Vaste activa

Immateriële vaste activa
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa:

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Overige

Investe-

Desinves-

Afschrij-

Bijdrage

Boekwaarde

1-1-2017

ring

tering

ving

derden

31-12-2017

Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen

597

17

580

Activa in eigendom derden

25.253

211

1.049

300

24.115

Totaal

25.850

211

1.066

300

24.695

De investering van €. 0,211 miljoen en de bijdrage derden €. 0,3 miljoen (Provincie Limburg) heeft te maken met upgrading Maaspoort.

Materiële vaste activa

Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut:

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Overige

Investe-

Desinves-

Afschrij-

Bijdrage

Boekwaarde

ving/

derden

1-1-2017

ring

tering

aflossing

31-12-2017

Investeringen waarvoor een heffing geheven kan worden

Bedrijfsgebouwen

501

91

410

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

8.798

25

896

7.926

Machines, apparaten en installaties

Overige materiële vaste activa

1.754

350

1.404

Subtotaal

11.053

25

1.337

9.740

Gronden en terreinen niet in erfpacht uitgegeven

16.355

2

35

16.322

Gronden en terreinen in erfpacht uitgegeven

11.525

2.136

9.389

Woonruimten

30

5

25

Bedrijfsgebouwen

161.680

-600

2.725

183

5.444

134

158.044

Grond-, weg- en

waterbouwkundige werken

12.820

-60

1.535

812

22

13.460

Vervoermiddelen

1.443

127

362

1.209

Machines, apparaten en installaties

19.800

60

14

1.708

18.166

Overige materiële vaste activa

5.845

1.346

1.543

5.648

Afronding

Subtotaal

229.498

-600

5.749

2.354

9.874

156

222.263

Totaal

240.551

-600

5.774

2.354

11.211

156

232.003

In dit onderdeel is ook de voorraad gronden van het Grondbedrijf opgenomen, waarvan de boekwaarde per 1-1-2017 € 3,1 miljoen was en per 31-12-2017 € 3,1 miljoen. Er heeft geen verkoop gronden plaatsgevonden.

De totale investeringen van Bedrijfsgebouwen ad € 2,7 miljoen ontstaat voornamelijk door investeringen in onder andere MFA Arcen en engineeringskosten Velddijk. Bij dit onderdeel is ook het gebouw De Commissaris Nolensplein 31-36 (Grondbedrijf) opgenomen, waarvan de boekwaarde per 1-1-2017 en 31-12-2017 € 6,6 miljoen is. In de kolom Overig staat €. -/- 0,6 miljoen. Dit betreft de mutatie op de voorziening gebouw De Commissaris.

De totale investeringen van Grond-, weg- en waterbouwkundige werken van € 1,5 miljoen ontstaat voornamelijk door investeringen in onder andere parkeerterrein Arsenaal , Kazernekwartier en multimodale ontwikkeling industriehaven/railterminal.

De totale investeringen van Overige materiële vaste activa van €. 1,3 miljoen ontstaat voornamelijk door investeringen in onder andere WMO hulpmiddelen en levensduur verlengend onderhoud sportaccommodaties.

De totale desinvestering Gronden en terreinen in erfpacht uitgegeven ad. €. 2,1 miljoen ontstaat door verkoop van betreffende gronden die eerst in erfpacht waren uitgegeven.
Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van de investeringen met maatschappelijk nut:

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Overige

Investe-

Desinves-

Afschrij-

Bijdrage derden

Boekwaarde

ving/

1-1-2017

ring

tering

aflossing

31-12-2017

Gronden en terreinen

2.628

5.135

11

7.751

Woonruimten

Bedrijfsgebouwen

26

3

23

Grond-, weg- en

waterbouwkundige werken

50.857

-5.135

3.964

1.857

206

47.623

Vervoermiddelen

Machines, apparaten en installaties

197

13

184

Overige materiële vaste activa

5.564

1.030

288

322

5.984

Afronding

Totaal

59.272

4.994

2.172

528

61.565

Bedragen die in de kolom Overige staan hebben betrekking op de herrubricering van Grond-,weg- en waterbouwkundige werken naar Gronden en terreinen (Kazernekwartier OR fase 2).
De totale investeringen van Grond-, weg- en waterbouwkundige werken ad € 3,9 miljoen ontstaat voornamelijk door investeringen in gemeentelijke verkeers en vervoersplannen, FHK infra en Kazernekwartier.
De totale investeringen Overige materiële vaste activa ad. €. 1 miljoen ontstaat voornamelijk door investeringen proces-/capaciteitsmiddelen en MIRT verkenning Meer Maas Meer Venlo. Voor Meer Maas Meer Venlo is ook een bijdrage derden (Waterschap) ontvangen van ad. €. 0,3 miljoen.
Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa wordt weergegeven in onderstaande tabel.

