Programma 05

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2017

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

4.730

4.900

4.706

96%

-194

Lasten

15.901

16.051

15.981

100%

71

Saldo baten en lasten

-11.171

-11.151

-11.275

101%

-123

Onttrekkingen aan reserves (baten)

148

148

148

100%

Toevoegingen aan reserves (lasten)

96

96

100%

Saldo verrekening met reserves

148

52

52

100%

Totaal resultaat programma 05

-11.023

-11.099

-11.223

101%

-123

  • Nadeel  van € 194.000 op de baten

Naast hogere baten van ruim € 131.000 als gevolg van vergoeding onderhoud gebouw van de Islamitische basisschool en een verhoging van de vergoeding van het rijk voor de RMC-functie wordt het nadeel met name veroorzaakt door de afrekening peuteropvang/ onderwijsachterstandenbeleid (Spring). De verlaging van dit subsidie maakt het noodzakelijk dat ook de ontvangen rijksvergoeding wordt verlaagd, omdat die geoormerkt is en dus moet worden besteed aan dit doel of worden teruggestort naar het rijk (nadeel incidenteel € 340.000).

  • Voordeel van € 71.000 op de lasten

Het nadeel in de lasten heeft naast enkele kleine posten met name betrekking op de niet meer voor onderwijs noodzakelijke onderwijsgebouwen, waarvan de lasten maximaal 2 jaar op de onderwijsbegroting drukken en welke niet geraamd waren (€ 90.000) en de vergoeding voor de kosten van OZB aan de schoolbesturen. De raming OZB wijkt circa € 147.000 lager af van de werkelijke kosten. Naast enkele kleine voordelige posten als gevolg van de afname van het leerlingenaantal wordt het voordeel met name veroorzaakt door de afrekening met Spring kinderopvang, waardoor ruim € 340.000 aan subsidie werd terugontvangen.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2017 na wijz.

Rekening 2017

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. Cum.afschrijving activa

148

148

148

148

Reserve Nieuwe Venlonaren

96

-96

96

-96

Programma 05

148

96

52

148

96

52