Vaste Passiva

Eigen vermogen
Het eigen vermogen is verdeeld in algemene reserves (reserves met een bufferfunctie) en bestemmingsreserves.

De bestemmingsreserves worden onderverdeeld in:

  • gebonden bestemmingsreserves
  • reserves met een inkomensfunctie
  • egalisatiereserves

De onttrekkingen van en toevoegingen aan de reserves zijn per reserve opgenomen in bijlage II “Staat van reserves en voorzieningen”. Hierin staan tevens per reserve en voorziening de standen begin en eind 2017 aangegeven.

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde 01-01-2017

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2017

Algemene reserves

Reserves met een bufferfunctie

26.432

4.194

6.023

9.614

14.989

Bestemmingsreserves

Gebonden bestemmingsreserves

14.884

2.545

9.221

8.207

Reserves met een inkomensfunctie

32.340

8.690

1.886

39.144

Egalisatiereserves

4.712

175

953

3.934

Totaal bestemmingsreserves

51.935

11.409

10.174

1.886

51.284

Gerealiseerd resultaat

-9.614

9.614

23.656

-23.656

Totaal

68.753

25.217

39.854

9.614

1.886

42.617

Algemene reserves

Reserves met een bufferfunctie
Per saldo zijn deze reserves afgenomen met € 11,4 miljoen. In de algemene reserve is dit het gevolg van het negatief resultaat over 2016 ad € 9,6 miljoen. Hier tegenover staan enkele dotaties en onttrekkingen voor een totaalbedrag van € 0,3 miljoen. Aan deze mutaties liggen een aantal besluiten (ter versterking van het weerstandsvermogen) ten grondslag die genomen zijn vóór het boekjaar 2017. In de algemene grondreserve vinden mutaties plaats als gevolg van rentetoerekening € 1,2 miljoen en de resultaten op diverse grondexploitaties € 2,7 miljoen.

Bestemmingsreserves
Gebonden bestemmingsreserves

Deze reserves dalen per 31 december 2017 ten opzichte van de beginbalans met ongeveer € 6,7 miljoen. Dit komt voornamelijk door de vrijval van de reserve Huishoudelijke hulp toelage € 2 miljoen. En een herrubricering van de reserve Kazernekwartier vervroegde afschrijving maatschappelijk nut van Bestemmingsreserve naar Reserve met Inkomensfunctie € 4,7 miljoen.

Reserves met een inkomensfunctie
Deze reserves stijgen per 31 december 2017 ten opzichte van de beginbalans met ongeveer € 6,8 miljoen, ter dekking van de afschrijvingen. Dit komt o.a. door de
herrubricering van de reserve Kazernekwartier vervroegde afschrijving maatschappelijk nut van Bestemmingsreserve naar Reserve met Inkomensfunctie € 4,7 miljoen.

Egalisatiereserves
Deze reserves dalen per 31 december 2017 ten opzichte van de beginbalans met ongeveer € 0,7 miljoen. Vanuit de afvalstoffenheffing wordt € 1,0 miljoen onttrokken uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing.

Gerealiseerd resultaat
Het saldo van de baten en lasten over het boekjaar 2017 bedraagt afgerond € 23,7 miljoen negatief.
Voor een analyse van het verschil tussen de oorspronkelijke begroting en de jaarrekeningcijfers wordt verwezen naar het hoofdstuk 4 “Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening en de toelichting”. De inhoudelijke analyse op de programma’s is opgenomen in hoofdstuk 2.

Voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde 01-01-2017

Vrijval

Toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2017

Voorzieningen groot onderhoud

14.114

6.586

5.769

14.931

Voorzieningen middelen van derden

2.604

562

3.166

Voorzieningen overige

15.904

1.028

1.615

4.962

11.529

Totaal

32.622

1.028

8.763

10.731

29.626

Het totaal van de voorzieningen daalt met € 3 miljoen. Deze daling is grotendeels toe te wijzen aan de Voorziening Green Park Venlo en Villa Flora € 4,9 miljoen.

