Inleiding

De strategische doelstelling van dit programma is “het bevorderen van de regionale economie”.

In de begroting 2017-2020 hebben wij aangegeven welke concrete inspanningen wij in 2017 zouden leveren om een bijdrage te leveren aan de bovenstaande langere termijn-ambities. In dit hoofdstuk kijken we terug op 2017. We gaan in op de resultaten die wij in 2017 hebben bereikt en de inspanningen die wij daarvoor hebben geleverd. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de tussentijdse begrotingswijzigingen op de resultaten en inspanningen.

Begroot vs Realisatie
Lasten

begroot
€ 8.814
realisatie
€ 11.115
afwijking
€ -2.302 -20.7%

Begroot vs Realisatie
Baten

begroot
€ 4.670
realisatie
€ 5.695
afwijking
€ -1.024 -18.0%

Programmadoelstelling

Strategische doelen
Het bevorderen van de regionale economie

Tactische doelen

 • Het versterken van de regionale kennisinfrastructuur op MBO- en HBO/WO-niveau
 • Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van agrofood, logistiek en maakindustrie
 • Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van toerisme
 • Het versterken van de regionale economie door het stimuleren van bedrijvigheid

In 2017 heeft de gemeente Venlo vanuit verschillende rollen een actieve bijdrage geleverd aan de volgende resultaten:

Het versterken van de regionale kennisinfrastructuur op MBO- en HBO/WO niveau

 1. Binnen het WO zijn geen nieuwe opleidingen aangeboden. Wel is het aantal studenten toegenomen en werd de University College Venlo uitgeroepen tot de beste University van Nederland.
 2. Het aantal HBO opleidingen (speerpuntsectoren) is gelijk gebleven, maar totaal aantal HBO studenten nam toe.  De opleiding Mechatronica van de Fontys Hogescholen is uitgeroepen tot de beste van Nederland.
 3. Er is in 2017 gestart met onderzoek naar kansen realisatie CIV Maakindustrie.  Daarnaast is  het CIV Gebouwde omgeving onder leiding van Gilde Opleidingen uitgewerkt, toegekend in kader van de RIF regeling  en inmiddels gestart.
 4. Mede naar aanleiding van een motie van de gemeenteraad , is gestart met het faciliteren van de inspanningen voor het oprichten van een C2C /Circulaire economie faculteit in Venlo die de Hochshule Niederrhein levert.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de productenrealisatie collegeproduct 6.1 'Versterken regionale kennisinfrastructuur'.

Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van agrofood, logistiek en maakindustrie

 1. De Economic Development Board Noord-Limburg (EDB) is in 2017 gestart met het opstellen van een regionale economische agenda met als centraal thema  “Circular & Beyond”.
 2. De campusontwikkeling is in een stroomversnelling terecht gekomen met de aanstelling van de CEO Brightland Campus Greenport Venlo BV  en de realisatie van een aantal concrete initiatieven en investeringen,  waaronder Circulair Design Center (Villa Flora), Biotreatment Center (Waterpaviljoen Greenpark), onderzoeksfaciliteit ‘de Cooker’ (Villa Flora),  en de  oprichting van een fonds van 17 miljoen euro voor innovatieve ondernemers..
 3. Het project Starters in Venlo is opgericht en het project Venlo Regionomics heeft enkele innovatieve duurzame businesscases opgeleverd.
 4. Regio Venlo werd in 2017 weliswaar niet herkozen als de logistieke hotspot nummer één van Nederland, maar wel onderscheiden als de meest begeerde Europese logistieke vestigingsplaats.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de productenrealisatie collegeproduct 6.2 'Bevorderen agrofood, logistiek en maakindustrie'.
Het bevorderen van de regionale economie op het gebied van toerisme

 1. Het stimuleren en faciliteren van (ondernemers) initiatieven in de toeristische speerpuntgebieden Arcen, stedelijk centrum en Steyl (in kader van het Toeristisch Recreatief Actieprogramma) heeft weer een aantal concrete (impuls)projecten opgeleverd.
  Binnen de regionale samenwerking op het terrein van de vrijetijdseconomie is een belangrijk resultaat geboekt, namelijk de vaststelling van het Regionaal Actieprogramma Vrijetijdseconomie.
 2. In 2017 heeft intensief overleg plaatsgevonden over de invulling van de regionale toeristische promotie en marketing door de stichting Leisure Port. Dit heeft geleid tot een bijgesteld jaarplan 2017, dat door Leisure Port is uitgevoerd. Uiteindelijk is geen overeenstemming verkregen over voortzetting van deze promotie- en marketingtaak door de stichting Leisure Port in 2018, waarmee deze stichting dus formeel haar activiteiten per 31.12.2017 heeft beëindigd.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de productenrealisatie collegeproduct 6.3 'Bevorderen van toerisme'.

