Programma 04

bedragen x €1.000

Begroting voor wijziging 2017

Begroting na wijziging 2017

Rekening
2017

%

Verschil

Baten

8.269

8.069

8.396

104%

327

Lasten

121.850

125.666

148.726

118%

-23.060

Saldo baten en lasten

-113.581

-117.597

-140.330

119%

-22.734

Onttrekkingen aan reserves (baten)

99

2.639

2.622

99%

-17

Toevoegingen aan reserves (lasten)

70

38

54%

32

Saldo verrekening met reserves

99

2.569

2.585

101%

16

Totaal resultaat programma 04

-113.482

-115.028

-137.746

120%

-22.718

De afwijkingen worden toegelicht in de paragraaf sociaal domein (hfst. 3.1)

bedragen x €1.000

Naam reserve

Begroting 2017 na wijz.

Rekening 2017

Verschil

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Onttrekking

Toevoeging

Resultaat

Res. Cum.afschrijving activa

101

101

101

101

Res. Decentralisaties

Res. Maatsch. opv. en versl.

407

407

390

390

-17

-17

Res. Sam fonds

42

42

42

42

Res.Decentr.uitk.vro

42

42

42

42

Res.Huishoudelijke Hulp Toelag

2.047

2.047

2.047

2.047

Reserve Nieuwe Venlonaren

70

-70

38

-38

32

32

Programma 04

2.639

70

2.569

2.622

38

2.585

-17

32

16

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het (digitale) bijlagenboek Reserves en Voorzieningen.