Voor een verdere toelichting op de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar het (digitale) bijlagen boek Reserves en Voorzieningen.

Vaste schulden > 1 jaar

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Per saldo

Per saldo

Boekwaarde

1-1-2017

stijging

daling

31-12-2017

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

323.652

580

323.072

Overige binnenlandse sectoren

434

36

397

Waarborgsommen

78

20

58

Totaal

324.164

637

323.527

Per 1-1-2017 heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden, het aflossingsdeel 2018 was voorheen gepresenteerd onder de overige schulden (kortlopend). Door de stelselwijziging is deze per heden gepresenteerd onder vaste schulden (langlopend)

Per saldo is er sprake van een daling van ¤0,5 miljoen, veroorzaakt door de reguliere aflossingen 2017 groot ¤8,8 miljoen en de stelselwijziging zoals bovengenoemd voor een bedrag van ¤8,3 miljoen die nog onderdeel uitmaakt van het saldo per 1-1-2017.

De totale rentejaarlast voor de vaste schulden groter dan één jaar bedraagt € 12,2 miljoen.

Vlottende passiva
Vlottende schulden < 1 jaar

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Boekwaarde

Per saldo

Per saldo

Boekwaarde

31-12-2016

1-1-2017

stijging

daling

31-12-2017

Overige schulden

64.202

69.788

24.871

44.916

Totaal

64.202

69.788

24.871

44.916

De kortlopende schulden zijn per saldo afgenomen met € 24,9 miljoen. Verantwoordelijk voor de afname zijn o.a.:

  • een afname van te betalen facturen WMO (incl. Beschermd Wonen) en Jeugdwet van € 13,9 miljoen. Dit wordt veroorzaakt doordat de transitorische boeking over 2017 nog moet plaatsvinden;
  • een toename van het saldo overige kortlopende schulden (externe administraties) van 0,4 miljoen;
  • een afname van het crediteurensaldo van € 3,0 miljoen;
  • een afname van ¤8,3 miljoen in verband met de stelselwijziging van de overige schulden (kortlopend) naar vaste schulden (langlopend), die nog onderdeel uitmaakt van het saldo per 1-1-2017.

Overlopende passiva

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Per saldo

Per saldo

Boekwaarde

1-1-2017

stijging

daling

31-12-2017

Nog te betalen kosten

6.855

8.078

14.933

Vooruit ontvangen bedragen EU

298

298

Vooruit ontvangen bedragen Rijksoverheid

3.201

423

2.778

Vooruit ontvangen bedragen overige overheid

3.406

3.112

6.518

Vooruit ontvangen bedragen overige

2.059

3

2.062

Subtotaal

8.666

3.414

423

11.657

Totaal

15.521

11.492

423

26.590

Nog te betalen kosten
Per balansdatum is de boekwaarde € 6,9 miljoen. In 2017 zijn de nog te betalen kosten per saldo toegenomen met € 8,1 miljoen. Het grootste gedeelte van deze stijging heeft betrekking op het Sociaal Domein.

Vooruit ontvangen bedragen van Europese, Rijks of Nederlandse overheidslichamen
In onderstaande tabel is een uitsplitsing naar Europese, Rijks-, overige overheden en overige vooruit ontvangen bedragen gemaakt.

