verschillende resultaten bereikt, waaronder:

 1. Basistaken
 • Vanaf 2015 heeft een structurele bezuiniging van ruim € 0,5 miljoen plaats gevonden. Het heeft in 2017 niet geleidt tot calamiteiten omdat wij veel hebben ondervangen door tijdige inspecties, keuzes en ad-hoc werk. Echter laten de inspecties een achteruitgang in kwaliteit zien betreffende de onderhoudstoestand van de wegen en civiele objecten.
 • In 2017 is een lichtelijke daling (5%) te zien van de aantal meldingen t.o.v. 2016. De meldingen zijn een indicator van de beleving en waardering van bewoners die zij geven aan de openbare ruimten. Ook zijn de weersomstandigheden van dat jaar goed te herleiden in de hoeveelheid meldingen per kapitaalgoed. De lichtelijke daling van de meldingen in 2017 heeft te maken met minder verstopte kolken. Er waren namelijk minder piekregenbuien (korte intensieve regenbuien) zichtbaar dan in 2016. Toch zijn de aantal meldingen respectievelijk hoog wanneer je de vergelijking van voorgaande jaren erbij neemt. Dat heeft te maken met het achterstallig onderhoud aan de wegen, verharding, groen en bomen.
 • Het resultaat van de stadspeiling 2017 is gedaald met 0.1 naar 6.1 t.o.v. 2015 (6.2).  De stadspeiling is een indicator van de beleving en waardering van bewoners die zij geven aan de openbare ruimten. De grootste daling, met (meer dan) 0,1 zijn; onderhoud aan perken en plantsoenen, straten, paden en trottoirs, schoonhouden (onkruid, rommel) en afvalinzameling. Op bijna alle fronten is de indicator gedaald. Dit ondanks dat het onderhoud gedaan is volgens vastgesteld beeldkwaliteit.  De daling is te verklaren aan de opeenvolgende taakstellingen en bezuinigingen die op het beheer en onderhoud van de openbare ruimte doorgevoerd zijn.
 • De uitstroom, doorstroom en bereikbaarheid bij calamiteiten in de stad is verbeterd door het  dynamisch verkeersmanagement wat in gebruik is genomen en door verkeersregelinstallaties te verwijderen en/of te vernieuwen. Hiermee leveren we een bijdrage aan de strategische doel van programma 9 Verkeer en bereikbaarheid: ‘het realiseren van een verkeersveilige en bereikbare stad en regio’.
 • Er zijn een aantal onderhouds-)contracten opgesteld en aanbesteed om aan de strategische doel te voldoen van dit programma. Er is nadrukkelijk aandacht geschonken aan efficiëntie, effectiviteit, innovatie, C2C doelstellingen, meldingenbeheer, SROI (Social Return On Investment) en milieueisen. Zo zijn de 4 Maasveren aanbesteed om passanten te vervoeren, de exploitatie van milieustation is ingegaan en het onderhoud aan de bomen is opnieuw aanbesteed. Als tweede van Nederland is het onderhoudscontract van de bomen, gebaseerd op resultaten, waarbij binnen 5 jaar de achterstand is weggenomen. Ook is het onderhoud van het openbaar groen, reiniging kolken en onkruidbeheersing op de verharding als een meerjarig integraal werkpakket aanbesteed in tegenstelling van vorige jaren. Tot slot is eind 2017 de AVOI (Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur) vastgesteld. Deze vervangt de oude overeenkomsten met betrekking tot nuts- en telecomwerkzaamheden (kabels en leidingen) in de openbare ruimte. De AVOI geeft uniformiteit, een eerlijkere verlegregeling en gelijkwaardigheid tussen de verschillende partijen.
