Centrale toelichting kapitaallasten

In deze jaarrekening laat het onderdeel kapitaallasten en aan kapitaallasten gerelateerde onderdelen een nadeel zien van € 255.000 ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Toelichting:

  • Rente en afschrijving            €     27.000 voordeel
  • Rente balansposten en grondexploitaties      €     282.000 nadeel
  • Minder dekking rentelasten         €      513.000 nadeel
  • Minder kapitaallasten (rente)         €      513.000 voordeel

€ 255.000 nadeel

Rente en afschrijving
Ten opzichte van de raming is er een incidenteel voordeel van € 27.000 op rente en afschrijving gerealiseerd.
Rente balansposten en grondexploitaties
Er is een incidenteel nadeel van € 282.000 als gevolg van minder aan de balans en grondexploitaties toe te rekenen rente. Doordat deze rente niet kan worden geactiveerd leidt dit tot een incidenteel nadelig effect in de jaarrekening. Dit wordt veroorzaakt doordat er in 2017 minder is geïnvesteerd dan gepland en de raming van aan de grondexploitaties toe te rekenen rente te hoog was.

Minder dekking rentelasten

Als gevolg van lagere investeringsuitgaven in 2017 is er € 513.000 minder rente doorbelast. Dit leidt tot een lagere dekking van rentelasten op het taakveld Treasury. Dit heeft een budgettair neutraal effect, omdat de lagere doorbelasting tegelijkertijd leidt tot lagere kapitaallasten op de programma's.

Minder kapitaallasten (rente)

Als gevolg van lagere investeringsuitgaven in 2017 is er € 513.000 minder rente toegerekend aan de programma's. Dit leidt tot lagere kapitaallasten op de programma's. Concernbreed heeft dit een budgettair neutraal effect, omdat de lagere kapitaallasten tegelijkertijd een lagere dekking van rentelasten op het taakveld Treasury tot gevolg hebben.