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Overige

Investe-

Desinves-

Afschrij-

Bijdrage derden

Boekwaarde

ving/

1-1-2017

ring

tering

aflossing

31-12-2017

Kapitaalverstrekkingen:

Deelnemingen

25.835

18.872

23.984

20.723

Gemeenschappelijke regeling

105

105

Overige verbonden partijen

Leningen:

Woningbouwcorporaties

13.287

587

12.701

Deelnemingen

37.445

22.275

37.445

3.025

19.250

Overige verbonden partijen

Overige langlopende leningen

3.524

-223

101

299

2.901

Overige uitzettingen > 1 jaar

2.499

1.576

4.075

Bijdrage activa in eigendom van derden

Totaal

82.695

42.500

61.530

3.911

59.755

Kapitaalverstrekkingen
De investeringen ad.€. 18,8 miljoen / desinvesteringen ad.€. 23,9 miljoen heeft te maken met de nieuwe financieringsconstructie in verband met de vervlechting van entiteiten in de Noordwesthoek. De deelnemingen in Klavertje Vier / CV TPN (€. 23,9) zijn omgezet naar deelnemingen Werklandschap Greenport / Campus Greenport (€. 18,8).
Leningen
De investeringen ad.€. 22,2 miljoen / desinvesteringen ad.€. 37,4 miljoen heeft te maken met de nieuwe financieringsconstructie in verband met de vervlechting van entiteiten in de Noordwesthoek. De leningen aan Villa Flora / CV TPN en krediet faciliteit TPN (€. 37,4) zijn omgezet naar een vaste (€. 19,2) en variabele (€. 3,0) lening voor ontwikkelbedrijf Greenport Venlo (€. 22,2). De variabele lening is per 31-12-2017 volledig afgelost (€. 3,0) zodat het saldo per 31-12-2017 €. 0,0 is.
Overige uitzettingen > 1 jaar
De investering ad.€. 1,5 miljoen heeft te maken met aankoop van participaties in het kader van het APPA-fonds (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers).

Vlottende activa
In de specificatie van de balans zijn de vorderingen op andere publiekrechtelijke lichamen niet afzonderlijk vermeld.

Voorraden
Het verloop van de voorraden wordt als volgt weergegeven:

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Per saldo

Per saldo

Boekwaarde

1-1-2017

stijging

daling

31-12-2017

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

Overige

271

66

205

Totaal grond- en hulpstoffen

271

66

205

Onderhanden werk projecten

1.042

1.809

2.850

Onderhanden werk Grondbedrijf

46.801

8.032

54.833

Voorziening nadelig exploitatieresultaat Grondbedrijf

-33.106

4.252

-37.358

Totaal onderhanden werk, incl. bouwgronden in expl.

14.737

9.841

4.252

20.326

Totaal

15.009

9.841

4.319

20.531

Onderhanden werk projecten: per balansdatum bedraagt de onderhanden werk positie € 2,850 miljoen. De stijging van per saldo € 1,809 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door projecten van Werken en Bereikbaarheid, o.a. Gemeentelijke Verkeers en Vervoer Plannen (GVVP), Proces- en capaciteitsmiddelen 2016 en verkoop parkeergarages. Voor een nadere toelichting van het onderhanden werk Grondbedrijf inclusief de voorziening verwijzen wij naar de toelichting op de balans in paragraaf 5.5. en bijlage VIII.
Uitzettingen < 1 jaar

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Boekwaarde

Per saldo

Per saldo

Boekwaarde

31-12-2016

1-1-2017

stijging

daling

31-12-2017

Vorderingen op openbare lichamen

13.204

2.280

10.924

Totaal vorderingen op openbare lichamen

13.204

2.280

10.924

Totaal uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

30.169

105

30.274

Totaal rekening-courantverhoudingen met niet-financiele instellingen

Overige vorderingen

23.090

30.985

5.753

25.231

Voorziening oninbaar belastingen

-480

27

-507

Voorziening dubieuze debiteuren

-1.244

-9.806

110

-9.916

Totaal overige vorderingen

21.846

20.698

5.890

14.808

Overige uitzettingen

9.257

9.257

Totaal overige uitzettingen

9.257

9.257

Totaal

21.846

73.328

105

17.427

56.006

Vordering op openbare lichamen
De vordering op openbare lichamen heeft betrekking op compensatiefonds BTW.

Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Dit betreft de rekening-courant verhouding met het Rijk in het kader van het wettelijk verplichte schatkistbankieren. Alle (tijdelijk) overtollige middelen dienen verplicht afgestort te worden in ’s Rijks schatkist. Per 31 december resteerde er € 30,3 miljoen in ’s Rijks schatkist. Dit betreft een tijdelijk liquiditeitsoverschot.

Voorziening oninbaar belastingen
BsGW bepaald per belastingjaar periodiek welke percentages er opgenomen moeten worden als voorziening oninbaar. Deze neemt de gemeente Venlo over.

Voorziening dubieuze debiteuren
Per 1-1-2017 heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden, de voorzieningen betreffende debiteuren samen leven en werken (SLW) en dubieuze debiteuren leenbijstand zijn afzonderlijk gepresenteerd als voorziening dubieuze debiteuren, waar deze voorheen deel uitmaakte van de overige vordering (debiteuren SLW) en overige schulden (leenbijstand). In de kolommen ''Boekwaarde 31-12-2016'' en ''Boekwaarde 1-1-2017'' is deze stelselwijziging weergegeven.