 • Overige bereikte punten volgens  zijn conform de begroting. Zie hiervoor paragraaf 2.11.3 Wat hebben we ervoor gedaan.
 1. Planvormingen
 • Het klimaat speelt steeds een grotere rol in de openbare ruimte. We merken dat het steeds harder en intensiever regent. Daarnaast is de stad gemiddeld 5 graden warmer dan het buitengebied. Hieraan is aandacht besteed in het oppakken van integrale kleine lokale projecten vanuit de aanpak ‘groen voor grijs’, waarbij verharding doelgericht wordt vervangen door openbaar groen.
 • Na jaren van voorbereiding is begin 2017 de Deregulering van de kapverordening vastgesteld en in werking getreden. De evaluatie is in voorbereiding.
 • Al jaren ontwikkelt er een ziekte onder de kastanjebomen wat deze bomen onbetrouwbaar maakt. Er is een vervangingsplan voor zieke kastanjebomen in uitvoering gebracht om de veiligheid te borgen.
 • Het grootschalige ‘vervangingsprogramma openbare verlichting’ is technisch opgeleverd. Waarbij 17.000 armaturen vervangen/ omgebouwd zijn en 1.800 lichtmasten zijn vervangen. Dit levert energiebesparing op van 31 %.
 • Voor het onderhouden van civiele elementen en wegen is een meerjarenplanning en vastgesteld. Dit om efficiëntie,  duurzaamheid, innovatie, structuur en vermindering van de achterstallige onderhoud te behalen. Zodat op een veilige manier van het wegennet gebruikte kan worden.
 • In 2017 is in samenwerking met o.a. de brandweer een plan opgesteld voor structureel onderhoud blusvoorzieningen waardoor meerjarig budget is toegekend. Het onderhoud aan de blusvoorzieningen was namelijk al jaren minimaal en de veiligheid kon niet worden gegarandeerd. Hiermee worden ook overschrijdingen en ad-hoc werkzaamheden weggenomen.
 • Is de subsidie ‘stimuleringsregeling afkoppelen hemelwater’ van kracht. De evaluatie is in voorbereiding.
 • De proef ‘omgekeerd inzamelen’ is voor de tweede jaar ingegaan. Ten behoeve van het terugdringen van de hoeveelheid restafval per inwoner, voor een optimale scheiding van papier, metaal, drinkpakken en restafval. Er is vooral aandacht geschonken aan het optimaliseren van de beoogde scheiding. Het uiteindelijke resultaat sluit aan bij de C2C doelstellingen.
 1. Buurt- en wijkgericht werken
 • In 2017 is een start gemaakt met de uitvoering van projecten (groot en klein) voortkomend uit buurt- en wijkgericht werken. Wat betekent dat de wensen van groepen burgers die mee willen denken in oplossingen gezamenlijk worden uitgewerkt tot projecten. Deze manier van werken draagt bij aan het woongenot van onze inwoners waar dan ook wederkerigheid van bewoners tegenover staat.
 • Als vervolgstap in het Stadsdeelontwikkelingsplan Blerick hebben de gemeente en de woningcorporaties Antares en Woonwenz in 2016 een aanpakdocument ondertekend. Dit Stadsdeelontwikkelingsplan Blerick is in 2017 op uitvoeringsniveau uitgerold middels twee pilots;
 1. in het complex Meidoornstraat zijn samen met bewoners naar de openbare ruimte gekeken;
 2. de renovatie Molenbossen wordt de openbare ruimte integraal aangepakt in samenwerking met de bewoners en de woningcorporatie. Dit vanuit duurzaamheidsprincipes (toepassing C2C ambitieweb).

