Doelmatigheid financiering

Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het beheren van de geldstromen en financiële posities is de derde doelstelling uit het treasurystatuut. Hierin wordt met name invulling gegeven door te werken volgens het principe van integrale financiering. Dit houdt in dat het totaal van investeringen wordt gefinancierd en niet voor iedere investering een aparte lening wordt aangetrokken. De rentelasten hiervan worden vervolgens via een administratieve rekenrente omgeslagen naar de producten en maken vervolgens deel uit van de programma’s. Deze methode veroorzaakt minder administratieve lasten dan projectfinanciering. Daarnaast heeft integrale financiering met renteomslag een stabiliserend effect op de begroting.

Met ingang van het begrotingsjaar 2018 is de Notitie rente 2017 van de Commissie BBV verplicht. Voor het jaar 2017 wordt de toepassing van de notitie aanbevolen. De notitie bevat een aantal stellige uitspraken en aanbevelingen hoe om te gaan met de rentelasten en -baten in de begroting. In 2017 zijn de stellige uitspraken en aanbevelingen reeds grotendeels ingevoerd. Met ingang van het jaar 2018 voldoet de begroting hier volledig aan.

Één van de aanbevelingen betreft het opnemen van onderstaand renteschema. Hiermee wordt o.a. inzicht gegeven in de rentelasten externe financiering, het renteresultaat en de wijze van toerekening. In de rekening 2017 zijn de volgende rentebedragen verwerkt:

De aan de taakvelden toe te rekenen rente moet worden toegerekend aan de
boekwaarde van de integraal gefinancierde investeringen per 01-01-2017 ad € 395 mln. Dit leidt tot een omslagrente van 3,66%. Doordat er 3,75% wordt doorbelast naar de producten ontstaat er een positief financieringsresultaat van € 0,3 mln.Het rentepercentage over de opgenomen langlopende én kortlopende leningen bedraagt in 2017 gemiddeld 3,61% rente.