Programma 10

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2017

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

16.603

10.487

10.745

102%

257

Lasten

22.834

17.458

18.266

105%

-808

Saldo baten en lasten

-6.230

-6.971

-7.521

108%

-550

Onttrekkingen aan reserves (baten)

2.592

2.468

5.454

221%

2.986

Toevoegingen aan reserves (lasten)

2.008

2.067

4.250

206%

-2.183

Saldo verrekening met reserves

584

401

1.204

300%

803

Totaal resultaat programma 10

-5.646

-6.570

-6.317

96%

253

  • Omgevingsvergunningen leges

Zoals reeds bij de Finrap is gemeld leidde de combinatie van de legessystematiek en minder aanvragen tot het geconstateerde tekort. Met name grote vergunningen die in 2016 niet zijn aangevraagd (o.a. Kazernekwartier, Holland Casino, Océ) hebben geleid tot het tekort. Door de aanpassing van de legessystematiek in 2017 wordt verwacht dat het begrote resultaat wordt behaald in 2017.

  • Overige vergunningen VTH

Betreft Overige producten VTH. Er zijn meer werkzaamheden verricht ter verbetering van de kwaliteit van de VTH-keten. Over de planschadeclaim (€ 150.000,00) die was gemeld in de Fin-rap is uiteindelijk nog geen besluit gevallen, deze komt derhalve niet voor rekening van 2016.

  • Grondexploitaties

Daarnaast zijn er budgettair neutrale afwijkingen (inclusief verrekening met reserves) met betrekking tot de grondexploitaties. De grondexploitaties zijn separaat toegelicht in bijlage VIII.

  • Pilot omgevingsplan en Implementatie Omgevingswet

De implementatie van de omgevingswet en de pilot omgevingsplan hebben nog niet tot omvangrijke financiele verplichtingen gezorgd, aangezien er tot nu toe beperkt externe (betaalde) deskundigheid is ingehuurd en geen externe opdrachten zijn weggezet. Dus zoveel mogelijk gewerkt met eigen medewerkers. Verder is de voorbereiding en uitwerking van de omgevingswet vertraagd vanwege een nog niet uitgekristalliseerde landelijke uitrol van de implementatie. Voor 2018 zijn wij voornemens om het Omgevingsplan (gebiedsdekkend voor geheel Venlo) te gaan aanbesteden. Dan is het zeer waarschijnlijk dat wel het volledige budget zal worden aangesproken. De afwijking is bij de FinRap reeds vermeld.

  • Startersleningen

Afkoopmethodiek Startersleningen: € 296.000 nadelig - In 2012 is gebruik gemaakt van de zogenaamde afkoopmethodiek voor het verstrekken van de starterslening. Niet de gemeente, maar SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) droeg toen zorg voor financiering van de startersleningen. De gemeente betaalde alleen een premie van 30% van elke lening aan SVn. Met de beschikbare middelen konden daardoor drie keer zoveel leningen verstrekt worden dan met de reguliere methode. Er is echter, naar nu blijkt, geen rekening gehouden met het feit dat betaalde premies niet terugvloeien naar de gemeenterekening van SVn. Betaalde premies zijn immers geen leningen. Hierdoor dient er alsnog voor een bedrag van € 296.000,- aan betaalde premies uit het verleden als verlies ten laste van de jaarrekening 2017 te worden gebracht. Na 2012 is overigens weer gebruik gemaakt van de reguliere methodiek en vloeien middelen wel weer terug naar de gemeenterekening.

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2017 na wijz.

Rekening 2017

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Algemene Grondreserve

1.272

1.210

62

4.854

3.393

1.461

3.580

3.581

Res. Bodemkwaliteit

551

843

-292

518

843

-325

-33

-33

Res. Cum.afschrijving activa

35

35

35

35

Res. Geluidkwaliteit

92

92

10

10

-82

-82

Res. Stim.reg.woningbouwproj.

38

38

38

38

Res.Ontw.locatie vm Rabo.Arcen

480

14

466

14

-14

-480

-480

Programma 10

2.468

2.067

401

5.454

4.250

1.204

2.986

-2.183

803

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.