Programma 11

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2017

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

21.120

21.251

21.469

101%

218

Lasten

41.519

36.501

35.424

97%

1.077

Saldo baten en lasten

-20.399

-15.250

-13.955

92%

1.295

Onttrekkingen aan reserves (baten)

4.668

1.554

1.218

78%

-336

Toevoegingen aan reserves (lasten)

175

-175

Saldo verrekening met reserves

4.668

1.554

1.044

67%

-510

Totaal resultaat programma 11

-15.731

-13.696

-12.911

94%

784

  • Op het beheer van de openbare ruimte zijn € 0,2 miljoen meer baten en € 0,8 miljoen minder lasten gerealiseerd

Dit wordt veroorzaakt door verschillende componenten. Denk hierbij aan onder andere een toename van de legesontvangsten, extra baten door éénmalige teruggave energiebelasting en de vertraging in uitvoering van het omgekeerd afvalinzameling.

  • Service openbare ruimte € 0,15 miljoen nadelig

Er zijn € 125.000 minder inkomsten (nieuwe begravingen en verlengingen van grafrechten). Er is € 25.000 meer uitgegeven aan onderhoud begraafplaatsen.

  • Beheer en onderhoud gemeentelijk vastgoed €0,2 miljoen meer baten €0.2 miljoen minder lasten. (conform FinRap)

De inkomsten uit grondverkopen zijn hoger dan begroot. Daar tegenover staat dat inkomsten uit reclame op rotondes niet geheel zijn gerealiseerd. In de prognose van de FinRap 2017 was hier reeds rekening mee gehouden.
Door verkoop van gronden en gronden welke in erfpacht waren uitgegeven zijn eigenaarslasten ook lager uitgevallen. denk hierbij aan rente en belasting. Daarnaast zijn de energielasten in 2017 ook wat lager dan begroot.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2017 na wijz.

Rekening 2017

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Egal.res. Afvalstoffenheffing

1.026

1.026

953

953

-73

-73

Egal.res. Openbare Verlichting

262

262

175

-175

-262

-175

-437

Res. Cum.afschrijving activa

129

129

129

129

Res. Kapitaallasten Stadskant.

137

137

137

137

Programma 11

1.554

1.554

1.218

175

1.044

-336

-175

-510

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.