Wegen (inclusief Civiele Kunstwerken)

Het wegennet en de civiele objecten zijn onderdeel van programma 11 Beheer openbare ruimte en product Beheer en onderhoud openbare ruimte.

Het beheerareaal wegen omvat hoofdwegen, wegen in wijken, fiets- en voetpaden, wegen buiten de bebouwde kom en onverharde wegen. Daarnaast valt het wegareaal te verdelen in verhardingssoort. In onderstaande tabel staat het areaal zoals dit in 2017 aangehouden is voor het wegbeheer en -onderhoud. Ten opzichte van 2016 is er ca. 104.000 m2 verharding bijgekomen.

areaal wegen 2017 [m2]

Totalen

Asfalt

3.413.137

Elementen

2.867.456

Onverhard

447.194

Onbekend

12.277

Beton

8.610

Totalen

6.748.674

Het beheerareaal civiele objecten omvat onder meer bruggen, tunnels, duikers, keermuren en kademuren. Er zijn circa 800 objecten, waarvan nog een deel geïnventariseerd/geïnspecteerd moet worden.

Vastgesteld kwaliteitsniveau:
De gehanteerde kwaliteit van het wegareaal wordt objectief gemeten aan de hand van de landelijk veel gehanteerde wegbeheersystematiek van het CROW.

Actuele onderhoudstoestand:
De weginspectie uit 2017 laat zien dat er, als gevolg van enkele strenge winters, bezuinigingen en taakstellingen uit voorgaande jaren, een duidelijke achteruitgang in de kwaliteit van het wegareaal heeft plaats gevonden. De onderhoudstoestand beantwoord niet meer aan het minimumniveau zoals in het meerjarenplan aangehouden. Dit valt af te leiden uit de financiële consequenties van de achteruitgang (toenemende onderhoudsbehoefte). Daarom is gewerkt aan een nieuw ‘Meerjaren Onderhoudsplan Wegen’.
In de laatste stadspeiling, van eind 2017, geven de inwoners het rapportcijfer 5,4 voor het onderhoud van straten, paden en trottoirs. Het is gedaald met 0.1 t.o.v. de stadspeiling 2015. Dit cijfer ondersteunt het beeld van de actuele (technische) onderhoudstoestand.
De inventarisatie en inspecties geven voor het grootste deel van de civiele objecten de actuele onderhoudsbehoefte. Hierbij wordt de landelijke norm NEN 2767 gehanteerd. Deze behoefte is vertaald in benodigd onderhoudsbudget om een start te maken met het borgen van een veilige onderhoudstoestand van de civiele objecten.

Zijn de onderhouds- en beheersplannen actueel:
Aan de hand van de uitgangspunten uit het ‘Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen’ wordt jaarlijks een onderhoudsprogramma opgesteld. De inventarisatie en inspectie van een groot aantal civiele objecten is in 2017 afgerond.
In 2017 is gewerkt aan een ‘Meerjaren Onderhoudsplan Wegen en Civiele objecten’ overeenkomstig het beleidskader 'reserves en voorzieningen'. Dit om de technische onderhoudsbehoefte inzichtelijk te maken voor de komende jaren, overschrijdingen en ad-hoc werk te minimaliseren. Ook is dit plan een actualisatie van de ‘Meerjarenplan voorziening Groot Onderhoud Wegen’.

Wat zijn de benodigde onderhoudsbudgetten (beïnvloedbaar):
De prognose voor onderhoud wegen liet een nadeel zien van € 0,7 miljoen op de lasten en dat er 0,8 miljoen aangevraagd werd om de achterstallig onderhoud weg te nemen. Tijdens de begrotingsbehandeling van november 2017 is besloten om in te stemmen met het toekennen van € 1.1 miljoen in de vorm van twee claims t.b.v. ‘Groot Onderhoud Wegen 2018-2027’ en ‘Onderhoud Civiele Objecten 2018-2027’. Deze claims zijn uitgewerkt in meerjaren onderhoudsplannen overeenkomstig het beleidskader ‘reserves en voorzieningen’. De meerjaren onderhoudsplannen zijn in 2017 nog niet ter vaststelling voorgelegd. In deze meerjaren onderhoudsplannen zijn de benodigde onderhoudsbudgetten opgenomen.

Zijn er knelpunten betreffende de beschikbare onderhoudsbudgetten:
In de afgelopen jaren was er regelmatig onvoldoende onderhoudsbudget beschikbaar, waardoor het vastgestelde kwaliteitsniveau niet meer gehandhaafd kon worden. Met het huidige beschikbare onderhoudsbudget kan een inhaalslag gemaakt worden waardoor de (minimale) kwaliteitsniveau’s behaald kunnen worden.
Realisatie 2017:
In 2017 zijn (aanvullende) inventarisaties en inspecties uitgevoerd van de beheerarealen wegen en civiele objecten. Op basis van de resultaten zijn de ‘Meerjaren Onderhoudsplannen Wegen’ en Civiele objecten’ opgesteld. Er is gewerkt aan een voorstel ‘Meerjaren Onderhoudsplan Wegen’ en ‘Meerjaren Onderhoudsplan Civiele objecten’ om het kwaliteitsniveau voor wegen vast te stellen op het minimale kwaliteitsniveau C (sober) en het kwaliteitsniveau van de civiele objecten vast te stellen op het instandhoudingsniveau met als enige uitzondering de tunnel onder het Koninginneplein in Venlo waarvoor wordt voorgesteld het welstandsniveau vast te stellen. Dit voorstel was in 2017 nog niet gereed. Dit plan bevat tevens een actualisatie van de voorziening ‘Groot Onderhoud Wegen’ (RV 2012-97).
In 2017 is regulier onderhoud uitgevoerd aan de wegen op basis van beschikbaar budget. Het incidentele budget voor civiele objecten is uitsluitend benut voor het verhelpen van urgente veiligheidsrisico's.
Naast het uitvoeren van het regulier onderhoud is in 2017 nadrukkelijk een groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en zelfwerkzaamheid van de inwoners. Ook wordt in toenemende mate actief en integraal samenspraak en samenwerking gezocht met de gebruikers van de openbare ruimte.