Programma 06

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2017

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

4.372

4.670

5.695

122%

1.024

Lasten

7.938

8.814

11.115

126%

-2.302

Saldo baten en lasten

-3.567

-4.143

-5.421

131%

-1.277

Onttrekkingen aan reserves (baten)

22

22

100%

Toevoegingen aan reserves (lasten)

5

-5

Saldo verrekening met reserves

22

16

76%

-5

Totaal resultaat programma 06

-3.567

-4.122

-5.404

131%

-1.282

Toelichting afwijkingen saldo baten en lasten

  • Kennisinfrastructuur  (€ 112.000)

Er was in 2017 sprake van onderuitputting van budget als gevolg van het feit dat ontwikkelingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt nooit parallel lopen aan onze jaarcyclus. In 2018 zal een voorstel worden gedaan om de in 2017 niet benutte financiële middelen in een bestemmingsreserve te storten om vervolgens van hieruit nieuwe ontwikkelingen te kunnen financieren.

  • Bevorderen agrofood, logistiek en maakindustrie (€ 0)

Per saldo is de balans conform begroting, maar hierbij wordt aangetekend dat het budget voor innovatiebevordering met € 128.000,- is overschreden. Dit komt doordat de provinciale bijdrage aan de vervlechting Noord-Westhoek ad. € 2 miljoen pas in 2018 zal worden ontvangen. Hierdoor bleven de rente- en afschrijvingslasten van o.a. het krediet Proces- en Capaciteitsmiddelen Campus in 2017 op dit collegeproduct drukken.

  • Bevorderen toerisme ( € 95.000)

De lasten waren lager dan begroot doordat zowel bij de uitvoering van de regionale toeristische promotie en marketing, als bij de uitvoering van het Toeristische actieprogramma en de investeringen in toeristische speerpuntgebieden in beperkte mate sprake was van onderuitputting.

  • Ontwikkelen bedrijventerreinen  (€ -1.489.000)

Zowel de baten als lasten waren in 2017 nadeliger dan begroot.
De positieve resultaten van het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo in 2017 kunnen pas worden ingerekend aan het einde van de looptijd van de grondexploitaties.
De negatieve resultaten van de concept-jaarrekeningen van de Campus Vastgoed Greenport Venlo C.V. en BV Campus Vastgoed Greenport Venlo vergen een afwaardering van in totaal € 1.124.000. Het negatieve resultaat van de CV is het gevolg van een afwaardering van de Innovatoren en het negatieve resultaat van de BV is mede het gevolg van de afwaardering van de onrendabele investering in de Villa Flora om de exporuimte geschikt te maken voor onderzoeksfaciliteiten.
Omdat de dividend uitkering van de Campus Greenport Venlo en het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo B.V. 2017 pas als resultaat terug komt in de jaarrekening 2018 van de gemeente is er een eenmalig negatief resultaat van € 377.000 in de jaarrekening 2017.
De afrekening voortvloeiende uit de vervlechting van de aandeelhouderswaarde van de 2 Bv's (Ontwikkelbedrijf en Campus) levert een eenmalig positief resultaat op van € 50.000.
De nabetaling van BIZ-gelden over vorige belastingjaren leidt nog tot een nadeel van € 49.000.
De overige diverse verschillen leiden tot een voordeel van € 11.000.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2017 na wijz.

Rekening 2017

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Algemene Grondreserve

5

-5

-5

-5

Res.Regionaal werkbedrijf

22

22

22

22

Programma 06

22

22

22

5

16

-5

-5

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.