Reserves en voorzieningen

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening

Rekening

Realisatie 2017

Boekwaarde

1-1-2017

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2017

I

RESERVES

A

ALGEMENE RESERVES

26.432

4.194

15.637

14.989

1

Reserves met een Bufferfunctie

Algemene Reserve

20.520

796

10.783

10.533

Algemene Grondreserve

5.912

3.398

4.854

4.457

Totaal reserves met een Bufferfunctie

26.432

4.194

15.637

14.989

B

BESTEMMINGSRESERVES

51.935

11.409

12.060

51.284

1

Overige Bestemmingsreserves

Reserve Reorganisatiekosten

370

35

94

310

Reserve Beeld.kunst openbare ruimte

95

95

Reserve Sam fonds

42

42

Reserve Expeditie Venlo

Reserve Kennisinfrastructuur

188

188

Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg

1.007

390

617

Reserve Stimuleringsregeling woningbouwprojecten

91

38

53

Reserve Kazernekwartier vervroegde afschrijving maatsch.nut

4.736

4.736

Reserve Ontwikkeling locatie vm. Rabobank Arcen

466

14

480

Reserve GVVP

Reserve Arbeidsmarktbeleid regio

269

189

49

408

Reserve Bodemkwaliteit

1.301

843

643

1.501

Reserve Decentralisatie uitk. Vrouwenopvang

42

42

Reserve Individueel loopbaanbudget

1.099

999

100

Reserve Decentralisaties

Reserve Regionaal Werkbedrijf

780

43

107

716

Reserve Regionale Samenwerkingsverbanden

550

223

774

Reserve Cultuurfonds

Reserve Toeristisch Recreatief Actieprog.