Beheer Vastgoed

 • 3 panden (1 woning, 2 bedrijfspanden) verkocht
 • 15 Groen- en reststroken verkocht
 • 1 woningbouwkavel verkocht
 • 6 bedrijfskavels verkocht
 • 6 agrarische kavels verkocht
 • 2 panden aangekocht
 • Extra baten op huren en pachten

Geo Informatie Voorziening

Alle basisinformatie van Venlo met een ruimtelijke component (locatie
gebonden) die wettelijk verplicht zijn en/of die onze klanten nodig hebben
voor het uitvoeren van hun taken worden actueel en volledig gehouden en vervolgens beschikbaar gesteld.
We kennen de volgende basisinformatie:

 • Basisregistraties; Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), Waarde Onroerende Zaken (WOZ), Basisregistratie Ondergrond (BRO), Basisregistratie Topografie (BRT) en Basisregistratie Kadaster (BRK).
 • Kernregistraties; Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION), Wet Kenbaarheid Publieksrechtelijke Beperkingen, Naamgeving openbare ruimte, Bedrijfsnummering, Cyclorama's, Luchtfoto's, Obliekfoto's, Revisie Beheer Openbare Ruimte, Algemene Hoogtekaart Nederland (AHN), Hoogtebouten Venlo, Bluswatervoorzieningen, Strooiroutes en Elektronische Vaarwegen
 • Specifieke registraties (o.a. voor projecten, vastgoed en bouwen)

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

Rapportcijfer beleving / waardering kwaliteit openbare ruimte

6,10

6,30

6,30

6,30

6,30

Tweejaarlijks rapportcijfer uit stadspeiling over beleving en waardering kwaliteit. Vanwege taakstellingen en bezuinigingen van de afgelopen jaren op het product Beheer Openbare Ruimte wordt de komende jaren een lagere beleving / waardering verwacht.

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

Score gemeente Venlo in jaarlijkse benchmark gemeentelijk vastgoed (verschillen met andere deelnemers vormen indicatie)

4,00

4,00

4,00

4,00

Betreft een waarde ter uitdrukking van het verschil in score met andere deelnemende gemeentes. De gemeente Venlo heeft een score van 4 van de 5 te behalen sterren. Score 2016 betreft raming omdat actuele score nog niet beschikbaar is.

Doelen & Prestaties

Beheer Openbare Ruimte

 • We anticiperen op wettelijke veranderingen, maatschappelijke behoeftes en op technologische ontwikkelingen, waardoor we onze taken en werkzaamheden tijdig (bij) kunnen sturen, om efficiënt en effectief resultaten en doelstellingen te realiseren.
 • De openbare ruimte hebben we schoon, heel en veilig gehouden door beheer en onderhoud. Ook hebben we regie gehouden op de totale openbare ruimte, waaronder de kabels en leidingen en het milieustation.
 • De teams Beheer Openbare Ruimte en Service Openbare Ruimte monitoren (zoals inventariseren en inspecteren) dagelijks de ontwikkelingen en veranderingen in de openbare ruimte. De medewerkers van de gemeente zijn belangrijke ogen en oren om deze ontwikkelingen en veranderingen waar te nemen. Zij hebben structureel contact te hebben met inwoners, bedrijven, bestuur, andere overheden en collega’s en komen zo dichter bij de bewoners wat begrip over en weer geeft. Ook geeft het ons een betere gebiedskennis die meegenomen wordt in de uitvoeringsplannen.
 • Deze integrale aanpak vindt plaats vanuit eigenaarschap, verantwoordelijkheid en vakmanschap. Hiermee streven we stap voor stap naar een hoger rapportcijfer (stadspeiling) voor de beleving / waardering van de kwaliteit van de openbare ruimte en stimuleren we zelfwerkzaamheid bij inwoners.
 • Ook in 2017 is door vele medewerkers adequaat invulling gegeven aan verschillende bereikbaarheidsdiensten, in het kader van calamiteiten in de openbare ruimte, weekendreiniging, gladheidsbestrijding en hoogwatermaatregelen.
 • We hebben een bijdrage geleverd aan het realiseren van beleidsprogramma’s, zoals de ‘nota Groen en Water’, waarbij 3 door de Raad gekozen uitgangspunten met behulp van interne samenwerking worden uitgewerkt.
 • Vanuit de exploitatie GRP hebben we uitvoering gegeven aan de aan de gemeentelijke afval- hemel en grondwatertaken volgens de doelstellingen in het GRP. Door de uitvoering van watertaken is het systeem naar de toekomst toe verbeterd, mede daardoor is op enkele locaties is de kans op wateroverlast verkleind en zijn emissies naar oppervlaktewater verlaagd. Daarnaast is er aangehaakt is op klimaatadaptatie volgens beleidsnota Groen en Water.
 • We hebben een grote inventarisatie gedaan naar de huidige staat van de gemeentelijke bewegwijzering. Dit om meer zicht te hebben wat we hebben en de infrastructuur veilig te houden.
 • Wij hebben projecten gerealiseerd in co-productie, participatie en zelfwerkzaamheid. Zo hebben we in het kader van buurt en wijkgericht werken een betere afstemming bereikt tussen intern betrokkenen, waardoor de wensen van burgers beter worden gekanaliseerd en makkelijker te vormen zijn tot projecten waarbij burgers en gemeenten samenwerken. Naast buurt- en wijkgericht werken hebben we ook onze eigen vervangingsbehoefte wat voortkomt uit inventarisaties of uit meldingen van bewoners. Vooral op het gebied van het openbaar groen, verkeerszaken en afvalinzameling zijn er tal locaties opgepakt samen met inwoners en zo invulling gegeven aan onderhoud, vervanging en renovatie.

