Overzicht incidentele baten en lasten per programma en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Onderstaand overzicht geeft de belangrijkste incidentele posten in de begroting weer. Rekening houdend met het negatieve jaarrekeningresultaat 2017 zijn de incidentele lasten lager dan de incidentele baten. Dat betekent dat er sprake is van een incidenteel overschot, maar een fors structureel tekort. De structurele lasten worden niet gedekt door structurele baten en er is dus géén sprake van een “materieel” evenwicht.

Bedragen x € 1.000

Programma

Realisatie 2017

Baten

02 Openbare orde en Veiligheid

129

03 Participatie & werkgelegenheid

640

04 Zorg en Welzijn

371

05 Onderwijs en Jeugd

86

08 Ontwikkeling Centrumstad

21

10 Wonen en Leefomgeving

1.287

11 Beheer openbare ruimte

195

12 Algemene middelen

5.322

Totaal Baten

8.051

Onttrekking reserves

03 Participatie & werkgelegenheid

135

04 Zorg en Welzijn

2.522

06 Economie en Toerisme

22

08 Ontwikkeling Centrumstad

4.736

09 Verkeer en Bereikbaarheid

23

10 Wonen en Leefomgeving

4.892

12 Algemene middelen

2.388

Totaal Onttrekking reserves incidenteel

14.717

Totaal incidentele baten

22.768

Resultaat jaarrekening 2017 t.l.v. eigen vermogen

23.656

Totaal Incidentele baten incl. jaarrekeningresultaat

46.424

Bedragen x € 1.000

Programma

Realisatie 2017

Lasten

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

452

02 Openbare orde en Veiligheid

310

03 Participatie & werkgelegenheid

954

04 Zorg en Welzijn

5.348

05 Onderwijs en Jeugd

281

06 Economie en Toerisme

1.170

07 Sport- en Cultuurbevordering

114

08 Ontwikkeling Centrumstad

4.806

09 Verkeer en Bereikbaarheid

99

10 Wonen en Leefomgeving

2.273

11 Beheer openbare ruimte

-363

12 Algemene middelen

1.081

Totaal Lasten

16.525

Storting reserves

01 Bestuur & Publieke dienstverl.

223

03 Participatie & werkgelegenheid

796

04 Zorg en Welzijn

38

05 Onderwijs en Jeugd

96

06 Economie en Toerisme

5

08 Ontwikkeling Centrumstad

4.736

09 Verkeer en Bereikbaarheid

500

10 Wonen en Leefomgeving

2.198

12 Algemene middelen

831

Totaal Storting reserves incidenteel

9.423

Totaal incidentele lasten

25.948

Totaal saldo incidentele baten en lasten inclusief resultaat 2017

20.476

Structurele reserves

Bedragen x € 1.000

Naam reserve

Realisatie 2017

Toevoeging

Onttrekking

Algemene Grondreserve

1.210

Reserve Bodemkwaliteit

843

518

Reserve Geluidkwaliteit

10

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier

3.953

Reserve Kapitaallasten Stadskantoor

1.303

Reserves Afschrijving activa

583

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

900

Egalisatiereserve Openbare verlichting

175

Totaal structurele baten en lasten

6.180

3.313