65

65

Reserve Geluidkwaliteit

1.735

10

1.725

Reserve Huishoudelijke hulp toelage

2.047

2.047

Reserve Parkeerfonds

500

23

476

Reserve Nieuwe Venlonaren

698

698

Totaal overige Bestemmingsreserves

14.884

2.545

9.221

8.207

2

Reserves met een Inkomensfunctie

Reserve Kapitaallasten Stadskantoor

12.146

1.303

10.843

Reserve Afschrijving activa

24.334

24.334

Reserve Cumulatieve afschrijving activa

-4.141

583

-4.724

Reserve Kapitaallasten Kazernekwartier

8.690

8.690

Totaal reserves met een Inkomensfunctie

32.340

8.690

1.886

39.144

3

Egalisatiereserves

Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing

4.242

953

3.290

Egalisatiereserve Fondsvorming havengelden

51

51

Egalisatiereserve Openbare verlichting

418

175

593

Totaal Egalisatiereserves

4.712

175

953

3.934

TOTAAL RESERVES

78.367

15.603

27.697

66.274

bedragen x € 1.000

Naam reserve / voorziening

Rekening

Realisatie 2017

Boekwaarde

1-1-2017

Toevoeging

Onttrekking

31-12-2017

4

Saldo van baten en lasten

Saldo van baten en lasten

-9.614

9.614

23.656

-23.656

Totaal saldo baten en lasten

-9.614

9.614

23.656

-23.656

TOTAAL RESERVES incl. Saldo baten en Lasten

68.753

25.217

51.353

42.617

II

VOORZIENINGEN

1

Voorzieningen Planmatig Onderhoud

Voorziening Groot onderhoud Wegen

2.344

3.159

2.798

2.706

Voorziening Groot onderhoud Ambtelijke gebouwen

173

80

55

197

Voorziening Groot onderhoud Sportgebouwen

277

367

177

467

Voorziening Groot onderhoud Parkeergarages

165

55

36

183

Voorziening Groot onderh.Commer.Cult.Maatschap.Vastgoed

629

539

246

922

Voorziening onderhoud GRP+

10.382

2.327

2.426

10.282

Voorziening onderhoud kunstwerken in openbare ruimte

144

60

31

174

Totaal voorzieningen Planmatig onderhoud

14.114

6.586

5.769

14.931

2

Voorzieningen Middelen van derden

Voorziening Collectie Knecht-Drenth

216

57

273

Voorziening Egalisatie tarief GRP

2.388

504

2.892

Totaal voorzieningen Middelen van derden

2.604

562

3.166

3

Voorzieningen Overige

Voorziening Pensioenkst.Wethouders

4.267

237

4.030

Voorziening Vord.verkoop Vennootschap BV

105

105

Voorziening Deelneming CBL Vennootschap BV

Voorziening Deelneming Staat Vennootschap BV

Voorziening Green Park Venlo

4.677

4.677

Voorziening Escrow Attero

45

45

Voorziening Restwerken Grondbedrijf

4.025

686

3.339

Voorziening Villa Flora

285

285

Voorziening Landschapsplan DCGC

2.500

2.500

Voorziening Campus Greenport

1.124

1.124

Voorziening Voormalig Personeel

491

491

Totaal Voorzieningen Overige

15.904

1.615

5.990

11.529

TOTAAL VOORZIENINGEN

32.622

8.763

11.759

29.626

RESERVES EN VOORZIENINGEN INCL. SALDO BATEN EN LASTEN

101.375

33.980

63.112

72.244

Bijlagenboek Reserves en Voorzieningen 2017

Zie het digitaal bijlagenboek, beschikbaar via de volgende link op internet: https://www.venlo.nl/middelen

Door te schuiven onttrekkingen en toevoegingen Reserves

Bedragen x € 1.000

Naam Reserve

Bedrag

Toelichting

Reserve Reorganisatiekosten

310

Voor 2018 zijn nog mobiliteitskosten te voorzien bestaande uit loonkosten, eventueel beëindigingskosten en/of WW kosten.

Reserve Maatsch.opvang en verslavingszorg

17

In de eerste maanden van 2018 vindt de afronding van het project maatschappelijke opvangvoorziening plaats.
Hier vloeien nog kosten uit voort, voor een deel liggen hier al concrete afspraken aan ten grondslag

Reserve Ontwikkeling locatie vm. Rabobank Arcen

480

Verkoop locatie in 2018 te verwachten.

Reserve Bodemkwaliteit

33

Wordt in 2018 volledig ingezet voor kennisontwikkeling.

Reserve Individueel loopbaanbudget

100

Dit betreft de lasten t.a.v. het generatiepact. Als mede het naijl effect van de aflopende ILB-regeling.

Reserve Geluidkwaliteit

82

Het budget uit de reserve Geluid is een gelabeld budget (ISV) dat jaarlijks wordt ingezet om aan de wettelijke taak te kunnen voldoen, namelijk het saneren van A-lijst/B-lijst woningen. Er is met een bepaald gedeelte van het budget Geluid rekening gehouden voor onvoorziene kosten binnen geluidsanering te kunnen dragen.

Reserve Parkeerfonds

127

Rest bedrag is nodig voor 2018.

1.150

Opheffen Reserves en Voorzieningen

Aard

Naam

Toelichting

Bestemmingsreserve

Res. Kazernekwartier vervroegde afschrijving maatschappelijk nut

Reserve is overgeheveld naar een Inkomensreserve en wordt opgeheven.

Bestemmingsreserve

Reserve Huishoudelijkehulp toelage

Reserve is volledig benut en wordt opgeheven.

Bestemmingsreserve

Reserve Decentralisatie

Reserve is volledig benut en wordt opgeheven.

Bestemmingsreserve

Reserve Decentralisatie uitk. Vrouwenopvang

Reserve is volledig benut en wordt opgeheven.

Bestemmingsreserve

Reserve Expeditie Venlo

Reserve is volledig benut en wordt opgeheven.

Voorziening overige

Voorz. Vordering Verkoop Vennootschap BV

Voorziening is volledig benut en wordt opgeheven.

Voorziening overige

Voorziening Green Park Venlo

Voorziening is volledig benut en wordt opgeheven.

