Overzicht belastingen en heffingen

Lokale heffingen zijn opgedeeld in twee soorten: 1. (algemene) belastingen en 2. rechten en leges (retributies).

 1. Gemeenten zijn beperkt in de soorten (algemene) belastingen die ze mogen heffen. Deze zijn limitatief opgesomd in de wet. Deze belastingen worden ook wel ‘Ongebonden belastingen’ genoemd. De  gemeente is vrij in de besteding van de opbrengsten van deze belastingen.
 2. Daarnaast heft de gemeente rechten en leges voor individuele dienstverlening aan de burgers.  De wet geeft voor de mogelijke rechten en leges geen limitatieve opsomming. De rechten en leges worden ook wel ‘Gebonden belastingen’ genoemd. De tarieven dienen zodanig vastgesteld te worden dat de geraamde opbrengsten de geraamde kosten voor het verlenen van de diensten niet overschrijden, de opbrengst dient alleen ter bestrijding van de kosten die de gemeente voor de desbetreffende dienstverlening maakt.

De gemeentelijke belastingen en retributies die in 2017 zijn geheven zijn:

Ongebonden belastingen

€ mln.

Gebonden belastingen

€ mln.

Onroerende- ZaakBelastingen

33,5

Afvalstoffenheffing

7,4

Hondenbelasting

0,9

Rioolheffing

9,1

Parkeerbelastingen

6,3

Leges

6,1

Toeristenbelasting

1,8

Lijkbezorgingrechten

0,3

Reclamebelasting

0,2

Haven- en opslaggelden

0,3

Marktgelden

0,2

Bedrijven InvesteringsZones

0,4

Totaal

42,7

23,8

Beknopte samenvatting van afwijkingen
In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de realisatie van de belastingopbrengsten ten opzichte van de geraamde opbrengsten in de begroting 2017 én van afwijkingen van opbrengsten in de voorgaande jaren. Samenvattend zijn de meest opvallende afwijkingen:

 • Onroerende zaakbelasting € 356.000
  Het nadelige resultaat OZB heeft een structureel effect van € 150.000, incidenteel € 206.000 en wordt grotendeels veroorzaakt door de zgn. Woondelenvrijstelling en aanpassing van de WOZ-waarden van enkele grote WOZ-objecten.
 • Opbrengsten afvalstoffenheffing 2013-2016 € 124.000.
  Over de periode 2013-2016 werd oorspronkelijk uitgegaan van een lagere opbrengst gebaseerd op destijds opgestelde prognoses. Het positieve resultaat is het gevolg van een efficiënte inning en extra areaaluitbreiding.
 • Opbrengsten Rioolheffing 2012-2015 € 481.000.
  Over de periode 2012-2016werd oorspronkelijk uitgegaan van een lagere opbrengst gebaseerd op destijds opgestelde prognoses. Het positieve resultaat is het gevolg van een efficiënte inning en een hoger waterverbruik van grootverbruikers.
 • Opbrengsten toeristenbelasting 2013-2017 € 475.000

Bij de definitieve afrekening tot en met het jaar 2016 blijkt dat het aantal gerealiseerde overnachtingen hoger is dan het geprognosticeerde aantal, dit voornamelijk als gevolg van een algemene verbetering van het economische klimaat en daarnaast een beperkte groei van de capaciteit (areaaluitbreiding) in de lokale toeristensector. Van het totale voordeel ad € 475.000 is een meeropbrengst van € 130.000 als structureel aan te merken.