Bedragen x € 1.000

Van Europese, Rijks of Nederlandse overheidslichamen ontvangen

Boekwaarde

Toevoeging

Vrijval

Boekwaarde

1-1-2017

31-12-2017

Ontvangen van EU

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

298

298

Ontvangen van Rijksoverheid

Sanering verkeerslawaai

150

150

RNI

99

99

Geluidwerende maatregelen A73

2.097

56

2.041

VVE/OAB

88

342

430

Cons. Stadsrekening

40

40

Geluidsanering Kaldenkerkerweg

32

32

Geluid Grotestraat/ Roermondseweg

-16

-16

WEB Educatie

79

76

3

VSV aanpak

633

633

Ontvangen van overige overheden

Algemeen

138

138

NSL-gelden 2e tranche

159

99

60

Geluidwerende maatregelen A73

2.500

632

1.868

Scholingsfonds Noord Limburg

59

59

Glastuinbouwconcentratiegebieden

241

241

Drugspreventie

75

79

-4

Statushouders

89

63

153

LHBT

5

8

13

JOGG

15

15

POL

36

2

34

SSC NML

226

226

Stedelijke ontwikkeling

4.000

4.000

Ontvangen bedragen overige

Algemeen

127

69

196

Geluidwerende maatregelen A73

1.833

1.833

Canon Raodhoes

99

66

33

Totaal vooruit ontvangen bedragen

8.666

4.919

1.928

11.657

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Bedragen x €1.000

Inkoopgroep

Restant

Restant

Totaal

contract-

contract-

restant

omvang,

omvang,

contract-

loopduur

loopduur

omvang

1 - 5 jaar

> 5 jaar

01 - Personeelsgerelateerde zaken

557

0

557

02 - Kantoorinrichting en benodigdheden, middelen voor

300

0

300

bedrijfsvoering en informatie

03 - Automatisering en telecommunicatie

999

155

1.154

05 - Advies en onderzoek (niet op basis van detachering)

338

0

338

06 - Vervoer, aandrijfsystemen, emballage

1.092

0

1.092

07 - Gebouwen en gebouwgerelateerde installaties

9.242

4.177

13.419

08 - GWW (aanleg en onderhoud), niet gebouwgerelateerde

1.263

0

1.263

installaties en openbare ruimten

10 - Sociaal Domein

2.046

0

2.046

Totaal

15.837

4.332

20.169

Verstrekte waarborgen voor nog uitstaande geldleningen
De restantbedragen van de gewaarborgde geldleningen aan het einde van 2017 bedragen € 403 miljoen. Een specificatie is opgenomen in bijlage V.
In lijn met de voorgaande jaren wordt onder de balans buiten de balanstelling als totaalbedrag opgenomen de gewaarborgde geldleningen en waarborgen die de waarborgfondsen Waarborgfonds Eigen Woning (WEW) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) hebben afgegeven op Venloos grondgebied. Voor wat betreft de waarborgen m.b.t. de waarborgfondsen betreffen dit brutobedragen welke hoger zijn dan het werkelijke risicobedrag voor de gemeente Venlo. De gemeente kan als achtervanger worden aangesproken om renteloze leningen te verstrekken aan de waarborgfondsen indien die in liquiditeitsproblemen komen. Bij de verdeling van de renteloze leningen over Rijk en gemeenten worden de in Bijlage V gepresenteerde bedragen als verdeelsleutel gehanteerd. In opdracht van de Minister voor Wonen ontwikkelt de VNG een methodiek ten aanzien van de verslaglegging over de achtervangpositie en de berekening van het risico waarmee de achtervangpositie gepaard gaat. Drempelbedrag schatkistbankieren (SKB)
Onderstaande tabel geeft het gemiddelde kwartaalsaldo van de liquide middelen ten opzichte van het drempelbedrag weer. Bij het uitzetten van middelen uit hoofde van treasury zijn de risico’s in sterke mate beperkt door de verankering van het schatkistbankieren in de wet fido. Schatkistbankieren houdt in dat tegoeden verplicht worden aangehouden in de Nederlandse schatkist. Uitgezonderd hierop zijn de middelen onder het drempelbedrag. Dit betreft 0,75% van het begrotingstotaal en is ingesteld om voldoende saldo aan te houden voor het dagelijks betalingsverkeer. Uit de onderstaande tabel valt af te leiden dat in het boekjaar 2017 het drempelbedrag niet overschreden is.
Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Financiering.

Bedragen x € 1.000.000

Drempelbedrag SKB

1e kwartaal 2017

2e kwartaal 2017

3e kwartaal 2017

4e kwartaal 2017

Drempelbedrag (0,75% van begroting)

3,05

3,05

3,05

3,05

Gemiddeld saldo buiten 's Rijks schatkist

5,82

8,12

6,74

6,41

Ruimte binnen limiet (+), overschrijding (-)

-2,77

-5,07

-3,69

-3,36