Het versterken van de regionale economie door het stimuleren van bedrijvigheid op werklocaties

 1. In 2017 zijn de regionale visies bedrijventerreinen en kantoren (POL-uitwerkingen) door alle regiogemeenten vastgesteld.
 2. De uitgifte van bedrijventerreinen en bouw van (met name logistiek) bedrijfsvastgoed verliep, met name op TPN,  evenals voorgaande jaren zeer voorspoedig.
 3. Enkele successen op het gebied van promotie en marketing  die noemenswaardig zijn, zijn het driedaagse C2C-congres, de 3PL Summit (Eft) dat voor de derde maal in Venlo plaatsvond, de  deelname aan de Limburg Stand op Transport Logistic München en de Nederlandse Distributiedag die in Venray werd georganiseerd.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de productenrealisatie collegeproduct 6.4 'Ontwikkelen bedrijventerreinen'.

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

Werkgelegenheid (abs)

57.890,00

58.580,00

58.850,00

59.450,00

60.050,00

Betreft het aantal arbeidskrachten die beroepsmatig minimaal 12 uur per week betaalde activiteiten verrichten (Bron: Gemeente Venlo in Cijfers). Als gevolg van een sterke productiviteitsvergroting in met name de industrie en logistiek (zowel landelijk als in de regio Venlo) in combinatie met de naweeën van de economische crisis is het aantal arbeidsplaatsen ondanks acquisitie en uitgifte bedrijventerreinen licht gedaald. Cijfers voor 2017 zijn nog niet beschikbaar.

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

Economische prestatie (rapportcijfer)

7,25

7,25

7,25

7,25

In 2017 heeft Bureau Louter haar berekeningsmethodiek volledig vernieuwd waardoor de cijfers voor 2015 en 2016 niet meer vergelijkbaar zijn met die van de voorgaande jaren (Bron: Bureau Louter). Het rapportcijfer voor 2017 ontbreekt nog.

Indicator

JR 2016

JR 2017

2017

2018

2019

2020

Aantal door C2C geïnspireerde ruimtelijke-fysieke projecten in het economisch domein

5,00

4,00

5,00

5,00

5,00

5,00

Aantal door de gemeente Venlo geregistreerde projecten en activiteiten die bijdragen aan de regionale economie. Het betreft oplevering van C2C gebouwen (nieuwbouw of verbouw) en oprichting of nieuwvestiging van C2C bedrijven of instellingen. Bron: gemeente Venlo (geen databank, maar inventarisatie van beleidsmedewerker C2C). De ambitie is het op peil houden van het aantal projecten en activiteiten en dat is in 2016 gelukt.

Doelen & Prestaties

Evenals voorgaande jaren hebben we in onze regio zeer intensief samengewerkt met andere overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen om onze gemeentelijke en regionale ambities te realiseren, mede vanuit de gedachte "Alleen ga je sneller, samen kom je verder".

Als centrumgemeente hebben we daar waar mogelijk en nodig de regierol naar ons toegetrokken. Bijvoorbeeld bij de in 2017 vastgestelde economische regionale visies Bedrijventerreinen en Kantoren.. Dat geldt ook voor de regionale thema's en speerpunten. Bijvoorbeeld 'Kennisinfrastructuur', 'Maakindustrie' en 'Logistiek'. Maar daarnaast vervulden we veelal een faciliterende rol, zoals bij de opstelling en uitvoering van sectorale programma’s.

Ook op lokaal niveau hebben we in 2017 inspanningen geleverd. Soms faciliterend, bijvoorbeeld bij de verdere doorontwikkeling van de kennisinfrastructuur en ondersteuning van projecten uit het toeristische actieprogramma, en soms als regisseur, zoals bij de uitvoering van de jaarschijf 2017 van het acquisitieplan 2015-2017.
Daarnaast kan worden gemeld dat we in 2017 ons ook op nationaal niveau hebben ingezet. We zijn nauw betrokken geweest bij het opstellen van de City Deals 'Circulaire Stad' en 'Voedsel op de stedelijke agenda'.

'And last but not least' hebben we ons samen met een groot aantal publieke en private partners volop ingespannen in kader van het C2C jaar. Hierbij wordt aangetekend dat de activiteiten ruim binnen het budget is gebleven.

Financiën

Programma 06: Economie en Toerisme

bedragen x €1.000

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

4.670

5.695

122%

1.024

Lasten

8.814

11.115

126%

-2.302

Saldo baten en lasten

-4.143

-5.421

131%

-1.277

Onttrekkingen aan reserves (baten)

22

22

100%

Toevoegingen aan reserves (lasten)

5

-5

Saldo verrekening met reserves

22

16

76%

-5

Totaal resultaat programma 06

-4.122

-5.404

131%

-1.282

Een nadere toelichting op bovenstaande tabel is opgenomen in hoofdstuk 4.1.6.