Staat van vaste activa

(Bedragen x € 1.000)

Groeps- en object nummer en omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Herrubricering aanschaf-
rekening / Overig

Investe ringen in het jaar

Desinvesteringen in het jaar

Boekwaarde

Waarvan extra

Aflossing

Rente

Kapitaallasten

Boekwaarde

1-1-2017

Afschrijving

31-12-2017

Bijdrage in activa derden

34.393

-89

25.253

1.049

947

1.996

24.115

Kosten sluiten geldleningen

682

597

17

22

39

580

Gronden en terreinen

33.550

5.135

2

2.171

30.508

11

1.061

1.073

33.462

Woonruimte

585

30

5

1

6

25

Bedrijfsgebouwen

230.242

50.943

617

183

109.639

5.538

57

5.886

11.424

155.478

Bedrijfsgebouwen AV

1.684

-51.543

1.974

52.568

82

82

2.999

Grond, weg en water

132.705

3.975

52.426

3.565

2.105

5.670

52.836

Grond, weg en water AV

16.287

-9.170

5.296

19.988

633

633

16.113

Vervoermiddelen

4.204

918

31

525

362

54

416

1.112

Vervoermiddelen AV

31

-918

96

918

2

2

96

Machines, app en installaties

39.307

13.176

-22

5.260

1.721

690

2.411

16.693

Machines, app en install. AV

1.580

-13.116

36

14.797

60

60

1.717

Overige materiele vaste activa

45.057

4.062

-228

8.641

2.182

459

2.641

10.293

Subtotaal

540.308

3.461

7.713

2.355

321.151

14.449

57

12.003

26.452

315.521

(Bedragen x € 1.000)

Groeps- en object nummer en omschrijving

Oorspronkelijk bedrag

Herrubricering aanschaf-
rekening / Overig

Investe ringen in het jaar

Desinvesteringen in het jaar

Boekwaarde

Waarvan extra

Aflossing

Rente

Kapitaallasten

Boekwaarde

1-1-2017

Afschrijving

31-12-2017

Overige materiele vaste activa AV

461

-4.062

2.282

4.522

57

57

2.742

Kapitaalverstrek. aan deelneming

31.554

18.872

23.984

25.835

876

876

20.723

Leningen woningbouw corp.

125.355

13.286

587

519

519

12.701

Leningen aan deelnemingen

82.445

22.275

37.445

37.444

3.025

1.115

1.115

19.250

Overige langlopende leningen

1.503

26

417

299

11

11

144

Verstrekte leningen SVN constructies

467

-467

467

18

18

Verstrekte startersleningen

1.911

291

1.911

72

72

2.202

Verstr.startersl.afkoopmethodi

-4

4

-4

Aandelen in gem. regelingen

105

105

4

4

105

Overige uitzettingen looptijd > 1 jr

2.499

1.576

2.499

92

92

4.075

SVN - constructie

97

97

97

4

4

VROM Startersfonds

632

-78

632

24

24

554

Starterslening afkoopmethodiek

4

4

5

Subtotaal

247.029

-4.062

44.782

61.530

87.216

3.911

2.790

2.790

62.497

TOTAAL GENERAAL

787.337

-600

52.495

63.884

408.367

14.449

57

3.911

14.793

29.242

378.018