Optimalisatie renteresultaten

Rentevisie
De gemeente Venlo baseert haar renteverwachtingen op de (rente)visies zoals deze worden opgesteld door enkele grote banken. Daarnaast wordt de renteontwikkeling gevolgd via landelijke media zoals websites van enkele banken en wekelijkse rentenotitie’s van financiële dienstverleners. Bij besluiten over financieringen worden de actuele verwachtingen met betrekking tot de ontwikkelingen van de rente betrokken.

Financieringspositie

De gemeente streeft ernaar haar financieringspositie zo klein mogelijk te houden, dus niet meer middelen aan te trekken dan noodzakelijk om haar eigen investeringen te financieren en voldoende flexibiliteit in de leningenportefeuille in te bouwen door spreiding van looptijden. In 2017 zijn geen nieuwe langlopende of kortlopende financieringen aangetrokken. Het restantbedrag van de opgenomen langlopende geldleningen bedraagt eind 2017 € 323 miljoen (inclusief deel af te lossen in 2018). Hiervan is een bedrag ad € 12,7 miljoen onder dezelfde voorwaarden verstrekt aan woningcorporaties.