De aard van de voorziening dubieuze debiteuren aangaande de post algemene debiteuren, groot ¤1,3 miljoen komt als volgt tot stand:

  • Vorderingen uitbesteed aan het incassobureau worden standaard 50% voorzien;
  • Vorderingen ingediend in faillissement worden standaard 100% voorzien;
  • Vorderingen ingediend in de (Wet schuldsanering natuurlijke personen) WSNP worden standaard 100% voorzien.

Daarnaast worden vorderingen met een ouderdom langer dan 90 dagen (vanaf factuurdatum) en groter dan € 5.000 (op debiteurenniveau) individueel, minimaal bij harde afsluitingen en met de jaarrekening, beoordeeld of er een voorziening gevormd moet worden. Hier ligt een onderbouwing aan ten grondslag.

De aard van de voorziening debiteuren (SLW), groot ¤7,9 is in 2017 gescreend en gewaardeerd op basis van laatste besluitvorming door het college waarin inschattingen zijn gemaakt zijn gemaakt van de invordering en waardering op basis van ervaring. De voorziening is opnieuw beoordeeld, geactualiseerd en gewaardeerd op basis van de huidige inschattingen. Hierbij is ook gekeken in welke fase de vordering op het moment van opmaken van de jaarrekening verkeert en naar de soort vordering.

Overige vorderingen
Dit betreft een afname van het debiteurensaldo van € 5,7 miljoen.

Overige uitzettingen
Dit betrof de uitzetting van de Essent gelden in het Limburgs Liquiditeiten Fonds (LLF). In het kader van het verplicht schatkistbankieren moest de uitzetting, oorspronkelijk groot € 21,6 miljoen, in zeven gelijke termijnen tussen 2013 en 2020 afgebouwd worden. Door de verplichte afbouw had de omvang van het fonds in 2017 een kritische ondergrens bereikt, waardoor de kosten te zwaar op zijn gaan wegen tegen de opbrengsten. Derhalve is door de participanten gezamenlijk besloten het fonds in 2017 te liquideren. De vrijgevallen middelen zijn ingezet voor herfinanciering en financiering van investeringsuitgaven. Op het moment van liquidatie was de intrinsieke waarde € 112.000 lager dan de boekwaarde. Dit boekverlies is in deze jaarrekening verwerkt.

Liquide middelen

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Boekwaarde

Per saldo

Per saldo

Boekwaarde

31-12-2016

1-1-2017

stijging

daling

31-12-2017

Kas

12

27

40

Bank

88

6.341

112

6.453

Totaal

88

6.353

139

6.492

Per 1-1-2017 heeft er een wijziging plaatsgevonden, de banksaldi van de externe administraties zijn onderdeel geworden van de liquide middelen. In de kolommen ''Boekwaarde 31-12-2016'' en ''Boekwaarde 1-1-2017'' is deze wijziging weergegeven.

Voor nadere informatie ten aanzien van het treasurybeleid wordt verwezen naar de

paragraaf 3.6 financiering.

Overlopende activa

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde

Per saldo

Per saldo

Boekwaarde

1-1-2017

stijging

daling

31-12-2017

Vooruitbetaalde bedragen/ nog te ontvangen overig

709

579

1.288

Grex (facilitair)

332

137

469

Nog te ontvangen Europese overheid

477

299

178

Nog te ontvangen Rijksoverheid

2.597

7

2.604

Nog te ontvangen overige overheid

3.676

1.985

1.691

Totaal

7.791

723

2.284

6.230

Nog van Europese, Rijks of Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotten op specifieke uitkeringen
Zie onderstaande specificatie:

Bedragen x € 1.000

Nog van Europese, Rijks of Nederlandse
overheidslichamen te ontvangen
voorschotten op specifieke uitkeringen

Boekwaarde

Toevoeging

Ontvangen

Boekwaarde

1-1-2017

31-12-2017

Nog te ontvangen Europese overheid

ESF subsidie Gilde opleidingen

477

477

Interreg

29

29

ESF subsidie 2016EUSF20122 (div.onderwijsinstellingen)

149

149

Nog te ontvangen Rijksoverheid

EFRO subsidie OP-Zuid Maasboulevard

2.597

22

2.575

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

6

6

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

23

23

Nog te ontvangen overige overheid

Goodwill BsGW

484

229

255

Veiligheidsregio Limburg Noord

16

24

16

24

Provincie Limburg

750

81

831

ICT NML

90

90

COA

36

36

Diverse Gemeenten

57

208

57

208

Al Andalous

100

100

WAA

93

93

A+O fonds Gemeenten

42

42

Sociale Verzekeringsbank

2.106

2.106

MGR SDLN RBO

264

264

Stichting AKKOORD! Primair openbaar

13

13

Totaal

6.750

894

3.171

4.473