Bedragen x € 1.000

ACTIVA

Ultimo 2017

Ultimo 2016

Vaste activa

Immateriële vaste activa

24.695

25.850

Materiële vaste activa

293.568

299.823

Investeringen met economisch nut waarvoor ter

bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

9.740

11.053

Investeringen met economisch nut

222.263

229.498

Investeringen met maatschappelijk nut

61.565

59.272

Financiële vaste activa

59.755

82.695

Totaal vaste activa

378.018

408.368

Vlottende activa

Voorraden

20.531

15.009

Uitzettingen < 1 jaar

56.006

73.996

Liquide middelen

6.492

100

Overlopende activa

6.230

7.791

Totaal vlottende activa

89.259

96.895

TOTAAL GENERAAL

467.277

505.263

Verliescompensatie Wet Vpb 1969

PM

Bedragen x € 1.000

PASSIVA

Ultimo 2017

Ultimo 2016

Vaste passiva

Eigen vermogen

42.617

68.753

Algemene reserves

14.989

26.432

Bestemmingsreserves

51.284

51.935

Gerealiseerd resultaat

-23.656

-9.614

Voorzieningen

29.626

32.622

Vaste schulden > 1 jaar

323.527

324.164

Totaal vaste passiva

395.771

425.539

Vlottende passiva

Vlottende schulden < 1 jaar

44.916

64.202

Overlopende passiva

26.590

15.521

Totaal vlottende passiva

71.506

79.723

TOTAAL GENERAAL

467.277

505.263

Gewaarborgde geldleningen

402.806

418.726

Garantstellingen

0

0