In te stellen reserves en voorzieningen

Aard

Naam

Toelichting

Voorziening overige

Voorziening Campus Greenport

Het treffen van een voorziening is nodig om het aandeel van de gemeente Venlo in het geprognotiseerde tekort van de exploitatie van BV Campus Greenport Venlo op te kunnen vangen

1.0687 Voorziening Campus Greenport

Team Werken en Bereikbaarheid
Besluit instelling voorziening Jaarrekening 2017
Aard van de voorziening Voorzieningen overige
Doelstelling
Opvangen van het geprognotiseerde tekort exploitatie CV en BV Campus Greenport Venlo
Onderbouwing
Het treffen van een voorziening is nodig om het aandeel van de gemeente Venlo in het tekort van de exploitatie van CV en BV Campus Greenport Venlo op te kunnen vangen.

Het resultaat van de concept-jaarrekening van de Campus Vastgoed Greenport Venlo C.V. is negatief als gevolg van een afwaardering van de Innovatoren: een verlies van € 2.331.000. Bij genoemd resultaat over 2017 zal voor de CV een afwaardering van ons aandeel in de BV Campus Vastgoed Greenport Venlo moeten plaatsvinden, aangezien er sprake is van een duurzame waardevermindering. De prognose over 2018 en verder van deze CV is positiever omdat recent bekend is geworden dat de Innovatoren volledig en langjarig verhuurd is. Dit zal in positieve zin in de jaarrekening 2018 van de CV tot uitdrukking komen. Voor de jaarrekening 2017 van de gemeente geldt echter dat een afwaardering zal moeten plaatsvinden door middel van storting in genoemde voorziening van € 559.000 (24% van € 2.331.000).

In de concept-jaarrekening 2017 van de Campus Vastgoed Greenport Venlo BV is voor 2017 een nadelig jaarresultaat opgenomen van € 1.529.000. Bij genoemd resultaat over 2017 zal een afwaardering van ons aandeel van € 565.000 in de BV moeten plaatsvinden, aangezien er voorshands sprake is van een duurzame waardevermindering. Dit bedrag is met de volgende uitgangspunten berekend:
- Er worden in 2018 ombuigings- en bijstellingsmaatregelen geformuleerd, waardoor afwaardering over de hele looptijd niet voor de hand ligt;
- Ombuigings- en bijsturingsmaatregelen (zie begroting 2018) hebben echter pas vanaf 2019 effect;
- Resultaat 2017 en geprognotiseerd resultaat 2018 vormt derhalve de basis voor afwaardering;
- Afwaardering in gemeentelijke jaarrekening 2017 bedraagt dan 24% (aandeel Venlo) van € 1.529.000 + € 827.000 (resultaat 2017, resp. prognose resultaat 2018)
- Positief resultaat grex (jaarschijf 2018) is in de geprognotiseerd resultaat 2018 reeds verdisconteerd.
In totaal derhalve een voorziening van € 559.000 + € 565.000 = € 1.124.000.

Volume € 1.124.000,-
Voeding Exploitatie 2017
Looptijd Conform looptijd grondexploitatie Campus Greenport Venlo: tot en met 2029

1.0688 Voorziening Voormalig personeel

Team Personeel en Organisatie
Besluit instelling voorziening RB 2018-035 Jaarrekening 2017
Aard van de voorziening Overige voorzieningen.
Doelstelling
Deze voorziening wordt gevormd om te kunnen voldoen aan toekomstige verplichtingen richting voormalig personeel.
Onderbouwing
Om te kunnen voldoen aan afspraken die gemaakt zijn in verband met afvloeiing van voormalig personeel is door Capra een berekening gemaakt over de hoogte van de verplichtingen die wij in het slechtste geval nog hebben tot 2020. Dit bedrag wordt bij jaarrekening 2017 in de voorziening voormalig personeel gestort (incl btw verplichting).

Volume
€ 491.120,09
Voeding
Jaarrekening 2017
Looptijd
Ultimo 2020