Beheer Vastgoed

 • Conform besluitvorming conditieniveau 3 (redelijk) op onderhoud gebouwen uitgevoerd
 • Diverse woningen, bedrijfspanden en kavels aangeboden aan de markt.
 • Actieve reclame campagne voor verkoop vastgoed.
 • Professionaliseren makelaarsrol.
 • Actief leegstandsbeheer op vastgoed
 • Actualiseren systemen en processen vastgoedbeheer en administratie.
 • Beheer diverse contracten inzake reclame uitingen op abri’s en panelen
 • Actief beheer van vastgoed (ook op grond)
 • Deelname benchmark gemeentelijk vastgoed
 • Intensieve begeleiding vastgoedontwikkeling (toezicht en directievoering)
 • Uitvoering geven aan de Uitkoopregeling woningen onder hoogspanningslijnen

Geo Informatie Voorziening

 • Het op orde brengen en houden van alle basis- en kernregistraties wordt constant gemonitord en daar waar noodzakelijk bijgestuurd.
 • Het beschikbaar stellen van registraties via de NedBrowser (t.b.v. meervoudig gebruik en 24/7 beschikbaar voor onze klanten) wordt constant verder uitgebreid.
 • In 2017 zijn de bestaande beheerregistraties van de Openbare Ruimte (wegen, groen en civiele kunstwerken ondergebracht in 1 integraal beheersysteem Revisie Beheer.
 • De regionale samenwerking tussen Venlo, Horst en Venray (gegevenshuis) is geïntensiveerd. Op uitvoeringsniveau is daar waar het mogelijk was de samenwerking gezocht en gezamenlijk opgetrokken. In december 2017 is in het kader van het gegevenshuis het programmaplan vastgesteld om verdere concrete stappen te kunnen gaan zetten in regionale samenwerking, met als doel een gezamenlijk beheer van de basis- en kernregistraties van de Openbare Ruimte.

Financiën

Programma 11: Beheer openbare ruimte

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

21.251

21.469

101%

218

Lasten

36.501

35.424

97%

1.077

Saldo baten en lasten

-15.250

-13.955

92%

1.295

Onttrekkingen aan reserves (baten)

1.554

1.218

78%

-336

Toevoegingen aan reserves (lasten)

175

-175

Saldo verrekening met reserves

1.554

1.044

67%

-510

Totaal resultaat programma 11

-13.696

-12.911

94%

784

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in hoofdstuk 4.1.11.